Przeszukaj Lineage2-Info - Twoje kompendium wiedzy o Lineage 2

Szukaj:

Gdzie: Opcje:
Przeszukaj:
 

Sortuj według: 
 

Pokaż: znaków z wyniku

Wyniki wyszukiwania

· 119 artykułów spełniających powyższe kryteria

Sprecyzuj dokładniej swoje zapytanie. Jest 119 wyników spełniających kryteria wyszukiwania, można wyświetlić tylko 100 pierwszych.
Instanced Dungeons

Zosata³ dodany system Instanced Dungeons. Ten system pozwala na to aby kilkana¶cie party równocze¶nie przebywa³o na pewnym obszarze w pewnego okresie czasu. Instanced Dungeons
Zosata³ dodany system Instanced Dungeons. Ten system pozwala na to aby kilkana¶cie party równocze¶nie przebywa³o na pewnym obszarze w pewnego okresie czasu.
Dark Cloud Mansion zobrazowane jest pod

Wej¶cia
Do ka¿dego lochu mo¿emy dostaæ sie przez Npc'a który stoi przed wej¶ciem do niego. Musz± zostaæ spe³nione pewne warunki aby dostaæ sie do konkretnego lochu, czas przebywania w nim, liczba u¿ytkowników party, specyficzny item lub quest. Warunki i ¿±dania s± sporz±dzone na nastêpnym tabulatorze.
Pro¶ba by wej¶æ do konkretnego lochu musi zostaæ zrobiona przez lidera party.
Jest ograniczona liczba wej¶æ do lochów jak± mo¿na wykonaæ w jednego dnia.
Je¿eli gracze s± przesuwani na zewn±trz strefy przez teleportowanie pojawiaj± sie w najbli¿szym mie¶cie. Po ¶mierci lub po u¿yciu Scroll of Escape mog± oni ponownie wej¶æ do lochów je¿eli nadal s± czynne.
Je¿eli gracze loguj± sie po wylogowaniu s± oni przerzucani przed wej¶cie do lochu. Po ponownych wej¶ciu do party maj± mo¿liwo¶æ ponownego wej¶cia na obszar danego lochu je¶li owy loch jest jeszcze czynny.
Je¿eli lider party zainicjowa³ ju¿ wej¶cie do lochu, nie mo¿na zapro¶cie z wewn±trz ju¿ wtedy nowego cz³ona party. Wielko¶æ party nie mo¿e zostaæ zwiêkszona gdy znajduj± sie juz wewn±trz lochu.
Gracze nie mog± u¿ywaæ umiejêtno¶ci przywo³ywania kiedy s± wewn±trz lochu aczkolwiek jest mo¿liwo¶æ u¿ycia umiejêtno¶ci przywo³ywania by wezwaæ pierwotnych u¿ytkowników party na wej¶ciu gdy znajduj± sie wewn±trz zamku lub odpowiednimi lochami przez fortece.
Wyj¶cie
Gracz automatycznie zostanie przesuniêty na zewn±trz lochu w nastêpuj±cych sytuacjach:

Zakoñczenie Misji: Gracze w przykładowym lochu s± przesuwani na zewn±trz piêæ minut po zakoñczeniu misji. (To tylko odnosi sie do stref gdzie nie wystêpuje w nich sze¶cian przez który mo¿na sie teleportowaæ)
Limit czasowy: Je¿eli przeznaczony czas zakoñczy sie cz³onkowie party zostan± przesuniêci po za loch.
Serwer: Je¿eli wyst±pi± problemy techniczne zwi±zane z serwerem i zostanie on zrestartowany u¿ytkownicy party zostan± przesuniêci po za loch.

Instanced Dungeon Reset
Przykład resetowania lochu je¿eli wszyscy cz³onkowie party byli wewn±trz i opu¶cili arenê. Poni¿ej s± specyficzne sytuacje kiedy ka¿dy przytoczony przyk³ad kasowania lochu gdy wszyscy cz³onkowie party opuszcz± je:

Resetowane natychmiast po opuszczeniu: Nornil's Garden and Dark Cloud Mansion
Resetowane 20 minut po opuszczeniu: Castle/Fortress Instanced Dungeons and Crystal Caverns.

Je¿eli misja jest koñczona lub nadchodzi koniec pozosta³y czas jest pokazywany.
Limit czasowy oraz od¶wie¿anie czasu
Ka¿dy dungeon mo¿e zostaæ zajêty tylko na okre¶lony okres czasu. I tylko raz u¿ywany przytoczony przyk³ad lochu mo¿e byæ u¿yty ponownie je¶li minie.
Limity czasu spêdzenia w lochu oraz czas od¶wie¿ania

Dungeon Time Limit Refresh Time

Lochy
Limit czasowy
Czas odświeżania


Dark Cloud Mansion
30 minutes
no limit applies


Crystal Caverns
90 minutes
24 hours


Underground Dungeon (Castle)
60 minutes
4 hours


Fortress Dungeon
60 minutes
4 hours


Nornil's Garden
70 minutes
2 hours


Nowy Rozkaz
/instancezone jest niedawno dodanym rozkazem. Ten rozkaz poka¿e nam ile jeszcze czasu zosta³o aby móc ponownie wej¶æ do lochu
Isle of Prayer
Isle of Prayer została dodana na wshód od Wyspy Aligatorów w


Innadril Territory.
Isle of Prayer jest stworzona do polowania dla graczy któzy są na poziomie 78 lub wyższym. Jest miejscem dla różnych potworów ze znacznie wieksznym AI, który jest wyzwaniem nawet dla bardziej sęsowych graczy.
Istnieją dwa lochy na


Isle of Prayer, zwą sie


"Dark Cloud Mansion" i "Crystal Caverns".
Dark Cloud Mansion
Dark Cloud Mansion może wejść party składające sie z dwuch uzytkowników na poziomie 78 lub wyższym.
Gracze moga sie uczyć przydatnych oraz istotnych informacji o doatniu sie do


Crystal Caverns na tym obrzarze. Przytacząjąc ten przykład, kiedy gracz skompletuje z powodzenie Contaminated Crystal jest on nie zbędny abyś mógł wejść do Crystal Caverns
Crystal Caverns
Crystal Caverns może wejść party składające sie dwuch do dziewięciu użytkowników którzy są na poziomie 78 lub wyższym.
Crystal Caverns skłąda sie z trzech obszarów:


Emerald Square, Steam Corridor, oraz Coral Garden.Party może wejśc tylko w jeden z trzech obszrów naraz i musi czekać 24 godziny zanim bedzie mogło wejść ponownie w każdy z trzech obszarów.
Crystal Caverns wejście tam jest wymagana jako część która pozwala wejść do Hellbound.
Residential Instanced Dungeons
Zostały dodane nowe lochy klan który posiada zamek lub twierdze może tam wejść
Rodzaje Dungeons

Underground Dungeon: Wyłącznie dla klanów które posiadają zamek i mogą zawrzeci umowe z fortecą
Fortress Dungeon: Wyłącznie dla klanów które posiadają Fortece oraz posiada deklaracje niepodległości.Entrance & Exit
Underground Dungeon: Możesz wejść do śrdoka lokacji poprzez rozmowê z Warden NPC którego znajdziesz wewnątrz zamku.
Fortress Dungeon: Możesz wejść do śrdoka lokacji poprzez rozmowê z Warden NPC.
Nikt z użytkowników klan u który posiada zamek nie może przebywać w lochu podczas oblezenia.
Tylko jedno party może przebywać w tym samym czasie w lochu.
Jedno party może wejści ponownie do lochu jeśli minie cztery godziny od pierwszego wejścia.
Kiedy zamek lub forteca zmienia swojego właściciela, a jacyś gracze znajdują sie wewnątrz lochu nie to ma to żadnego efektu. Po zmieniê właściela nie przenosi ich na zewnątrz lochu.
Kiedy wylogujesz sie w lochu i ponownie sie zalogujesz zostaniesz automatycznie przesunięty na zewnątrz do wejścia. Możesz ponownie wej¶æ do lochu jeśli ponownie zostaniesz przyjęty do party
Gdy umrzesz w lochu podczas expienia, jeżli wolisz “To Nearby Village”, będziesz przesunięty do punktu wyjścią z lochu.
Gdy tylko finalny boss umiera wszyscy gracze są przenoszeni na zewnątrz lochy po pięciu minutach.
Od czasu kiedy gracze postwią pierwszy krok w lochach mają 60 minut aby wszystko skompletować. Wszyscy gracze zostan± teleportowani po za loch kiedy minie 60minut.
Wszyscy Raid Bossowie automatycznie nie bêd± atakować przez 10 min od kiedy sie pierwszy raz pojawią
Jeśli Dungeon Raid Bosses zostan± zaatakowania przez graczy którzy mają wiecej niż 10 leveli więcej niż Raid boss. Raid boss użyje silnego Resistance Skillsktóry zredukuje graczowi różne ststystyki walki

Napisane przez Nikopol dnia czerwiec 14 2008 21:32:26
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.

Dye czyli co i jak

Dye
Dye w Lineage 2 służą do modyfikacji statystyk postaci, działa to na zasadzie „coś dodajesz, coś odejmujesz” lub "tylko dodajesz" , np. +4 STR -4CON lub +5 WIT +1 INT + resist 25. Lecz w GoD po skoniczeniu questa na przebudzenie doszła nowa wersja dye przeznaczona tylko dla przebudzonych podzielona na od 1lvl do 5lvl podzielona na trzy kategorie Giants dye, Ancient dye,, Legend dye.
 Dye Type
Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5


Giants Dye
+3, -2
+4, -3
+5, -4
+5, -2
+5


Ancient Dye
+3, -2, +5 attr.
+4, -3, +10 attr.
+5, -4, +15 attr.
+5, -2, +20 attr.
+5, +25 attr.


Legendary Dye
+3, -1, +5 attr.
+4, -2, +10 attr.
+5, -3, +15 attr.
+5, -1, +20 attr.
+5, +1, +25 attr. 
W Lineage 2 nie ma standardu zmieniania swych statystyk względem lvl. Są one stabilne do czasu użycia Barwnika. Oto przedstawiam kilka najczęściej zadawanych pytań odnośnie Barwników i Symboli.
Ok, wiem co to są barwniki i symbole, ale jak je zrobić?
Należy zdobyć 10 barwników o tych samych właściwościach i zanieść je do Symbol Maker'a, który znajduje się w Magic Shop lub też gdzy mówimy Dya'ch po przebudzeniu kupujemy a raczej randomowo je dostajemy z danego typu u Suspicious Dye Merchantod każde losowanie kosztuje 1.000.000 adeny.
Poniżej screeny wykonania operacji dodawania symboli w Giran:

Rozmawiamy z NPC Pepper i wykonujemy kroki tak jak na poniższych obrazach.   Czy każda klasa może mieć symbole?

Jedyny warunkiem stworzenia symbolu, jest ukończenie 1 profesji. Dye przed 2 profesją są jednak nieopłacalne, gdyż mają wiele ograniczeń, więc robienie dye przed 2 profesją nie jest praktykowane ze względu na małą przydatność i dość spore koszty. Day'e założone przez przebudzeniem nie działają na osoby które zostały przebudzone będziesz musiał je usunąć i kupić dla postaci przebudzonych
Tak, wiem co i jak ale skąd wziąć barwniki?

Barwniki można znaleźć w Magic Shop's, wydropić z mobów, lub kupić za Adene od Merchant of Mammon. Te dye od Mammona są najefektywniejsze, ponieważ odejmują tyle, ile dodają Nowe dye dla przebudzonych możesz kupi u Mystery of the dye merchant wybór dye jest losowy i całkowicie nie zależny od ciebie koszt takie zabawy to 1kk co kliknięcie. Znajdziecie go Magic Shop’ie nie dalego Symbol Maker'a.

Innym sposobem zdobycia dye jest Item broker u którego poprzez licytacje możemy kupić najlepszą wersje dye +5/+1 + resist 25, +5 + resist 25, +5

Kolejnym sposobem zdobycia nowych dye jest kupienie ich z fortu oczywiście nie dają, jakich statystyk jak te od Mystery of the dye merchant lub od Item Broker'a. Ich największym minusem jest ich koszt jest dosyć wysoki w porównaniu do tego, jakie nam statystyki dają:

 Dye Type
Adena
Fame
Knight's Epaulette


Lv4 Symbol - Giants Dye
9,000,000
130,000
1,600


Lv4 Symbol - Ancient Dye
20,000,000
300,000
3,700


Lv4 Symbol - Legendary Dye
46,000,000
670,000
8,400 
Dobra, wiem już dużo ale co jeszcze musze wiedzieć?
Dobrze wiedzieć jest też o rodzajach dye. Są pozytywne i negatywne. Pozytywne to te, które dodają i odejmują taką samą liczbę statystyk , np. +3/-3 lub też jak to masz w przypadku przebudzonych możesz spotach sie z dye które dadzą ci +5/+1+resist 25. Negatywne to takie, które odejmują więcej punktów statystyk co dodają, np. +2/-3 w przypadku przebudzonych jest troche innaczej bo zawsze wiecej dodają niż odejmóją.
Jak maksymalnie mogę zwiększyć i zmniejszyć swoje statystyki?
Maksymalnie możesz dodać +15 do statystyk, a odejmować można bez końca.
Ile zapłacę, jeśli będę kupował dye u Mammona?
Koszt Greater Dye dla +4/-4 to 696,000 każdy, +3/-3 to 432,000, +2/-2 to 288,000 każdy i +1/-1 to 240,000. Płacimy za nie w Adenie. Pamiętaj, że potrzebujesz 10 dye.
Jakie kombinacje dye możemy spotkać?
Wszystkie farbki występują parami, znaczy to ze jedna z pary podnosi nam statystyki a druga z pary obniża. Występują następujące kombinacje: Con/Dex, Con/Str, Dex/Str, Int/Men, Int/Wit, oraz Men/Wit . Odkąd pozytywna statystyka występuje zawsze na początku, będziemy mogli spotkać następujące kombinacje: Dex/Con, Str/Con, Str/Dex, Men/Int, Wit/Int, oraz Wit/Men, lecz nadal są to te same dye.
Czy każda klasa może używać każdego rodzaju symboli?
Niestety nie. Są dye, których używać może każdy, a są takie, które są zarezerwowane dla odpowiednich klas.Typ tattoo
Może być używane przez
Typ tattoo
Może być używane przez


