Rekrutacja

Obecnie staraniami Redakcji Lineage2-info jest rozwój strony i bazy artyku³ów tak, aby ka¿dy gracz móg³ znale¼æ interesuj±ce go tre¶ci. Jak wiadomo, jest to dosyæ ciê¿kie i ¿mudne zadanie, które wymaga nak³adów ludzkich.


Na dzieñ publikowania tego tekstu redakcja sk³ada siê z dwóch osób, Nikopol'a i Megalord'a. Przyznacie sami, ¿e we dwie osoby ciê¿ko cokolwiek stworzyæ, zarz±dzaæ tym i martwiæ siê o inne rzeczy.


Zatem og³aszam Wielk± Rekrutacjê!


Poszukujemy wszelkiej ma¶ci specjalno¶ci w ka¿dej ilo¶ci!


Oto lista stanowisk, które mamy do obsadzenia:

- t³umacz;

- redaktor;

- korektor;

- administrator forum;

- newsman Innova;

- newsman NCWest;

- newsman NCSoft Korea;

- osoba, która zaktualizuje skille;

- osoba, która stworzy tabelê wszystkich Q ze ¶wiata Lineage II.


To lista obecnie najbardziej poszukiwanych osób. Oczywi¶cie na niektóre stanowiska potrzeba wiêcej ni¿ jednego cz³owieka.


Po krótce co, kto, po co, jak i gdzie!:


T³umacz - t³umaczenie tekstów z jêzyka angielskiego/za pomoc± google translator z koreañskiego na jêzyk polski. Bez ¿adnych ubarwieñ, czyste t³umaczenie.


Redaktor - osoba, która stworzy samodzielne artyku³y, które zostan± umieszczone na ³amach portalu.


Adm forum- forum trzeba troszkê o¿ywiæ, nie spodziewamy siê rewolucji, ale jakiego¶ poprowadzenia tematów, prowokowania do wypowiedzi. Ogólnego nak³onienia ludzi do udzielania siê.


Korektor - poprawa artyku³ów, które obecnie znajduj± siê na stronie.


Newsman - nie ma co w sumie punktowaæ, bierzemy newsa, t³umaczymy i na stronê wklejamy.


Aktualizacja skilli - jest trochê b³êdów i zmian, kto¶ musi to ogarn±æ.


Tabela Q - wiem, ¿e jest ich bardzo du¿o, chodzi tu o zebranie ich, podzielenie i usystematyzowanie wed³ug kategorii daily/epic etc


Najczê¶ciej zadawane przez Was pytania:

Co z tego bêdê mia³?

Ile za artyku³?

20 z³otych za stronê A4 jest dla Was ok?


Otó¿ drodzy userzy! Strona jest prowadzona przez studenta i absolwenta studiów. Zatem id±c tym tropem nie ¶pimy na kasie. Dodatkowo strona generuje straty co miesi±c.

Dlatego wszem i wobec og³aszam, ¿e p³acimy 0 z³otych za artyku³/newsa/poprawkê. Wiem, ¿e w tym momencie 99% osób przestanie interesowaæ siê tym og³oszeniem, ale mo¿e akurat znajdzie siê ten 1%, który pomo¿e w rozwoju portalu. Dlatego, je¿eli kto¶ ma znowu pisaæ i pytaæ ile, to niech w ogóle nie próbuje aplikowaæ. Z góry dziêkujê za uwagê!


Poni¿ej link do z³o¿enia aplikacji:

Aplikuj


Poprzez ten formularz mo¿na równie¿ zadawaæ dok³adniejsze pytania dotycz±ce funkcji. Dodatkowo chêtni mog± napisaæ do mnie pm przez stronê, na który na pewno odpowiem.


Z pozdrowieniami,

Megalord.