+STR -CON
Wszystkie klasy
+INT -MEN
Magowie


+STR -DEX
Wszystkie klasy
+INT -WIT
Dla wszystkich oprócz healers


+CON - STR
Wszystkie klasy
+MEN - INT
Magowie


+CON – DEX
Wszystkie klasy
+MEN - WIT
Magowie


+DEX - STR
Wszystkie klasy
+WIT -INT
Dla wszystkich oprócz healers


+DEX - CON
Wszystkie klasy
+WIT -MEN
MagiczneA jak to sie ma do klas które są przebudzone?
W odróżnieniu do restrykcji jakie były wprowadzone przez GoD teraz osoba przebudzona możne w dowolny sposób modyfikować swoje stastytyki rasowe i nie jest to uzależnione od profesji jaką posiadasz.
Jakie Dye będą dla mnie najlepsze?
Wszystko zależy od stylu gry, spójrz na tabelkę wyżej i zobacz jakie możesz wziąć dye dla swojej klasy i wybierz najbardziej odpowiednie dla twojego stylu gry. Więcej na ten temat znajdziesz an naszym forum.
Gdzie mogę znaleźć 'Symbol Maker'?
Możesz go znaleźć w każdym mieście w Magic Shop’ie.
Ile mogę maksymalnie mieć Dye w swoim posiadaniu i od czego jest to zależne?
Ci, którzy nie ukończyli zamiany pierwszej profesji, nie mogą używać symboli, dopiero po zdobyciu pierwszej klasy można posiadać dwa rodzaje dye, a po drugiej zmianie można już posiadać trzy dye. Jest to maksimum.
Czy mogę usunąć symbole?
Oczywiście, że tak. Musisz udać się do Symbol Maker'a i za odpowiednia opłatą usunie on jeden z wybranych symboli.
Poniżej przedstawiam ten proces na screenach: Wybieramy dye, które chcemy usunąć i postępujemy dalej. Jak widać, po usunięciu wraca do nas 5 Dye tego rodzaju, który wyciągaliśmy. Dzieje się tak zawsze, więc można jeszcze na nich trochę zarobić.
Lista dye jakie pojawiły sie w Goddess of Destruction: 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv1
STR Symbol Giant Dye
STR+3 DEX-2Lv1
DEX Symbol Giant Dye
DEX+3 CON-2Lv1
CON Symbol Giant Dye
CON+3 STR-2Lv1
INT Symbol Giant Dye
INT+3 WIT-2Lv1
WIT Symbol Giant Dye
WIT+3 MEN-2Lv1
MEN Symbol Giant Dye
MEN+3 INT-2Lv1
STR Symbol Ancient Dye
STR+3 DEX-2 Resistance to Fire +5
Lv1
DEX Symbol Ancient Dye
DEX+3 CON-2 Resistance to Earth +5Lv1
CON Symbol Ancient Dye
CON+3 STR-2 Resistance to Darkness +5Lv1
INT Symbol Ancient Dye
INT+3 WIT-2 Resistance to Water +5Lv1
WIT Symbol Ancient Dye
WIT+3 MEN-2 Resistance to Wind +5Lv1
MEN Symbol Ancient Dye
MEN+3 INT-2 Resistance to Holy +5Lv1
STR Symbol Legendary Dye
STR+3 DEX-1 Resistance to Fire +5Lv1
DEX Symbol Legendary Dye
DEX+3 CON-1 Resistance to Earth +5Lv1
CON Symbol Legendary Dye
CON+3 STR-1 Resistance to Darkness +5Lv1
INT Symbol Legendary Dye
INT+3 WIT-1 Resistance to Water +5Lv1
WIT Symbol Legendary Dye
WIT+3 MEN-1 Resistance to Wind +5Lv1
MEN Symbol Legendary Dye
MEN+3 INT-1 Resistance to Holy +5 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv2
STR Symbol – Giant Dye
STR+4 DEX-3Lv2
DEX Symbol – Giant Dye
DEX+4 CON-3Lv2
CON Symbol – Giant Dye
CON+4 STR-3Lv2
INT Symbol – Giant Dye
INT+4 WIT-3Lv2
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+4 MEN-3Lv2
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+4 INT-3Lv2
STR Symbol – Ancient Dye
STR+4 DEX-3 Resistance to Fire +10Lv2
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+4 CON-3 Resistance to Earth +10Lv2
CON Symbol – Ancient Dye
CON+4 STR-3 Resistance to Darkness +10Lv2
INT Symbol – Ancient Dye
INT+4 WIT-3 Resistance to Water +10Lv2
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+4 MEN-3 Resistance to Wind +10Lv2
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+4 INT-3 Resistance to Holy +10Lv2
STR Symbol – Legendary Dye
STR+4 DEX-2 Resistance to Fire +10Lv2
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+4 CON-2 Resistance to Earth +10Lv2
CON Symbol – Legendary Dye
CON+4 STR-2 Resistance to Darkness +10Lv2
INT Symbol – Legendary Dye
INT+4 WIT-2 Resistance to Water +10Lv2
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+4 MEN-2 Resistance to Wind +10Lv2
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+4 INT-2 Resistance to Holy +10 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv3
STR Symbol – Giant Dye
STR+5 DEX-4Lv3
DEX Symbol – Giant Dye
DEX+5 CON-4Lv3
CON Symbol – Giant Dye
CON+5 STR-4Lv3
INT Symbol – Giant Dye


INT+5 WIT-4Lv3
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+5 MEN-4Lv3
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+5 INT-4Lv3
STR Symbol – Ancient Dye
STR+5 DEX-4 Resistance to Fire +15Lv3
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+5 CON-4 Resistance to Earth +15Lv3
CON Symbol – Ancient Dye
CON+5 STR-4 Resistance to Darkness +15Lv3
INT Symbol – Ancient Dye
INT+5 WIT-4 Resistance to Water +15Lv3
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+5 MEN-4 Resistance to Wind +15Lv3
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+5 INT-4 Resistance to Holy +15Lv3
STR Symbol – Legendary Dye
STR+5 DEX-3 Resistance to Fire +15Lv3
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+5 CON-3 Resistance to Earth +15Lv3
CON Symbol – Legendary Dye
CON+5 STR-3 Resistance to Darkness +15Lv3
INT Symbol – Legendary Dye
INT+5 WIT-3 Resistance to Water +15Lv3
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+5 MEN-3 Resistance to Wind +15Lv3
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+5 INT-3 Resistance to Holy +15 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv4
STR Symbol – Giant Dye
STR+5 DEX-2Lv4
DEX Symbol – Giant Dye

DEX+5 CON-2Lv4
CON Symbol – Giant Dye
CON+5 STR-2Lv4
INT Symbol – Giant Dye
INT+5 WIT-2Lv4
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+5 MEN-2Lv4
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+5 INT-2Lv4
STR Symbol – Ancient Dye
STR+5 DEX-2 Resistance to Fire +20Lv4
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+5 CON-2 Resistance to Earth +20Lv4
CON Symbol – Ancient Dye
CON+5 STR-2 Resistance to Darkness +20Lv4
INT Symbol – Ancient Dye
INT+5 WIT-2 Resistance to Water +20Lv4
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+5 MEN-2 Resistance to Wind +20Lv4
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+5 INT-2 Resistance to Holy +20Lv4
STR Symbol – Legendary Dye
STR+5 DEX-1 Resistance to Fire +20Lv4
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+5 CON-1 Resistance to Earth +20Lv4
CON Symbol – Legendary Dye
CON+5 STR-1 Resistance to Darkness +20Lv4
INT Symbol – Legendary Dye
INT+5 WIT-1 Resistance to Water +20Lv4
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+5 MEN-1 Resistance to Wind +20Lv4
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+5 INT-1 Resistance to Holy +20 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv5
STR Symbol – Giant Dye
STR+5 DEX-1Lv5
DEX Symbol – Giant Dye
DEX+5 CON-1Lv5
CON Symbol – Giant Dye
CON+5 STR-1Lv5
INT Symbol – Giant Dye
INT+5 WIT-1Lv5
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+5 MEN-1Lv5
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+5 INT-1Lv5
STR Symbol – Ancient Dye
STR+5 Resistance to Fire +25Lv5
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+5 Resistance to Earth +25Lv5
CON Symbol – Ancient Dye
CON+5 Resistance to Darkness +25Lv5
INT Symbol – Ancient Dye
INT+5 Resistance to Water +25Lv5
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+5 Resistance to Wind +25Lv5
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+5 Resistance to Holy +25Lv5
STR Symbol – Legendary Dye
STR+5 DEX+1 Resistance to Fire +25Lv5
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+5 CON+1 Resistance to Earth +25Lv5
CON Symbol – Legendary Dye
CON+5 STR+1 Resistance to Darkness +25Lv5
INT Symbol – Legendary Dye
INT+5 WIT+1 Resistance to Water +25Lv5
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+5 MEN+1 Resistance to Wind +25Lv5
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+5 INT+1 Resistance to Holy +25Artykuł stworzony/uaktualniony przez: Twister, Megalord, Nikopol
Artykuł napisany na podstawie źródeł ze strony lineage2.com oraz uaktualniony na podstawie własnego doświadczenia.

Napisane przez Nikopol dnia lipiec 03 2008 17:37:13
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.

Dimensional Rift

Dimensional Rift jest to labirynt stworzony w wyniku Seven Sings. Demony z innych ¶wiatów próbuj± znale¼æ drogê do realnego ¶wiata za pomoc± tej luki. Czas i miejsce jest w tym miejscu zniekszta³cone jest co zmusza zawodników do podró¿y do ró¿nych miejsc w labiryncie Dimensional Rift
Dimensional Rift jest to labirynt stworzony w wyniku Seven Sings. Demony z innych światów próbują znaleźć drogę do realnego świata za pomocą tej luki. Czas i miejsce jest w tym miejscu zniekształcone jest co zmusza zawodników do podróży do różnych miejsc w labiryncie
Wejście poprzedzające
Aby teleportować się do Dimensional Rift użytkownik musi być przypisany do "In Search of Dimensional Fragments" quest bierze się u Dimensional Rift Doorman znajdującego się w lochach Seven Sings, przy wejściu do nich po rozmowie z nim możesz polować na potwory znajdujące się tam.

Będziesz mógł wejść za darmo do Dimensional Rift jeśli zdobędzie określoną liczbę punktów na Festival of Darkness. Limit czasu to jedna godzina po tym czasie upłynie oferta bezpłatnego wejścia.
Polowanie regulamin
Istnieje 6 stref Dimensional Rift dla każdego poziomu, a każda strefa obejmuje 9 komór. The Rift obejmuje pomieszczenia wielu wymiarów i jeśli polujesz w jednej komorze to po 8-10 minutach zostaniesz automatycznie teleportowany do innej komory. Jeśli teleporty powtarzają się cztery razy w Dimensional Rift, polowanie będzie zakończone i party będzie przetransportowane do poczekalni.

Kiedy wejdziesz do Dimensional Rift członkowie party, którzy są po za nim nie będą mogli się wejść.
Kiedy party zostanie zmienione w Dimensional Rift party zostanie teleportowane do poczekalni. Jednakże lider może być zastąpiony. Gdy zostaje zmieniony lider party prawa i przywileje są przenoszone automatycznie.
Po wejściu do Dimensional Rift, jeśli party jest rozwiązane ze względu na restart, wylogowanie się lub downed serwera party zostanie przetransportowane do poczekalni. Jeśli wszyscy członkowie party zostaną zabici podczas polowania zostaną automatycznie teleportowani po 8 minutach do poczekalni.
Liczba posiadanych dimensional fragments jest wymagana, aby wejścia do poszczególnych stref Dimensional Rift lista wymieniona jest poniżej.


Podział
Dimensional Fragments


Poziom 30
18


Poziom 40
21


Poziom 50
24


Poziom 60
27


Poziom 70
30


Nieograniczony
33


Trochę rzeczy teoretycznych.
Minimalny lvl, aby móc wziąć questa to level 20. Jest to quest powtarzalny i mogą go wykonywać wszyscy.
Do Riftu nie możesz wejść bez kilku rzeczy
1. Potrzebujesz party składające się z 1 lub więcej osób;
2. Potrzebujesz Dimensional Fragments.
Idź do jakichkolwiek Catacombs czy Necropolis. Porozmawiaj z Dimensional Rift Doorman.
Kiedy będziesz w środku. Wybierz lvl riftu który będzie najlepszy dla twojego party, wybierasz poprzez podejście do odpowiedniego NPC'a. Jeśli porozmawiasz z Rift Post Private zostaniesz poinformowany jakie Rifty są dostępne itd.
Kiedy wejdziesz do Riftu zastaniesz tam komorę, gdzie będzie pełno mobów. Możesz wtedy rozpocząć polowanie po zabiciu moba, będą się one automatycznie respawnować. Kiedy ziemia zacznie się trząść, będzie to oznaczać, że przeniesie cię do kolejnej komory. Jeśli komora z mobami jest zbyt trudna, lider party może przenieść was do łatwiejszej. Pamiętaj! Można zrobić to tylko raz.
Będziesz mógł tam spędzić 40 minut lub do momentu, kiedy dojdziesz do ostatniego pokoju i będziesz musiał pokonać Raid Bossa - Anakazel'a.
Poniżej masz wszystkie moby oraz ich levele jakie posiadają. Spotkasz je zależnie od levelu jaki wybrałeś dla swojego party:


Anakazel - Raid Boss
30 Otherworldly Invader Elite Soldier
30 Otherworldly Invader Food
30 Otherworldly Invader Martyrs
30 Otherworldly Invader Priest
30 Otherworldly Invader Soldier
33 Otherworldly Invader Archer
33 Otherworldly Invader Discipline
33 Otherworldly Invader Elite Soldier
33Otherworldly Invader Magus
33; Otherworldly Invader Shaman
33 Otherworldly Invader Warrior
35 Otherworldly Invader Berserker
35 Otherworldly Invader Elite Soldier
35 Otherworldly Invader Magus
35 Otherworldly Invader Soldier
40 Dimension Invader Elite Soldier
40 Dimension Invader Food
40 Dimension Invader Martyrs
40 Dimension Invader Priest
40 Dimension Invader Soldier
40 Dimension Invader Soldier
43 Dimension Invader Archer
43 Dimension Invader Discipline
43 Dimension Invader Elite Soldier
43 Dimension Invader Magus
43 Dimension Invader Shaman
43 Dimension Invader Warrior
45 Dimension Invader Berserker
45 Dimension Invader Elite Soldier
45 Dimension Invader Magus
45 Dimension Invader Soldier
48 Anakazel - Raid Boss
50 Purgatory Invader Elite Soldier
50 Purgatory Invader Food
50 Purgatory Invader Martyrs
50 Purgatory Invader Priest
50 Purgatory Invader Soldier
53 Purgatory Invader Archer
53 Purgatory Invader Disciples
53 Purgatory Invader Elite Soldier
53 Purgatory Invader Magus
53 Purgatory Invader Shaman
53 Purgatory Invader Warrior
55 Purgatory Invader Berserker
55 Purgatory Invader Elite Soldier
55 Purgatory Invader Magus
55 Purgatory Invader Soldier
58 Anakazel - Raid Boss
60 Forbidden Path Invader Elite Soldier
60 Forbidden Path Invader Food
60 Forbidden Path Invader Martyrs
60 Forbidden Path Invader Priest
60 Forbidden Path Invader Soldier
63 Forbidden Path Invader Archer
63 Forbidden Path Invader Disciple
63 Forbidden Path Invader Elite Soldier
63 Forbidden Path Invader Magus
63 Forbidden Path Invader Shaman
63 Forbidden Path Invader Warrior
63 Forbidden Path Invader Warrior
65 Forbidden Path Invader Berserker
65 Forbidden Path Invader Elite Soldier
65 Forbidden Path Invader Magus
68 Anakazel - Raid Boss
70 Dark Omen Invader Elite Soldier
70 Dark Omen Invader Food
70 Dark Omen Invader Martyrs
70 Dark Omen Invader Priest
70 Dark Omen Invader Soldier
73 Dark Omen Invader Archer
73 Dark Omen Invader Disciple
73 Dark Omen Invader Elite Soldier
73 Dark Omen Invader Magus
73 Dark Omen Invader Shaman
73 Dark Omen Invader Warrior
73 Dark Omen Invader Warrior
75 Dark Omen Invader Berserker
75 Dark Omen Invader Elite Soldier
75 Dark Omen Invader Magus
75 Dark Omen Invader Soldier
78 Anakazel - Raid Boss
80 Messenger Invader Elite Soldier
80 Messenger Invader Food
80 Messenger Invader Martyrs
80 Messenger Invader Priest
80 Messenger Invader Soldier
83 Messenger Invader Archer
83 Messenger Invader Disciple
83 Messenger Invader Elite Soldier
83 Messenger Invader Magus
83 Messenger Invader Shaman
83 Messenger Invader Warrior
85 Messenger Invader Berserker
85 Messenger Invader Elite Soldier
85 Messenger Invader Magus
85 Messenger Invader Soldier


 
Lista mobów z których można uzyskać Dimensional Fragments:

Sepulcher Guardian 60 Monster Ascetics Necropolis
Sepulcher Guardian 65 Monster Ascetics Necropolis
Crypt Preacher 72 Monster Catacomb of Dark Omens
Lesser Ancient Shaman 76 Monster Catacomb of Dark
Omens Tomb Guard 75 Monster Catacomb of Dark Omens
Tomb Preacher 77 Monster Catacomb of Dark Omens
Crypt Inquisitor 52 Monster Catacomb of the Apostate Pagan
Watcher Cerberon (?) 55 Raid Boss Catacomb of the Apostate
Tomb Inquisitor 57 Monster Catacomb of the Apostate
Barrow Overlord 40 Monster Catacomb of the Branded
Grave Overlord 45 Monster Catacomb of the Branded
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 79 Monster Catacomb of the Forbidden
Lesser Ancient Shaman 76 Monster Catacomb of the Forbidden
Tomb Guard 75 Monster Catacomb of the Forbidden
Tomb Preacher 77 Monster Catacomb of the Forbidden
Crypt Guard 70 Monster Catacomb of the Witch
Crypt Guardian 60 Monster Catacomb of the Witch
Tomb Guardian 65 Monster Catacomb of the Witch
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 79 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Guard 70 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Guard 75 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Preacher 72 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Preacher 77 Monster Disciple's Necropolis
Barrow Monk 32 Monster Heretics Catacomb
Grave Monk 37 Monster Heretics Catacomb
Sepulcher Guard 70 Monster Martyr's Necropolis
Sepulcher Guardian 65 Monster Martyr's Necropolis
Vault Guardian 25 Monster Necropolis of Sacrifice
Sepulcher Inquisitor 52 Monster Patriots Necropolis
Sepulcher Inquisitor 57 Monster Patriots Necropolis
Holy Land Monk 32 Monster Pilgrims Necropolis
Vault Monk 37 Monster Pilgrims Necropolis
Lesser Ancient Shaman 76 Monster Saints Necropolis
Sepulcher Guard 70 Monster Saints Necropolis
Sepulcher Guard 75 Monster Saints Necropolis
Sepulcher Preacher 72 Monster Saints Necropolis
Vault Overlord 45 Monster Worshippers Necropolis

Korekta: Keralt

Napisane przez Nikopol dnia lipiec 26 2008 01:51:08
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 1 wynik powyższe kryteria treści artykułu.

Poradnik pocz±tkuj±cego gracza

Zrobili¶my naszą pierwszą postaæ (aby dowiedzieć sie jak to zrobić odsyłam do artykułu Tworzenie Postaci) wybieraj±c rasê, klasê oraz wygl±d warto wiedzieæ co dalej....

Pos³u¿ê siê postaci± Nauczyciel (czlowiek/wojownik).

Ka¿da rasa ma swoja wioskê startową, w której przyjdzie nam rozpocz±æ nasze zmagania w świecie Lineage II.

Oto jak wygl±da moja postaæ oraz opis poszczególnych elementów na ekranie:


1. To Ty , czyli Twoja postaæ w ca³ej okaza³o¶ci.
2. To paski z HP- ¿ycie, MP- mana (dziêki niej u¿ywamy skilli i czarów), CP - dodatkowe ¿ycie tylko do pojedynków z innymi graczami, EXP - nasz poziom do¶wiadczenia. Nasz poziom oraz nick.
3. Dodatkowe okno, w którym mo¿emy ustawiæ wy¶wietlanie dodatkowych komunikatów (to pó¼niej).
4. Paski, na których mo¿emy ustawiaæ skille, przedmioty, macro i inne (opis pó¼niej). Standardowo mamy tylko 1 pasek z 12 miejscami, lecz gdy u¿yjemy "strzalki" mo¿emy go rozwin±æ do 24,36, 48 ikonek. Zakrêcon± strza³k± umo¿liwia obrócenie paska o 90 stopni, a k³ódka zablokowania go.
5. Kompas - dziêki niemu wiemy, w którym kierunku idziemy, co jest wokół nas, mo¿liwo¶æ widzenia potworów(mobów), cz³onków party czy celu.. Mo¿na go sobie skonfigurowaæ klikaj±c na "m³oteczek".
6. To s± ikony, dziêki którym w³±czymy: dane o postaci, ekwipunek, akcje, czary/umiejêtno¶ci, zadania, klan, mapê oraz opcje (opis pó¼niej).
7. To jest g³ówne okno czatu. Tutaj mo¿emy pisaæ na ro¿nych kana³ach:

Basic Chat - S³u¿y do rozmowy z innymi graczami w bliskim otoczeniu.
Clan Chat - S³u¿y do rozmów między graczami jednego klanu, nieistotne gdzie siê oni znajduj±. Wpisuj±c "@", a nastêpnie wiadomo¶æ, mo¿esz uzyskaæ efekt Clan Chat'a.
Alliance Chat - S³u¿y do rozmów między graczami jednego sojuszu, nieistotne gdzie siê poszczególni znajduj±. Wpisuj±c "$", a nastêpnie wiadomo¶æ, mo¿esz uzyskaæ efekt Alliance Chat'a.
Party Chat - S³u¿y do rozmów między graczami jednego Party, nieistotne gdzie siê poszczególni znajduj±. Wpisuj±c "#", a nastêpnie wiadomo¶æ, mo¿esz uzyskaæ efekt Party Chat'a.
Trade Chat - S³u¿y do wys³ania wiadomo¶ci kupna/sprzeda¿y. Po wpisaniu "+", a nastêpnie tre¶ci wiadomo¶ci, Twoja oferta powêdruj± na Trade Chat.
Private Chat - W przypadku, kiedy chcesz ¿eby Twoja wiadomo¶æ dotar³a do jednego gracza i ¿adnego innego wpisujesz znak ", a nastêpnie Imiê wybranego gracza.
Shout - Jest to funkcja dzia³aj±ca na takich samych zasadach jak Basic Chat, z tym że ma o wiele wiêkszy zasiêg, czyli gracze, do których nie dotar³aby wiadomo¶æ z Basic Chata, z tego powodu że za daleko stoj±, wiadomo¶æ z u¿yciem Shota mogliby us³yszeæ. U¿ywasz tej opcji wpisuj±c "!", a nastêpnie tre¶æ wiadomo¶ci.


8. Jest to NPC - postaæ kierowana przez komputer. Przewa¿nie siedz± w miastach i maja ró¿ne zajêcia - sklepy, depozyty i inne.
9. Potwór (mob)- zabijaj±c je zdobywamy do¶wiadczenie oraz SP - punkty potrzebne do nauki skilli.

Tak wygl±da g³ówny ekran, który od teraz bêdzie naszym 2 ¶wiatem.

Opis zak³adek z pkt 6.

Karta Postaci. (skrót klawiszowy Alt+T)
Tutaj mamy podstawowe informacje o naszej postaci:
1. Nick, nasz klan, status, poziom oraz klase, paski HP,MP,CP, doświadczenia oraz ilo¶æ SP.
2. Tutaj są nasze atrybuty.
3. Podstawowe statystyki (UWAGA!!! w grze Lineage2 nie dostajemy co poziom punktów do rozdawania jak to ma miejsce w innych MMO!!!).
4. Nasz poziom spo³eczny.
5. Odporno¶æ na dane ¿ywio³y.
6. Na rysunku tego nie widać, ale powyżej pkt 5 znajduje się pasek, który mówi nam, jaki żywioł mamy obecnie włożony do broni oraz jego wartość.

Ekwipunek (skrót klawiszowy Alt+V lub Tab)

To tutaj mamy pokazane wszystkie przedmioty, które znajduj± siê na naszej postaci.

1. Tutaj mamy miejsce na naszą zbroję, broń, tarcze oraz ozdoby.
2. Tutaj pojawiaj± siê wszystkie przedmioty, które nasza postaæ ma przy sobie.
3. Tutaj bi¿uteria.
4. To jest zak³adka miedzy przedmiotami zwyk³ymi , a przedmiotami z zadan (Questow)
5. ilosc naszych pieniêdzy (w L2 waluta jest Adena - od nazwy stolicy Aden).
6. Bransolety (opis pó¼niej)
7. Symbole (opis pó¼niej)
8. Kosz - przeci±gaj±c tam przedmiot niszczymy go.


Akcje (Skrót klawiszowy l.Alt+C)
Tutaj sa wszystkie akcje, które nasza postaæ mo¿e wykonywaæ, opisze tylko te zaznaczone.

1. Nasza postaæ siada/wstaje. Mo¿na u¿yæ komendy /sit /stand
2. Wymiana miedzy graczami /trade
3. Podnoszenie przedmiotów
4. Wystawienie sklepu - Sprzeda¿
5. Wystawienie sklepu - Kupno
6. Zaproszenie do Party
7. Ca³y Social to gesty jaka nasza postaæ potrafi wykonywac.Skille/Czary (Skrót klawiszowy l.Alt+K)
To tutaj bêd± siê pojawiaæ wszystkie nasze umiejêtno¶ci. (Nauka pó¼niej)

Questy (Skrót klawiszowy l.Alt+U)
Tutaj bêd± pojawiaæ siê zadania, które w³a¶nie wykonujemy (opis pó¼niej)


Klan (Skrót klawiszowy l.Alt+N)
Tutaj bêdzie lista klanowiczy, nazwa oraz wiele innych informacji o klanie.


Mapa (Skrót klawiszowy l.Alt+M)
Mapa przedstawiaj±ca ca³y ¶wiat Lineage2. Nasza postaæ jest zaznaczona 3'katna strza³ka - a kierunek w którym jest obrócona wskazuje kierunek w jakim patrzymy na ekranie, a nie w jakim patrzy nasza postaæ!
Je¶li klikniemy w " Enlage Map " mapa zajmie nam ca³y ekran powiêkszaj±c tym samym powierzchnie samej siebie - zmniejszamy przyciskiem " Minimalize "
Dodatkowo gdy klikniemy w " More Info " - pojawia siê nam przydatne informacje np. Questy, Hunting Zone - miejsca gdzie mo¿emy znale¼æ moby na daneym lev'u i inne mniej lub bardziej przydatne. Wszystkie te opcje bêd± zaznaczone na mapie czerwonymi markerami.


Opcje (Skrot klawiszowy l.Alt+X)

Koniec gry, prze logowanie postaci, Macro (bêdzie pó¼niej), Petycje(pó¼niej)


Gdy ju¿ wiemy co do czego jest mo¿emy zacz±æ grac.

Aby przemieszczaæ sie po mapie u¿ywamy myszki, a kursorem wskazujemy miejsce docelowe postaci (lewy przycisk i postaæ biegnie, wykonuje akcje).
Mamy mo¿liwo¶æ obracania kamera trzymaj±c prawy przycisk myszy, oddalania/przybli¿ania - scroll, a zmiana trybu kamery PgUp/PgDn na klawiaturze.
Je¿eli na naszym celu (na ziemi) nic siê nie znajduje i tam klikniemy postaæ przebiegnie w wyznaczone miejsce. Gdy stoi tam neutralny NPC to kursor zmieni ikonkê na twarz z dymkiem co oznacza, ze mo¿emy porozmawiaæ. Gdy jest tam mob wska¼nik zamieni siê w miecz i mo¿emy go zaatakowaæ, a gdy na ziemi le¿y jaki¶ przedmiot to kursor zamieni siê w r±czkê i mo¿emy to podnie¶æ.
Jako ze na pocz±tku raczej nie posiadamy zbyt du¿o musimy zacz±æ zabijaæ s³abe moby aby uzyskaæ z nich trochê do¶wiadczenia oraz pieniêdzy na ekwipunek.

Je¶li ju¿ znajdziemy nasza ofiarê mo¿emy ja zaatakowaæ.Aby zaatakowaæ musimy mieæ zaznaczonego moba (1) - klikamy na niego lewym przycisku.
Pojawi siê jego pasek ¿ycia (3) . Teraz mo¿emy go zaatakowaæ. Robimy to na 2 sposoby.
1- klikamy 2 raz na moba i postaæ zacznie go bic.
2- u¿ywamy w tym celu ikonki attack (2) (akcje) umieszczonej na pasku. Ikonki na pasku w³±czamy za pomoc± klawiszy F1-F12 (w tym wypadku F1).

Gdy ju¿ uda nam sie zabiæ moba dostaniemy za niego do¶wiadczenie oraz SP. Je¶li uzbieramy wystarczaj±ca ilo¶æ exp'a doznamy awansu na wy¿szy level.
Istnieje tez mo¿liwo¶æ, ze z moba co¶ wypadnie (pieni±dze lub inne przedmioty opisane pó¼niej).
Przedmioty musimy zbieraæ rêcznie. U¿ywamy do tego albo kursora, albo ikonki z pod F4 w ten sam sposób jak wy¿ej.

Gdy ju¿ uzbieramy wystarczaj±co du¿o adeny i do¶wiadczenia mo¿emy udaæ siê do naszej wioski.
Gdy w³±czymy mapê ta siê zmieni na plan miasta/wioski i bêd± zaznaczone sklepy oraz inne przydatne miejsca:Nazwy s± wszêdzie takie same, tak ze nie bêdzie problemu z rozpoznaniem.

1. Gorcery - sklep gdzie mo¿emy kupiæ mikstury i inne przydatne rzeczy. (opis pozniej)
2. Weapon and Armor Shop - sklep z broni± i zbroja(opis pó¼niej)
3. Gatekeeper - teleport(opis pozniej)
4. Warrior Guild - gildia wojowników tutaj ucz± siê skilli (opis pó¼niej)
5. Temple tutaj skilli ucza sie magowie.
6. Blacksmith - kowal mozemy u niego wykonac troche materialow oraz bronie (opis pozniej)
7. Warehouse - depozyt tutaj skladamy w bezpiecznym miejscu nasze dobra dzieki czemu nie musimy wszedzie wszystkiego nosic.


Gdy bedziemy w miescie mozemy spotkac duzo NPC'ow z wykrzyknikiem nad g³ow± ( 1 ) - to oznacza iz ma od dla nas Quest - zadanie (2) .Jesli zgodzimy sie mu pomoc to na liscie Questow pojawi sie nowy wpis, oraz jego opis (1) . Istnieje tez szansa iz pojawi sie duza strzalka nad naszaglowa (2) ktora poprowadzi nas do nastepnego punktu zadania :

Gdy juz wykonamy wszystkie zadania w quescie otrzymamy za niego nagrode(2) pelna lista questow z nagrodami na stronie www.lineage2.com .

Oczywiscie narzie zadaia sa latwe, a nagrdy malo warte.

Innym sposobem dorobienia sie jest dostanie od jakiegos bardziej doswiadczonego gracza pozyczki - a raczej darowizny (czesto natarczywe proszenie o pieniadze moze bardzo zle sie skonczyc i jest niemile widziane przez graczy) no ale jesli juz znajdziemy dobrego gracza, ktory da nam pieniadze mozemy sie z nim wymienic na trade jesli my chcemy rozpoczac wymiane wchodzimy do akcji i ikonka exchange klikamy u gracza, lub majac go zaznaczonego piszemy /trade. Jesli jednak ktos da nam wymiane pojawi sie u dolu ekranu informacja o Trade (1) potwierdzamy klikajac w Confirm .Pojawi sie okno Trade:1. To nasze przedmioty, ktorymi mozemy handlowac.
2. Przedmioty, ktore chcemy komus dac
3. Przedmioty, ktore daje nam 2 gracz.

Aby imiescic przedmiot wystarczy 2 razy na niego kliknac, lub przeciagnac. UWAGA!!!! Nie ma mozliwosci wycofania danego przedmiotu z trade! Jesli dalismy cos za duzo musimy rozpczac trade od nowa.

Aby dokonczyc wymiane obie strony musza nacisnac Confirm (4) !


Mamy rowniez mozliwosc zakladania Party z innymi graczami.
By zalozyc party wchodzimy do akcji i majac target naciskamy invite ub wpisujemy /invite xxx - gdzie xxx to nick 2 gracza, ktorego chcemy zaprosic. Jesli jestesmy my zapraszani pojawi sie podobnie jak w przypadku Trade komunikat o Party (1) :Item Distributon to sposob w jaki beda rozdawane itemy podczas podnoszenia. Klikamy ConfirmPojawia sie nowe paski (1) , beda to podobnie jak nasz paski z poziomem zycia oraz MP naszych towarzyszy w party (3) . Jest wiele bonusow plynacych z posiadania party - szybsze zabijanie potworow wsparcie w postaci buffow (tutaj widzimy jak postac orka daje nam swoje aury) wszystkie buffy - czyli czary ktore daja nam dodatkowe statystyki pojawia sie obok naszego paska (2) .

Niestety ich level jest zbyt wysoki by mogli pomoc w zabijaniu mobow.
Zaleca sie chodzenie w Party tak od 20 przyczyna Vitality Spada wtedy wolniej i dostjesz relatywnie wiecej expa niż expiąc samemu
Jak juz udalo nam sie uzbierac troche pieniedzy to warto by zainwestowac w jakies lepsze wyposazenie.

W tym celu udajemy sie do Weapon and Armor Shop
Zaznaczamy Trader'a i rozpoczynamy z nim rozmawiac.
Wybieramy opcje Buy warrior equ (gdy jestesmy wojownikiem, mag- mystic) i pojawia sie lista przedmiotow (broni lub zbroi)
Tutaj w Items on Sale (1) mamy dostepne bronie by jakas kupic klikamy 2 razy lub ja przeciagamy na pole Items to buy (2) i klikamy Confirm . Jesli mamy wystarczajaco duzo pieniedzy to kupimy dany przedmiot. To samo analogicznie jest ze wszystkimi zakupami w sklepach, w wypadku kupna np mikstur lub innych przedmiotw masowych dodatkowo pojawi sie okienko z prosba o podanie ilosci danego przedmiotu jaki chcemy kupic.

Gdy juz wszystko kupimy mozemy to zalozyc otwieramy Ekwipunek i albo przeciagamy myszka przedmioty na ich odpowiednie pola lub klikamy 2 razy na przedmiot a ten sam wskoczy na jego miejsce.
Teraz bardzo wazne mikstury!

Udajemy sie do Gorcery i klikajac na Buy Consumables and Minerals (1) wybieramy interesujace nas przedmioty.

UWAGA!!!! w grze L2 bardzo wazna role pelnia Shoty czyli specjalne "tabletki" ktore sa wykozystywane podczas walk! Wojownicy uzywaja Soul Shot , a magowie moga uzywac gorszych Spirit Shot lub Blessed Spirit Shot do kazdego grade (pozniej) broni sa odpowiednie shoty....
Od lewej...
-Soul Shot
-Healting Potion
-Haste Potion - mikstura, ktora zwieksza szybkosc biegania.
-Potion of Alacrity - mikstuda, ktora zwieksza szybkosc bicia.
-Scroll of Escape - Scroll ktory przenosi nas do miasta.
-Scroll of Resurrection scroll dzieki ktoremu mozemy kogos ozywic

Wszystkie mikstury jak i buffy dzialaja przez pewien okres czasu i wystarczy wypic jedna flaszke by aktywowac efekt. Mikstury podobnie jak bufy pojawia sie obok naszego pasku statusu(Lewy gorny rog).

Gdy juz wszystko kupimy co nas interesuje mozemy poukladac sobie odpowiednie flaszki na Pasku
W tym celu klikamy na dany przedmiot i przeciagamy go na odpowiadajace nam miejsce (1) .

UWAGA!!! Shoty musimy aktywowac!!
W tym celu po przeciagnieciu shot'ow na pasek klikamy na nie prawym przyciskiem myszy
ikonka shotow zacznie migotac (1) , a nasza bron blysnie (2) .

Tak przygotowani mozemy isc expic
Gdy juz zabijemy wystarczajaco duzo mobow to mozemy udac sie do miasta po Skille (Liste skilli mozna znalesc na www.lineage2.com lub też na www.lineage2-info.pl). W celu szybszego udania sie do miasta uzywamy Scroll of Escape
I po chwili zostaniemy przenieseni do najblizszego miasta.

Mozemy udac sie po Skill'e , aby nauczyc sie skilli idziemy do naszej gildi ( Warrior Guild ) i tam rozmawiamy z Master'em (1)
i dajemy Learn Skills (2)
Teraz pojawi sie lista dostepnych skilli ktore mozemy sie nauczyc. Gdy klikniemy na dany skill otworzy sie 2 okienko z informacja o tym skillu.1. Dane dotyczace skilla.
2. Wymagana ilosc punktow SP
3. Nasza ilosc SP
4. Nauka skilla
5. Powrot do listy innych skilli.


Teraz juz gdy nasza postac zdobyla pierwsze umiejetnosci mozemy je przeciagnac na pasek podobnie jak to robilismy z przedmiotami wczesniej.
Wchodzimy do okna ze Skillami (skrot l.Alt+K) i przeciagamy skill na pasek

Warto tez odwiedzic Newbie Guideod 8 lev bedziemy dostawac darmowe godzinne buffy i będziemy je dostawać do levelu 62 (1) , a 2 mamy dodatkowe informacje o grze (po angielsku). Dostaniemy od niego tez darmowe Shoty

Mam nadzieje, ze podane tutaj informacje ulatwia gre wszystkim ktorzy dopiero zaczynaja swoja zabawe z L2. Informacje tutaj to zaledwie kropla w morzy faktow jakie kryje w sobie ogromy swiat Lineage2.
Autor poradnika: tosiek
Poprawki: Megalord

Napisane przez Nikopol dnia październik 30 2008 01:45:25
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 7 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Shillien Knight

Wiêc tak.. jedziemy od pocz±tku:


1. Equipment:

Od pocz±tku uczulam, nie bierzcie bluntów. DE nie maja problemow z accuracy, jakie na poczatku uswiadczaja Human knighci, no i traci sie wielki atut w postaci stinga (który notabene zadaje ostry dmg w polaczeniu z viper cube)


NG: Wooden set (HP bonus ftw) + top sword

D gr: Brigadine + Elven sword. Jezeli nie chcecie wydawac (co na offie jest dziwne bo s± tanie commony), mozna kupic tanszy armor i jakiegos wiekszej roznicy nie bedzie.

C gr: S± dwie opcje. Teoretycznie mo¿na biegaæ w Composite (+5795 Weight Gauge, With Shield +5.26% M.Def) lub w Full plate (+269 HP, With Shield +5 shield blocking rate, czyli bonusy nie tak genialne, zeby mialy pomoc w szybszym expie). Ja bralbym composite mozna targac wiecej ssow - rzadzej wracamy do miasta po restock. Sprawa broni - Samurai longsword + focus tylko i wylacznie... mo¿e byæ OE, dobrze OE SLS daje rade przy B grade mastery nawet. Zakladamy nasze ukochane dye +str -con do expa. Jak ktos lubi szybszy exp mozna pojechac ca³kowicie po con i dac DYE PRowskie, czyli +5 str +4 dex -9con. Osobiscie nosze tylko +4 str -4 con i jest wporz±dku.

B gr: Prosta zasada - chcemy jak najkrócej biegaæ w B gradach. staramy siê wiêc maksymalizowaæ p atk i ogólny dps. Kupujemy wiêc BW (o ile nas staæ, to jest drogi dosyæ armor, ale najlepszy), no i keshanberka z focusem (lub damascusa, ale damascus jest drogi i nie sadze zeby ktos grajac normalnie na serwerze (w sensie totalnie legit) mia³ damascusa ju¿ na 52. Do broni wk³adamy oczywiscie focus. Mo¿na te¿ braæ Avadona (ja go uzywa³em jakis czas), nie wyglada najgorzej i daje dobre bonusy (Increase HP by 294, +24% Shield Defense (when shield equipped) nie obcinajac przy tym str jak to robi doom. Niektorzy mówi± ¿e lepszy jest zubei (+5% pdef, +294 HP), ale wygl±da paaaskudnie.

A gr: No i jestesmy przy A gradach. Znowu dwie g³owne drogi, ale bardzo podobne - Tallum albo Majestic. Tu mamy lekki dylemat, w Tallumie bedziemy szybciej expic (z racji ze armor wyciaga mocniejszego DPSa), no a w majesticu mamy wiekszy spike dmg, lecz mniejszy dps, dostajemy stun resist i accuracy (dobre vs light userzy, których mamy zreszt± zabijaæ). W tallumie znowu¿ uniesiemy wiêcej stuffu (czyli wszelakich SSow, bssow, hp potek, cp potek, ³uków, mage mieczy i czegokolwiek sobie dusza zapragnie). Poison / bleed resist jest dobry do FoDu. Dylemat jest lekko du¿y, osobiscie wybra³em majestic z racji stun resista no i tego ze to jest bardziej armor pod pvp. WYbór tutaj raczej zalezy od gracza. Co do miecza - OE damascus jest bardzo dobry ale cie¿ki do zrobienia. Bierzemy wiêc Dark legiona z rsk focus, staramy sie utrzymaæ hp gdzies w okolicach 1/2 i mo¿emy expac dosyc szybko, jak na tanka. Gdzies ponad 60+ zaczn± od nas wymagaæ health broni do tankowania RB, kupujemy wiêc tego delusiona z healthem (który i tak sie przyda po trzeciej profesji a do czego, zaraz powiem :P). Mo¿na braæ dodatkowo ³uk do pvp (z dancami mozna zadac troche dmg w robe usera, kto ogl±da³ serie Turnpoint gdzie BD pieknei rozjezdza ludzi drac bowem ten wie) lub mage miecz do Lighting strike, ale to juz zalezy od gracza. Na pewno ciêzko jest targaæ te wszystkei rzeczy majac ofensywny setup .

S gr: I tradycyjnie dwie drogi, jak zwykle. Albo zostajemy w majesticu (ja do najbogatszych nie naleze wiêc zostaje w maju) z IC shieldem (element stabby lekko bol± ale da sie wycierpieæ), lub kupujemy IC. Forgotten blade ofc z focusem, co jest chyba oczywiste. Kwestia elementu: dla SK s± fajne trzy elementy + 1 do pewnej lokacji. Fire lub water - te s± dobre z bashem zenchantowanym na +weaken water/fire. Z kolei dark jest dobry do MoSu no i do dpsowania judgementem, dosyc ³adny dmg z judgementa leci majac 150 dark. Trzecia opcja to Holy z uwagi na Hellbound Isle, gdzie moby s± demonami g³ownie. Gdzies na innym forum czyta³em jeszcze o Wind dla SK z uwagi na Pain of shillien, ale raczej nie op³aca sie wk³adaæ najdrozszych stonów dla skilla z niemal endgame lvlu :D. Dobrze by by³o mieæ draconica z Focusem i z elementem do mass pvp.

S-80: Nie mam zielonego pojêcia, jeszcze nie doszed³em do tego. Icarus sawsword chyba ma opcje focus, nie wiem jakie bonusy ma dynasty armor, wydaje mi sie ¿e ten z shoulderami dla tanków ma resist stun. W kazdym razie jak mamy kase bierzemy go, jakie by bonusy nie mia³ :D

Teraz, po co nam C grade bron z healthem?

Ano na 78 dostajemy fajniutki skill o nazwie Touch of death. Dosc mocno uwala postac: -90% cp, ¶ciaga 5 buffow, zmniejsza resist na debuffy. Do tego nawet gdy nie wejdzie zawsze zbija 5 buffow i zbija 90% hp (ale nie zmniejsza max wartosci gdy nie wejdzie ><). ¯eby go odpaliæ musimy mieæ mniej ni¿ 75% hp. Robimy wiêc tak: sciagamy rekawiczke w majesticu, zak³adamy bron z healthem i wrzucamy ToDa juz na poczatku walki na oly.

I sprawa której nie moge omin±æ, czyli banish seraph. Nasz ukochany skill po lvl 74. Dzieki temu skillowi (po dosyc hardokorowej grze zreszta) nabi³em 40% w niemal 5 dni na lvlu 76. W skrócie mo¿eby twoshotn±æ angela x4 hp i zabic go w nieca³e 3 sekundy (jezeli mamy szczescie). Skill lubi byc zdradliwy, zjada mase adeny ale jest to bardzo szybki exp jak na solo. Co nam potrzeba?

*GHP
*Eliksiry na mane
*Jakikolwiek dagger (nawet nograde za 100a)
*Eliksiry na HP
*Atk spd potki i running potki, najlpeiej te od 7 signs
*Ogromne ilosci soul ore
*Opcjonalnie dye +dex ale dawa³em rady na czysto


Wchodz±c do MoSu (bo tam expi sie w miare dobrze, korytarz jest zawsze wolny i ³atwo do niego doj¶æ, zamiast targaæ siê na TOI 10+ ...)¶ci±gamy broñ, mobki trac± wtedy aggro (nadal uwa¿amy na monastic crusaidery czyli te wielkie anio³y z skrzyd³ami, one sie lubi± doczepiæ nawet gdy nie mamy broni). Id±c prosto dojdziemy do korytarza, tam zostajemy. Wyciagamy daggera i spokojnie banishujemy kazdego monka po kolei, gdy banish wejdzie dobijamy power strike z miecza dla overhita i znowu dagger. Gdy zaagrujemy za duzo, sciagamy bron i uciekamy do port spota az moby nam znikna (od Gracii part 2 chyba mobki znikaj± gdy nas gonia po jakims czasie). Jezeli nie mamy przeci±¿enia, powinnismy wyrabiac z mana, w razie problemow odpalamy elixiry :)

Ale czy ten ca³y Banish seraph jest efektywny?!Jest Ale zjada ogromne ilosci adeny. Na obrazku - exp na vit 0 !


2. Lokacje do expa

Generalnie exp do 61 podzieliæ mo¿na na solo i duo/trio. Najbardziej op³aca siê w³asnie biæ w party 2-3 osobowym, lub solo.


*1-20: Jakikolwiek niski spot, mo¿na najpierw isc d odark forest i powoli posuwaæ siê w strone School of dark arts, gdzie zostajemy do uber 20 lvla!
*20-40: Solo katakumby, na seal stonach latwo dorobic siê D grade sprzêtu bez niczyjej pomocy.
*40-61: Tutaj mo¿na ju¿ probowaæ duo/trio, lub zostaæ przy solo.

-Solo: Cata 40~ Branded, Cata 50~ Apostate, Cata 60~ Witch
-Duo/trio: Rift 40/50/60.

Uwaga co do riftu - omijamy ma³e roomy, nie oplaca siê w nich biæ - traci siê tylko czas bij±c moby daj±ce gowniany exp i mog±ce potencjalnie zabiæ (chocia¿by small nuke room ). Po wejsciu do duzego pokoju, od razu biegniemy w róg razem z naszymi. Sprawdzamy, czy to nie jest tzw AOE room - czyli room z mobami 1/2 hp. Je¿eli nie - zostajemy i bijemy. Exp skacze naprawde ³adnie, szczególnie w duo z bladedancerem - SK hexuje, BD rzuca dance. W trio maj±c jeszcze jakiegos fightera, exp skacze masakrycznie szybko, leci masa lifestonów.

*61-68: Dwie mo¿liwo¶ci - albo solo w Forsaken plains do 64 na shamanach (ladny exp) lub doom hill na undeadach, albo po prostu "party plx plox" na klanowym.
*68-76: Mo¿na bawiæ siê banishem na toi 6 chyba (tam gdzie s± psy). Przez toi 5 przebiegamy, maj±c odpalone shield fortress, guard stance i spamujemy elixirami i potkami ile wlezie. Nie zdazylo mi sie jeszcze nie dobiec na 6tke lub zaliczyc zgon na 5tce. Druga mozliwosc expa - okolice goddard, na short attac kweak point mobach.
*76-?: MoS, banish seraph, albo AOe party.

3. PVP

Gra sk nie polega na wciskaniu wszystkich debuffow jakie sie ma na jeden target i bynajmniej gra ta klasa wcale nie jest prosta (moim zdaniem to najtrudniejszy tank i bardzo trudna postac do perfekcyjnego opanowania, gdy¿ bardzo czêsto trzeba zmieniaæ target i wrzucaæ ró¿ne debuffy na ró¿nych enemy).


Z regu³y hex rzuca sie w ten sposób ¿e assystujemy jednego z naszych archerów i wrzucamy hexa. Na wrogich archerow rzuca sie power brake i bash na healera/archera jezeli stoi gdzies w zamêcie ... Tod na poczatku najlepiej w jakiegos archera strzelic, coby mu uniemozliwic spam cp. LS mysle ze powinnismy uzywac jak najczesciej, dobrze by bylo trafic nim bishopa, bo o ile nie ma drugiego bisha to raczej sobie go nie sciagnie. Jezeli nie mamy zadnego z nich, rzucamy na obojetnie kogo, coby go wy³±czyc z walki na te 30 sekund. Vengeance rzuca sie w wiekszej zadymie, daje effect target lock i do tego mamy sporo defa a przezyjemy jezeli healer stoi z nami ;]. No i trzeba czesto zmieniac targety zeby kubiki robi³y swoje, od ct1 lataj± sobie kiedy chc± - wystarczy mieæ tylko target naszego celu a one juz same beda sobie latac. Arrest raczej na archerow nie ma sensu rzucac, mimo escape shackle powinnismy go rzucac na daggera jezeli jest dosyc blisko naszych, da to chwilke czasu na odbiegniecie i przede wszystkim sciagnie na nas delikwenta (hate effect). Z mass hate raczej nie powinno sie przesadzac, najlepiej rzucac troszke w rozrzedzonym miejscu, zeby znowu nie pasc od razu. Od ct1 nie da sie juz spamowac hate ale naszczescie mamy inne skille do tego - arrest, judgement (tego powinien kazdy archer i dagger dostac od nas w prezencie), aura of hate i hate, co daje dosyc dobry efekt pseudospamu hate ;] Na temat skilli fuzyjnych nie wypowiadam sie bo jeszcze nie mialem jak ich u¿yæ ;], ale mysle ze powinny byc takze uzywane z rozwaga, najlepiej gdzies z tylu przy archerach, musimy tez pamietac ze nie zawsze oplaca sie go uzywac (dziala na kazdego kto w nie wejdzie, czyli tez na naszych enemy). Teoretycznie rzecz ujmuj±c (bo nie uzywalem go nigdy ;]) dobrze jest go rzucic na poczatku, bo po jakims czasie dochodzi do wymieszania grup ;]


Jak widaæ kazda klatwa ma inne zastosowanie i nie stosuje sie ich wszystkich na jednym enemy ( wyjatkiem moze tu byc sytuacja gdy assystujemy archera a ma on na targecie lucznika, wtedy leca hex, power brake i wedle mozliwosci judgement ;]

Pojêcia u¿yte przeze mnie, które mog± byæ niejasne:

DPS - damage per second, czyli obrazenia, jakie zadajemy w danej jednostce czasu (per second, czyli na sekunde).
Spike dmg - obrazenia zadawane jednym hitem lub krytem. Inna nazwa to Blunt dmg.
IC - Imperial Crussaider
MoS - Monastery of silence
Duo/trio - party skladajace siê kolejno z dwóch/trzech osób.
Autor poradnika: Dev

Napisane przez Nikopol dnia kwiecień 03 2009 22:09:24
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 10 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Berserker

Zalety:
+ duzy DMG podczas pvp i pve
+ moze wygrac z kazdym 1v1
+ Violent Temper, debuff zmniejszajacy p. def. oraz cast. speed
+ Disarm, który wchodzi bardzo czesto nawet w postacie o duzo wiekszym lvl
+ Sword Shield, mobilne UD
+ Soul Barrier, buff trwajacy 10 sek. zwiekszajacy m. def. niemal dwukrotnie
+ Courage, buff zwiekszajacy rezista przeciwko atakom mentalnym
+ Body Reconstruction, odnawia nam cale HP, niezwykle skuteczne, gdy wyciagniemy z naszej postaci HP rzedu 7-8k
+ masowy Stun (Rush Impact), który nie ma reuse, mozemy do spamowac ile wlezie
+ masowy Bleed (Blade Rush)
+ pokazny zestaw skilli AoE, skutecznych skilli
+ calkiem przyzwoity reuse skilli jak na 2h bron
+ zupelnie odmienny styl gdy, niz dotychczas znany w L2

Wady:
- tragicznie maly CON
- mala ilosc HP/CP (jesli bedziemy inwestowac w dps)
- maly p. def.
- moze bardzo latwo pasc
- niezwykle wrazliwy na Stun'a
- wysoki kosz MP skilli
- czesc skilli wymaga bycia w pewnej odleglosci od przeciwnika, dla mnie to nie jest wada, jednak niektórzy sie skarza wiec podaje jako wade
- postac zdecydowanie dla graczy nieco bardziej zaawansowanych (kompletny nowicjusz L2 nie poradzi sobie ta postaci w pvp)
- nie jest, az tak skuteczny podczas mass pvp
- jak na postac w light armor, zbyt maly evasion
- tragiczny enchant skilli (w Graci Final przychodzi zbawienie, na szczescie)
- obecnie wstawienie atrybutu do broni nie daje nam bonusów podczas pvp, przez co cholernie spadaja jego szanse
- postac caly czas rozwijana przez producentów, jej losy sa strasznie nie pewne, z kroniki na kronike styl gry zmienia sie niemal calkowicie)


Skille:
Dark Smash: Zwykle uderzenie ze skilla (Szansa na Lethal Strike) Sredni dmg.
Crushing Pain: Zwykle uderzenie ze skilla, zadajace calkiem niezle obrazenia (Ignoruje obrone tarczy)
Contagion: To co wyzej, ale przeciwnik musi krwawic, aby tego uzyc
Enuma Elish: Uderzenie AoE, ale o ogromnym dmg (jak na AoE), cholernie dlugi reuse
Slashing Blade: Zwykle uderzenie AoE, sredni dmg
Spread Wing: AoE dmg, ale tylko wrogów za twoimi plecami, cholernie maly zasieg (40), sredni dmg
Storm Assault: Szarza AoE, jej zaleta jest to, ze nie ma reuse, mozna spamowac ile wlezie
Blade Rush: Szarza powodujaca maly dmg i AoE bleed (masowe krwawienie)
Shoulder Charge: Szarza powodujaca maly dmg i Stun
Rush Impact: Szarza powodujaca AoE Stun, nie ma reuse, mozna spamowac ile wlezie
Violent Temper: Debuff obnizajacy P def i Cast Speed (hex ale nie uzalezniony od m atk tylko p atk)
Disarm: Debuff wytracajacy z reki bron przeciwnika, nie moze jej ponownie zalozyc przez pewien okres czasu
Mass Disarm: To co wyzej tylko AoE
Sword Shield: Mobilne UD (zwieksza tylko P def, kosztem Speed), trwa 30 sek.
Soul Barrier: Zwieksza na 10 sek. niemal dwukrotnie m def, i rezist przeciwko strzala z luku i kuszy
Courage: Zwieksza na minute rezist przeciwko atakom mentalnym
Blood Pact: zwieksza max HP o 10%
Body Reconstruction: Regeneruje w calosci HP
Furious Soul: Zwieksza na 2 min Crit. Rate. oraz Crit. Dmg. kosztem P def
True Berserker: Toggle skill, zwiekszajacy P atk, Atk Speed, Accurancy, kosztem P def, Evasion
Hard March: Toggle skill, zwiekszajacy Speed o 20
Strike Back: Toggle skill, odbijajacy skille spowrotem na przeciwnika (cholernie maly land rate)
Fortitude: Toggle skill, zwiekszajacy rezist na Stuna i Paraliz
Dark Blade: Toggle skill, zwiekszajacy Dark Attribute broni o 10
Dark Armor: Toggle skill, zwiekszajacy Dark Attribute armoru o 10
Life to Soul: Tworzy dusze kosztem naszego HP
Soul Cleanse: Usuwa trzy debuffy, dziala tylko na rase Kamael.
Scorn: AoE agro, maly range (40)

AoE (Area of Effect) - skill dzialajacy w pewnym obszarze
Range - zasieg
Reuse - szybkosc odnawiania sie skilla
Land rate - szansa na wejscie (zadzialanie) danego skilla


Ekwipunek:
No-Grade: Levels 1-19
Armor: Wooden Set, mozna go otrzymac wykonujac quest "Supply Check" w wiosce Kamaeli
Bron: na upartego Zweihander
Bizuteria: jaka wam wypadnie z dropa, taka zalózcie, jesli wam nie wypadnie unikajcie mobów, uzywajacych magii
Dodatki: brak

D-Grade: Levels 20-39
Armor: proponuje wstapic do akademii jakiego klanu i wykonac quest To Lead and Be Led , ewentualnie Manticore Skin Set (MP +92)
Bron: Proponuje wymieniac za kupony, które otrzymamy po zrobieniu 1 profki, na upartego Common Item - Claymore
Bizuteria:
1x Common Item - Mithril Ring, szkoda Adeny na full item
1x Paliaka Ring (29 M def, +15 MP. Cannot be traded, dropped, exchanged or enchanted) - aby otrzymac ten item wystarczy wykonac quest
Paliaka - Song of Ice and Fire
1x Common Item - Omen Beast's Eye, szkoda Adeny na full item
1x Paliaka Earring (43 M def, +20 MP. Cannot be traded, dropped, exchanged or enchanted) - aby otrzymac ten item wystarczy wykonac quest
Paliaka - Song of Ice and Fire
1x Common Item - Necklace of Darkness, szkoda Adeny na full item
Dodatki: brak

C-Grade: Levels 40-51
Bron: Berserker Blade (Focus)
Armor: Plated Leather Set (+4 STR -1 CON)
Bizuteria:
1x Common Item - Ring of Binding, szkoda Adeny na full item
1x Paliaka Ring (29 M def, +15 MP. Cannot be traded, dropped, exchanged or enchanted) - aby otrzymac ten item wystarczy wykonac quest
Paliaka - Song of Ice and Fire
1x Common Item - Nassen's Earring, szkoda Adeny na full item
1x Paliaka Earring (43 M def, +20 MP. Cannot be traded, dropped, exchanged or enchanted) - aby otrzymac ten item wystarczy wykonac quest
Paliaka - Song of Ice and Fire
1x Common Item - Necklace of Binding, szkoda Adeny na full item
Dodatki: mozna zaczac farmic Knight's Epaulette na fortach i zakupic Striped Silk Shirt + CP (tylko do PvP)

B-Grade: Levels 52-60
Bron: Great Sword (Focus) za krysztaly w Luxuary Shop, nie polecam Guardian Sworda, gdyz na tym lvl interesuje nas glównie exp wiec Focus bardziej sie przyda
Armor:
Polecam pozostac przy Plated Leather, jednak na upartego...
Dla oszczednych: Zubei's Set Light (+4 Evasion)
Dla rozrzutnych: Doom Light Set (Breath Gauge increased, P. Atk. +2.7%, MP Regeneration +2.5%, Poision Resistance +20%, STR -1 CON -2 DEX +3
Bizuteria: Common Set Black Ore
Dodatki: Striped Silk Shirt + CP (tylko do PvP), Pailaka Bracelet (MP +20, activate 2 talisman slots) - item otrzymujemy po wykonaniu questa Pailaka - Devil's Legacy

A-Grade: Levels 61-75
Bron: nim wybierzemy bron musimy sie zastanowic czy gramy tylko po to by expic, czy expimy po to by, pózniej tylko grac pvp
PvE: Infernal Master (Focus)
PvP: Dragon Slayer (Health)
eBay: Sword of Ipos :)
Armor: Tutaj nalezy zastanowic sie nad tym samym co mialo miejsce w przypadku wyboru broni
PvE: Light Dark Crystal Set (Atk. Spd. +4%, P. Atk. +4%, Paralysis Resistance +50%, STR +1 CON -1) - idealny set do zwiekszenia dps
PvP: Majestic Light Set - PvP (Bow/Crossbow P. Atk. +8%, Max MP +240, Weight Limit +5759, Stun Attack Resistance +50%, Decreases damage received during PvP and has a chance to cancel an attacker's target, DEX+1 CON-1)
Bizuteria: Majestic Set ze skillami z augmentacji: Stun P atk, Mental P atk, Stun P def, Mental P def, jesli posiadamy np. 2x Stun P atk to i tak dziala tylko jeden
Dodatki: Striped Silk Shirt + CP (tylko do PvP), Pailaka Bracelet (MP +20, activate 2 talisman slots) - item otrzymujemy po wykonaniu questa Pailaka - Devil's Legacy , talizmany na mp reg i P def

S-Grade: Levels 76-79
Bron:
PvE: Heaven's Divider (Focus) +150 Dark Attribute
PvP: Heaven's Divider - PvP (Health), w tej kronice nie warto wkladac atrybutu do broni, polecam poczekac na Graci Final
Armor:
PvE: Draconic Leather Set (Atk. Spd. +4%, P. Atk, +4%, Max MP 289, and weight limit +5759, DEX+1 STR+1 CON-2), atrybut w zaleznosci gdzie najwiecej czasu spedzacie na expie
PvP: Draconic Leather Set - PvP + atrybut (celowo nie podaje jaki, to zalezy od zbyt wielu czynników)
eBay: Majestic Light Set +6 - PvP
Bizuteria: Tateossian Set, z aug na te same skille co przy A grade
Dodatki: Striped Scale Shirt + CP (tylko do PvP), Pailaka Bracelet (MP +20, activate 2 talisman slots) - item otrzymujemy po wykonaniu questa Pailaka - Devil's Legacy , talizmany sami musicie wybrac, to zalezy jakimi dysponujecie

S80-Grade: Levels 80-85
Bron: Obecnie Icarus Heavy Arms, jednak juz w kwietniu ta bron bedzie klasyfikowana jako S82, tak wiec wybór pada na Dynasty Blade
PvE: Dynasty Blade (Focus) +150 Dark/Holy
PvP: Dynasty Blade (Health) - PvP, w tej kronice nie warto wkladac atrybutu do broni, polecam poczekac na Graci Final
Armor:
PvE: Dynasty Leather Set (P. Atk +5.4%, MaxHP +492. Increase Darkness Resistance +8, Critical Damage Chance, STR +2 CON -2), atrybut w zaleznosci gdzie najwiecej czasu spedzacie na expie
PvP: Dynasty Leather Set - PvP + atrybut (celowo nie podaje jaki, to zalezy od zbyt wielu czynników)
Bizuteria: Dynasty Set, , z aug na te same skille co przy A i S grade
Dodatki: Striped Scale Shirt + CP (tylko do PvP), Pailaka Bracelet (MP +20, activate 2 talisman slots) - item otrzymujemy po wykonaniu questa Pailaka - Devil's Legacy , talizmany sami musicie wybrac, to zalezy jakimi dysponujecie

Epicka bizuteria: celowo nie wypisywalem jej przy sprzecie, gdyz jest zbyt trudna do zdobycia, ogólnie kazda cos nam da, ale najlepsze combo to: Ant Queen, Zaken, Baium, Antharas, Valakas :)


Dye:
PvE: +5 STR -5 CON, +4 WIT -4INT
PvP: +4(5)WIT -4(5)INT, zaraz sie pojawia komentarze, ze to jest berserker i ma zadac jak najwiekszy dmg, nie martwiac sie o HP, jesli ktos zagra na retailu i spróbuje obnizac CON przy high lvl pvp, to bardzo szybko sie ze mna zgodzi


PvP:
Opisane ponizej sytuacje dotycza olimpiady.

vs PP, WC, SE, EE, Bishop: Blade Rush, Contagion, Crushing Pain, czasami Dark Smash, nawet Violent Temper i Disarm nie trzeba uzywac

vs OL: Soul Barrier, Shoulder Charge, Violent Temper, Disarm, odbiec, Blade Rush, Contagion, Crushing Pain, Enuma Elish, Dark Smash na dobitke

vs Sorc, SPS, SH: Soul Barrier, Violent Temper, Blade Rush, Disarm, Contagion, Enuma Elish, odbiec, Shoulder Charge, Crushing Pain, Dark Smash na dobitke

vs SWS, BD: Blade Rush, Violent Temper, Disarm, Contagion, Enuma Elish, jesli BD to tylko Dark Smash na dobitke, jesli SWS to Crushing Pain, Dark Smash na dobitke

vs PS, Necro: *wazne aby przeciwnik ustawil sie blisko summona, najlepiej w jednej linii* Soul Barrier, Rush Impact, Enuma Elish, Slashing Blade, *w tym momencie summon jest martwy* odsunac sie Shoulder Charge, Violent Temper, Disarm, Crushing Pain, Dark Smash, 2x Storm Assault

vs WK, ES: *wazne aby przeciwnik ustawil sie blisko summona, najlepiej w jednej linii* Rush Impact, Enuma Elish, Dark Smash na summona, *w tym momencie summon jest martwy* Violent Temper, odsunac sie, Shoulder Charge, Crushing Pain, odsunac sie, Storm Assault, Dark Smash, zwykle hity

vs HE, SR, PR: Soul Barrier, Blade Rush, Disarm, Violent Temper, Contagion, Crushing Pain, Sword Shield, Enuma Elish, odsunac sie (moze byc maly problem z tym), Storm Assault, Dark Smash, HE moze wymagac 2-3 zwyklych hitów

vs TH, PW, AW: Shoulder Charge (jak nie siadzie to po nas), Violent Temper, Disarm, Crushing Pain, Sword Shield, Enuma Elish, Dark Smash, zwykle hity(do czasu az Crushing Pain nie bedzie gotowe), Disarm, Violent Temper, Dark Smash na dobitke

vs TK: Blade Rush, Violent Temper, Contagion, Disarm, Crushing Pain, odsunac sie, Storm Assault, Enuma Elish, Dark Smash, zwykle hity na dobitke

vs SK: 1) jesli ma MJ Blade Rush, Disarm, Violent Temper, Contagion, odsunac sie, Storm Assault, Sword Shield, Enuma Elish, Crushing Pain, Dark Smash, zwykle hity na dobitke
2) jesli ma IC Shoulder Charge, Violent Temper, Crushing Pain, Enuma Elish, Disarm, odsunac sie Rush Impact, Sword Shield, Dark Smash, zwykle hity (do czasu az Crushing Pain nie bedzie gotowe), Dark Smash, zwykle hity na dobitke

vs DA: *wazne aby przeciwnik ustawil sie blisko panterki, najlepiej w jednej linii* Rush Impact, Violent Temper, Enuma Elish, Slashing Blade, *w tym momencie summon jest martwy* Disarm, Crushing Pain, odsunac sie, Blade Rush, Violent Temper, Sword Shield, Contagion, Dark Smash, Crushing Pain (reuse moze zmusic nas do 1-2 zwyklych hitów), zwykle hity na dobitke

vs Glad: Shoulder Charge, Violent Temper, Crushing Pain, Disarm, odsunac sie, Blade Rush, Sword Shield, Contagion, Enuma Elish, Dark Smash, zwykle hity (do czasu az Crushing Pain nie bedzie gotowe, miedzy reusem, a zwyklymi hitami, Violent Temper), Disarm (gdy juz nie bedzie Sword Shild dzialal), odsunac sie, Storm Assault, Dark Smash, zwykle hity na dobitke

vs PAL, Tyr, Destro, SB: za malo walk stoczylem z tymi klasami aby móc cos napisac

vs WL, Arba: bladego pojecia nie mam, nigdy z tym czyms nie walczylem, wymarly gatunek jakis

Oczywiscie przed kazda walka wlaczamy Stike Back, Fortitude (nie zawsze), Courage (niemal kazdy ma jakies debuffy czy cus) oraz True Berserker, Furious Soul (tylko jesli walczymy przeciwko Robe). Pamietajcie aby uzywac skilli z duszami, duzo wiekszy dmg

Opisane wyzej sytuacje, taktyki, sposoby, metody, czy co tam jeszcze, sa strasznie utopijne, nie zawieraja takich uwag jak UD, stun przeciwnika etc. Jednak wiadomo jesli tank stoi na UD to odsuwamy sie na odleglosc (zazwyczaj luku). Gdy dostaniemy stuna i niemal nas zabito, uzywamy Body Reconstrucion etc. Sa to po prostu stale sekwencje skilli, których uzywamy (to, ze mamy stuna nie oznacza, ze sekwencja sie zmienia, a jedynie wydluza w czasie o czas trwania stuna). Wazne tez jest, iz opisane wyzej skille jak Stun, Disarm, Bleed, VT na potrzeby tego opisu traktowane byly z land rate 100% (w rzeczywistosci jak nie siadl stun, mamy drugiego, jak nie siadl disarm mamy drugiego, VT ma szybki reuse, jedynie bleed ciezko zastapic). Traktujcie bardzo, ale to bardzo elastycznie te opisy.
Autor poradnika:dolek3

Napisane przez Nikopol dnia kwiecień 03 2009 22:27:38
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 3 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Territory War

Wojny Terytorialne:
Wojny Terytorialne, nie s± jak siege prowadzone przez klany. Jest to nowy pomys³ na PvP, gdzie bezklanowi gracze mog± poznaæ smak walki, przystêpuj±c jako najemnik w walce o terytoria.

Miejsca:
Pan Zamku zosta³ awansowany na Pana Ziemi. Zwykle posiadanie zamku by³o najwy¿sz± form±, teraz posiadaæ mo¿na: Zamek, lokaln± wioske a tak¿e pobliskie miejsca do expienia. Nowy system rozwinie kontakty klanów i graczy. System zwiêkszy te¿ wp³yw klanu i graczy na rozwój danych miejsc.

Miejsca Wojen:
Terytorium wlicza zamek, najbli¿sz± wioske\miasto oraz najbli¿sze Miejsca do Expeinia. Na razie jest ich 9:

Gludio
Dion
Giran
Oren
Aden
Innadril
Goddard
Rune
Schuttgart

Wojny Terytorialne: Przedbitwa

Kiedy koñczy siê Oblê¿enie na zamek, okoliczne terytoria wchodz± w status Wojny Terytorialnej. Dzieje siê to automatycznie. W tym czasie pojawi± siê:

Territory Manager NPC pojawi siê w wiosce\mie¶cie okolicznego zamku. Manager bêdzie sta³ niedaleko Manor Managera w ka¿dym mie¶cie. Bêdzie on sprzedawa³ specyficzne produkty, które bêdzie mo¿na kupiæ za Territory Badges (Medale Terytorialne), u¿ywane jako waluta.
Mercenary Capitan NPC pojawi siê w wiosce\mie¶cie okolicznego zamku. Capitan bêdzie sta³ niedaleko Manor Managera w ka¿dym mie¶cie. To on rekrutuje graczy, by stanêli po jednej stronie walki. Dodatkowo, NPC ten sprzedaje itemy, które mog± byæ u¿yte podczas wojny. Oferuje tez mo¿liwo¶æ podwy¿szenia rangi.

Lord:
Kiedy Wojne o Terytorium Siê rozpoczn±, Pan Zamku mo¿e kontynuowaæ Quest Path to Becoming a Lord. Questa mo¿na wzi±æ u Chamberlain w ka¿dym zamku.
Warunki by zostaæ Lordem Terytorium:

Zamek nie mo¿e posiadaæ kontraktów z ¿adnym z graczy posiadaj±cych Fortece na terytorium (w tym na granicach). Je¿eli forteca zosta³a uznana za niepodleg³± w terytorium, wtedy Pan Zamku nie mo¿e staæ siê Lordem Terytorium.
Musi ukoñczyæ Quest Path to become a lord
Quest ten musi zostaæ ukoñczony na 2 godziny przed rozpoczêciem wojny terytorialnej.

Kiedy osoba zostanie okrzykniêta Lordem, pojawi± siê nastêpuj±ce zmiany:

Zostanie Lordem Terytorium jest konieczne do awansowania klan na 11 poziom.
God³o klanu Lorda jest automatycznie rejestrowane dla wszystkich NPC w terytorium
Zwiêksza o 10% zbiór Seed i jego sprzedasz.

Lord Zostanie automatycznie anulowany gdy:

Kiedy klan zostanie rozwi±zany
Kiedy Lord zostanie zmieniony na koñcu Oblê¿enia
Kiedy Lord jest anulowany, wszystkie funkcje bêd± pocz±tkowane.

Wojny Terytorialne: Bitwa

Przebieg:
Terytorialne Bitwy Zaczyna siê dzieñ przed oblê¿eniem i bêdzie siê tak dzia³o przez 2 tygodnie. ¯eby wpasowaæ to, plan siege bêdzie zmodyfikowany. Wojny trwaæ bêd± w Sobote, miêdzy 20:00-22:00 czasy CST. Siege zostan± przeniesione na Niedziele na 16:00-18:00 i 20:00 22:00 CST.

Szczegó³y Wojny:
Na pocz±tku cyklu, status posiadania terytorium otrzymuje automatycznie klan wygrywaj±cy w siege zamek. Wojna zacznie siê bez wzglêdu na to, czy klan leader zamku zosta³ Lordem czy tez nie. ¯eby zdobyæ miano Lorda trzeba wykonaæ Quest (patrz wyzej), i dopiero po tym mo¿e do³±czyæ do wojny.

Rejestracja:

Aby Przyst±piæ musisz siê zarejestrowaæ u Mercenary capitan w Wybranym terytorium
Niezale¿nie od tego, czy jeste¶ w klanie czy nie, ka¿dy poza terytorium danego zamku mo¿e siê zarejestrowaæ, indywidualnie albo klanowo.

Cz³onek klanu posiadaj±cy prawa do tego, mo¿e zarejestrowaæ klan
Chc±c do³±czyæ indywidualnie, musisz zg³osiæ siê sam
Zapisaæ mog± siê tylko osoby z levelm 40+ i 2 profesja


Zaspisy koñcz± siê na 2 godziny przed rozpoczêciem wojny
Mo¿esz wycofaæ swoj± rejestracje, w tym celu porozmawiaj z Mercenary Capitan i t± sam± drog±, któr± siê zapisa³e¶, dojd¼ do klawisza Cancel,
Klan posiadaj±cy zamek jest zapisywany automatycznie

Rozpoczêcie Bitwy

Zamek, Fortece i tereny je otaczaj±ce stan± siê polem Bitwy, gracze nie bior±cy udzia³ w bitwie zostan± teleportowani poza jej obszar.
Terytorialny Klan Lord mo¿e zbudowaæ kwaterê g³ówn± na miejscu bitwy w trakcie jej trwania
To samo tyczy siê innych Klan Lordów
Fortece i bramy zamkowe bêd± mog³y byæ atakowane w czasie wojny
Kana³ Terytorialny jest aktywowany 20 minut przed rozpoczêciem bitwy

kana³ zostaje zamkniêty automatycznie 10 minut po zakoñczeniu wojny


Territory Ward i Supplies Sage bêd± w zamku, natomiast Catapult w Fortecy.

Zasady Walki:

Zasady s± zbli¿one do Siege: uczestnicy s± podzieleni na przyjació³, Wrogów i Nie zaliczanych. Ka¿da strona ma inn± ikonê, nad g³owami.
Przyjacielskie si³y wliczaj±c klan nale¿±cy do tego terytorium, inne klany zalogowane jako najemnicy
Cz³onkowie klanu nale¿±cy do innej strony, staja siê automatycznie wrogami
Gracze nie bior±cy udzia³u zostan± oznaczeni jako Nie zaliczani
Wszyscy bior±cy udzia³ bêd± oznaczeni symbolami nad ich g³owami, co u³atwi ich rozpoznanie.
Nie musisz atakowaæ skillem w trakcie Bitwy. Wrog± stronê mo¿esz atakowaæ zwyk³ym atakiem. W trakcie namierzania kursor sam zmieni siê w ikone miecza, bez konieczno¶ci wciskania klawisza CTRL. Przyjacielskiej strony nie da siê atakowaæ w ¿aden sposób
Ataki dalekiego zasiêgu rani± przyjació³ i nie zaliczanych. AOE sille bêd± dzia³aæ tylko na wrogów i nie zaliczanych,
Nie mo¿na nabiæ sobie PK w czasie bitwy
Nie ma kary PK, status wojny klanów dzia³a nawet poza polem bitwy
Ka¿dy gracz opuszczaj±cy strefê Wojny zostanie Sflagowany na 2 minuty
Kiedy gracz umrze na terytorium czasie wojny, nie straci expa
Je¿eli gracz niezaliczany (nie zarejestrowany) umrze na polu bitwy, odniesie takie same straty jakby umar³ gdziekolwiek indziej
kazdy zarejestrowany gracz bêdzie mia³ opcje respawnu w dwóch miejscach:

W zamku i najbli¿szej wiosce
Kwaterze g³ównej i bazie poloweBaza Polowa:

Lord Klanu, posiadaj±cy zamek mo¿e zbudowaæ bazê Polow± w trakcie wojny
Zbudowanie bazy kosztuje 30 MP i 20 B-grade Gamestones
Mo¿e byæ zbudowany tylko 1 baza na raz. Jednak¿e Lord otrzyma sill pozwalaj±cy mu na jej zburzenie i postawienie nowej. Pamiêtaj jednak, ¿e ka¿da baza kosztuje tyle samo co pierwsza.
Zwykli gracze nie mog± zburzyæ bazy, ani jej naprawiaæ.
Regeneracja HP\MP wzro¶nie dla sojuszniczych jednostek o 100% w pobli¿u bazy
Ka¿dy kto zginie mo¿e odrodziæ siê w bazie, wliczaj±c najemników
Kiedy nastêpuje koniec wojny, wszystkie bazy i kwatery g³ówne znikaj±

3 Warunki Zwyciêstwa

Territory Ward kiedy bitwa siê zaczyna, zostaje on umieszczony w zamku gdzie bitwa zostaje og³oszona
Kiedy zniszczysz territory ward wrogiego klanu, automatycznie je przejmiesz

Kiedy przejmiesz territory ward, musisz biec do Bazwy Klanowej i u¿yæ Skilla Capture Ward Skill.
Po³o¿enie gracza z Wardem bêdzie zaznaczone na mini mapie
Kiedy bitwa siê koñczy, w³a¶ciciel Territory Ward wraca do zamku, gdy:

kiedy gracz posiada Warda, ale nie doszed³ z nim do zamku
Kiedy ward le¿y na ziemi


Wszystkie odebrane Wardy bêd± w nastêpnej Bitwie w zamku. Zadaniem przegranego zamku jest ich odebranie w czasie nastêpnej Wojny


Territory Catapult Kiedy bitwa siê zaczyna, Katapulta pojawia siê w pierwszej fortecy. Forteca ta bêdzie zaznaczono niebieska flaga.Katapulta mo¿e byæ atakowana przez wrogów
Kiedy katapulta zostanie zniszczona, ca³a obrona zamku (NPC i Funkcje Obronne zamku) znikaj± a bramy siê otwieraj±.


Najemnicy:
Najemnicy zachowaj± anonimowo¶æ dziêki nastêpuj±cym ¶rodkom:

Disguise scrolls:

Scrole zosta³y stworzone, by gracze bior±cy udzia³ w Wojnie mogli pozostaæ anonimowi. U¿yty scrol zmienia Nick gracza na Guardian. Dodaje równie¿ nazwê Zamku. Np.:. je¶li walczê dla Aden Castle, imiê zmieni siê na Aden Guardian.
Disguise scrol mo¿e byæ u¿yty ju¿ 20 minut przed startem Wojny i trwaæ bêdzie jeszcze 10 minut po jej zakoñczeniu
Ka¿dy scrol trwa 30 minut
Imiê postaci zmieni siê równie¿ na czatach, z wyj±tkiem okna Trade i przy prywatnych wiadomo¶ciach
Zmiana imienia utrzyma siê w przypadku ¶mierci albo disconnecta
Osoba u¿ywaj±ca scrola nie mo¿e postawiæ sklepu (Sell Buy) ani ustawiæ Craftu
Osoby posiadaj±ce Przeklêty miecz (Zariche i Akamanach) oraz gracze bior±cy udzia³ w Olimpiadzie nie mog± u¿ywaæ scrolla w czasie Wojny


Transformacja w Najemnika
-Ka¿dy mo¿e kupiæ scrol mercenary Transformation, ale tylko zarejestrowani poza zamkiem mog± go u¿yæ
Kiedy Osoba zmieniona w Mercenary jest w party a jej cz³onkowie expi± niedaleko, bêdzie móg³ dalej Gromadzic exp, jednak Fame Points bêdzie móg³ gromadziæ tylko on
Przez wykonanie Quest Path to Becoming a Mercenary, otrzymasz Elite Mercenary Certificat, który pozwoli ci na szerszy wybór itemów u mer cenary Capitan.
Transformacja trwa 30 minut i nie mo¿e byæ przerwana, nawet gdy osoba umiera
Scrol mo¿e zostaæ u¿yty na 20 minut przed rozpoczêciem wojny.
Osoby posiadaj±ce Przeklêty miecz (Zariche i Akamanach) oraz gracze bior±cy udzia³ w Olimpiadzie nie mog± u¿ywaæ scrolla Transformacji w czasie Wojny


Wojny Terytorialne: Zakoñczenie Wojny

Nagrody:

Ka¿de terytorium ma specyficzny sill w nim zawarty. Skill ten nazywa siê Territory Benefications.
Kiedy wojna siê koñczy, sill ten jest dodawany do klanu posiadaj±cego zamek. Dla przyk³adu: Je¿eli Lord of Aden jest w stanie przej±c Territory ward Terytorium Aden, Rune i Giran, wszyscy cz³onkowie klanu otrzymaj± skille pasywne tych terytoriów.
Kto¶ musi zdobyæ Territory Ward, by zyskaæ skille terytorium
Informacja o tym, kto posiad³ Territory Ward jest widoczna w Minimapie. W zak³adce Word Info > Territory battle Information. Ikona obok ka¿dego klanu poka¿e, kto posiad³ jakie terytorium.

Skill EfektTerritory Special SkillSkill EffectGludio Territory BenefactionSTR +1 / INT +1


Dion Territory BenefactionDEX +1 / WIT +1Giran Territory BenefactionSTR +1 / MEN +1


Oren Territory BenefactionCON +1 / MEN +1Aden Territory BenefactionDEX +1 / MEN +1


Innadril Territory BenefactionCON +1 / INT +1


Goddard Territory BenefactionDEX +1 / INT +1Rune Territory BenefactionSTR +1 / WIT +1


Schuttgart Territory BenefactionCON +1 / WIT +1Itemy sprzedawane przez Territory Manager:


Type
KategoriaEffectWeapons (S Grade)
Warrior-type

Warrior -10% zwiêksza fizyczne obra¿enia, do osób u¿ywaj±cych tego samego Grade Broni
-10% zwieksza M Atk
Wizard-type

Mag -10% zwiêksza ,agiczneobra¿enia, do osób u¿ywaj±cych tego samego Grade Broni
-10% zwieksza P Atk
Armor
Apella Combat Set
No class restrictions exist


Zmniejsza strate Expa przy ¶mierci o 40% (istnieje set zmniejszaj±cy strate o 70%)Belt (C-S Grade)
Supply Box - Belt
Belt Zwiêksza P. DefSupply Box - Pouch
zwiêksza ilo¶æ miejsc w Inventory


Supply Box - Pin
zwiêksza wage (mo¿na nie¶c wiêcej przedmiotow)Accessory (A-Grade)
Necklace
M def + Atrybut zwiêkszajacy Obrone


Ring

M def + Atrybut zwiêkszajacy Obrone


Earring
M def + Atrybut zwiêkszajacy Obrone + Skille Zwiêkszajace RessistanceBlessed Scroll of Escape
Return to a specific town
Powrót do najbli¿szej Wioski


Talisman
 

CT Specialization


Hair Accessory
 
 
Rzeczy Specjalne:

Ka¿dy kto przyst±pi do Wojny mo¿e pozyskaæ specjalny product, poprzez Territory Menager
Ka¿dy item kosztuje Adene i Territory Badges. Territory Badges. Mo¿na zdobyæ w trakcie Wojny
Player mo¿e skomponowaæ Belt z Pouch albo pin albo z³amaæ pieczêæ na jednym z tych itemów. NPC u którego bêdzie to mo¿liwe bêdzie w pobli¿u Warehouse w Aden i Rune.
Jest mo¿liwo¶æ, ¿e przy otwieraniu Supply Box (Z którego pozyskaæ mo¿na powy¿sze itemy) mo¿na popsuæ item (Tak¿e przy zdejmowaniu seala)
Tylko gracz z ranga Knight lub wy¿sz± mo¿e nosiæ Cloack. Musi tak¿e byæ cz³onkiem klanu posiadaj±cego zamek i mieæ skompletowany Vesper Noble set albo Dynasty Armor.
Gracz mo¿e zdobyæ u Chamberlain i Mercenary:

Typ

Szczegó³y
Mo¿na Kupic U


Cloak
Armor
Castle ChamberlainStrider
Ridable Pet
Mercenary Captain
Territory Badge

territory badges mo¿na zdobyæ u Territory manager po zakoñczeniu Questa, którego wykonuje siê podczas Wojny. Misja zostanie automatycznie przydzielona przy zapisywaniu.
Informacje o zadaniu mo¿na uzyskaæ w World Info, na mini mapie albo u Adventure Guildsmana.

Nobless Rank

Gracz mo¿e teraz zyskaæ miano Nobless bez subclasy. Wystarczy ¿e zap³aci za to odpowiedni± ilo¶æ Territory badges u Territory managera.

Questy i Specjalna nagroda

Gracz mo¿e otrzymaæ rózne nagrody, takie jak SP i EXP za zadania Terytorialne.

¬ród³o: http://www.lineage2.com
T³umaczenie:Shikage

Napisane przez Nikopol dnia maj 16 2009 19:14:39
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 3 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Pagan's Temple


Czym jest Pagan's Temple?

Świątynia Pagan jest terenem łowieckim( 76-80+) z agresywnymi potworami, znajdującym się pod Rune Castle Town. Nie jest widoczna na mapie. Wiele mobów jest nie-umarłych, ale niektóre nie.
Jak wejść do świątyni?

Aby znaleźć wejście, biegnij z Rune Catle Town w kierunku dolnego poziomu gildi Rune. Tuż przed zejściem do gildi zobaczysz dwie drogi prowadzące w górę po obu stronach, które zaprowadzą cię do górnych poziomów Rune, w których znajdują się Klan Halle. Wejście do Pagan Temple znajduje się na samej górze prawej drogi za Priest Flauron.
Hint: To samo miejsce gdzie zakończyłeś 2 Quest.
Nie wchodź do Pagan's Temple z party większym niż 5 osób. Większe party składające się z 6 lub więcej członków, nawet jeżeli niektórzy członkowie nie są w świątyni, ryzykują stracenie członka party poprzez losową teleportację. Wyjątkiem od tej reguły jest Darkness rooms, gdzie party 9 jest dozwolone.
Kiedy już znajdziesz się w świątyni, potrzebujesz Anteroom Keys, żeby otworzyć Anteroom Doors. Te klucze czasami zawodzą. Dla klas sztyleciarzy klucze nie działają, jeżeli jesteś na Silent Move.
Co powninienem zrobić przed wejściem?
Musisz mieć lv 73+ , i posiadać Visitor's Mark(patrz Quest poniżej) w twoim ekwipunku. Dla najlepszych wyników należy wykonać następujące dwa zadania przed wejściem:
Truth Beyond the Gate
Quest 1 zaczyna się u Priest Eliyah, wewnątrz niższego poziomu Mystic Guild w Rune Castle Town. Jest to stosunkowo prosty Quest. Wszystko co musisz zrobić, to odwiedzić Priest Eliyah, nastepnie Priest Flauron. Ten Quest daje Visitor's Mark, który pozwala wejść do Pagan Temple, ale nie do kaplicy(Chapel)
Through the Gate Once More
2-gi Quest zaczyna się u tego samego NPC, u którego 1-szy Quest się zakończył. Priest Flauron mówi Ci, żebyś zabił nekromantów w Forest of the Dead, gdy już zdobędziesz 10 serc. Następnie udaj sie do Priest Flauron i da Ci on Pagan's Mark i 10 Anteroom Keys. Te klucze są potrzebne, żeby wejść do Kaplicy(Chapel).
Jeśli twoja postać jest poniżej levelu 73 lub nie ukończyłeś Questa(ów), nadal możesz zostać przywołany do środka lub spróbować przejść obok dwóch, w innym wypadku drzemiących NPC przy lustrze (Wejście), które spowoduje że rzucą się na Ciebie, a biją bardzo mocno. Więc musisz po prostu szybko wejść przez lustro. Prawdopodobnie będziesz bliski śmierci jeżeli przeżyjesz.
Inną opcją dla tych, którzy nie spełniają wymagań co do levelu i Questa, jest wysłanie na przód najodporniejszego członka party, żeby zwrócił na siebie uwagę mobów, by w tym czasie inni członkowie party weszli do środka klikając na lustro.
Celestial Shield także działa, żeby kogoś przemycić przez lustro.
Czego należy się spodziewać od razu po wejściu do świątyni?
Po otwarciu początkowych drzwi do świątyni, po wejściu przez lustro, znajduje się tam plac z ogrodzeniem, wokół pomnika na środku i 4 zombie, 1 w każdym rogu. Będziesz musiał zabić jednego albo dwa zombie, żeby dostać Anteroom key, jeśli jeszcze go nie masz. Nie są one ani aggro, ani społecznie-aggro w tym pokoju. Jest tam 8 drzwi do wyboru, z których każde prowadzą do Anterooms.
Czym są Przedpokoje?(Anterooms)
Anterooms, są to serie prostokątnych pokoi. Pierwszy jest pełen nie-umarłych z jednym Triol na środku. Triol nie jest nie-umarłym. W drugim pokoju są 3 Triol'e pośród nie-umarłych. Czas re-spawnu jest bardzo szybki, ale z innej strony normalny. Dobrą strategią jest posiadanie Tanka w party, żeby ściągał aggro. W tym czasie Bishop używa Turn Undead. Użyj EE lub SE, żeby odnawiał mane Bishopowi, i healował tanka i innych wojowników. 1 albo 2 wojowników powinno się skupić na Triol-ach, i dobijać każdego "turned" undead moba z 1 HP. Jeśli masz tylko 1 wojownika, trzymaj się pierwszego Anteroom. W innym wypadku, z większą ilością wojowników przejdź do następnego pokoju z 3 Triol-ami. Będziesz najbardziej efektywnym, kiedy Bishop nie będzie leczył, tylko skupi się na zabijaniu. (A) gradowe melee klasy nie będą w stanie tak szybko wyczyścić pokoju, jak w przypadku bishopa albo EE używających Turn Undead.
Bądź ostrożny, ponieważ Anterooms są całe aggro, a jeśli ściągniesz Triol-a ze środka, będziesz miał cały pokój na karku, wyssą Cię na śmierć i nie pozwolą abyś je zaciągnął w kąt pokoju i stłukł je tam(Pole).
Czym są pokoje Kaplicy? (Chapel Rooms)
Pokoje kaplicy(Chapel rooms) są pełne nie-umarłych, plus Triol priest z dwoma Triol Belivers. Jeśli Triol priest nie został zabity, jego słudzy nie pojawią się znowu po tym jak zostali zabici. Bishopy/EE mogą solować w tych pokojach unikając priesta i używając Peace, jeżeli się rzuci na Ciebie. Jeśli zabijesz priesta, cały pokój się odradza i jest szansa, że moby z sąsiedniego pokoju "zwalą" się do twojego pokoju. Nie zabijaj priesta dopóki nie jesteś w stanie poradzić sobie z dwoma pokojami na raz.
Czym są Pokoje ciemonści?(Darkness Rooms)
Aby dostać się do Darkness room, potrzebny jest klucz, który wypada z Triol's Priest, w kaplicy(Chapel). Jest tam pokój, który powoduje krwawienie(Bleed), kiedy przebiegasz przez niego. W środku jest znacznie więcej żywych mobów. XP jest wyższy w porównaniu z Anterooms i Chapel.
Jak przetrwać w Świątyni Pagan?(Pagan's Temple)

Moby wewnątrz są generalnie agresywne i zbite w grupę razem. Niektóre używają zaklęć typu : Czary ognia, Death Spike, i Curse Death Link, które powoduje zwiększające się obrażenia, kiedy czarującemu mobowi spada HP. Przynajmniej 2 dedykowanych Healerów jest potrzebnych, w każdym 5-cio osobowym party.
Spodziewaj się dostać z: Poison, Root, AOE Bleed, Surrender to Darkness, i Vampiric Claw, który wysysa z Ciebie HP i regeneruje HP moba. Czasem zdarza się, że mob walnie Ci krytyka.
Holy Weapon i Resistance to Fire buffy bardzo się przydają. Skille Lure, jak te u sztyleciarzy, czy Kamaeli pomagają w zwabianiu pojedyńczych mobków.
Jak zabijać moby w Pagan?
Nie-umarłe moby w środku mają 4x punkty życia i odporność na czarną magię(Dark Magic). Z tego powodu jest konieczne mieć Elven Eldera i/lub Bishopów. EE i Bishop może używać Turn Undead na moba, aż zrobi lethal strike. HP nie-umarłego spadnie do 1. Inny członek drużyny może je wykończyć.
Ataki typu AOE są nieefektywne w Przedpokojach(Anteroom) i Kaplicach(Chapel)
Czy są jakieś inne klasy postaci które dają szczególne korzyści w strategii?
Spectral Dancer posiada skill Dance of Shadow, który chroni całe party od agresywnych mobów, a ta opcja może się przydać.
Paladyn i Temple Knight mają tę zaletę przeciwko nie-umarłym, jak np.: Holy Armor, Holy Aura, i Holy Blade.
Dlaczego Pagan's Temple jest warte ryzyka?
Pagan's Temple jest uważane za jedno z najleprzych miejsc do XP i dropów takich jak:
Level 76 Lifestone
Triol's Beliver, aggro level 78 mob spoiluje Arcana Mace Heads z szansą 1/8. A także spoiluje : Heaven's Divider edge, Demon Splinter blades, Forgotten Blade Edges, Recepte na S grade arrows, NM boot linings, Majestic boot linings, Adamantite Nuggets, Mold Lubricant, i S grade Enchant Armors!
Inne moby tam spoilują:
Draconic Bow Shaft, Sealed MA boots design, Sealed MA circlet Pattern, Sealed Imperial Crusader Boots Design, Sealed Imperial Crusader Helmet Pattern, Sealed Imperial Crusader Shield Part, Sealed Draconic Leather Armor Part, Sealed Draconic Leather Boots Design, Sealed Draconic Leather Gloves Fabric, Sealed Draconic Leather Helmet Pattern, Sealed Major Arcana Gloves Fabric, Sealed Major Arcana Robe Part, Draconic Bow Shaft, Sealed Major Arcana Boots Design, Sealed Major Arcana Circlet Pattern, Metal Hardener, Recipe: Blessed Spiritshot S, Sealed Shield Of Nightmare Fragment, Metallic Thread,Basalt Battlehammer Head, Forgotten Blade Edge, Imperial Staff Head, Crafted Leather, Mold Glue, Angel Slayer Blade, Dragon Hunter Axe Blade, Saint Spear Blade, Sealed Tateossian Earring Part, Sealed Tateossian Necklace Chain, Sealed Tateossian Ring Gem.
Dodatkowe questy w środku Pagan's Temple:
Seekers of the Holy Grail quest zaczyna się u High Priest Incentin w Mystic Guild Einhasad Temple w Rune. Za zebranie 2000 Pagan Totem's, dostaje się losową nagrodę składającą się z EWS, EAS, lub 3,576,000 Adena.

Autor tłumaczenia: Oblique Źródło:lineage2.com

Napisane przez Nikopol dnia grudzień 09 2009 19:07:47
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 2 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Zbieranie Star Stones oraz Element Crystals


Wstęp
Wielu ludzi zawsze pyta, o musi zrobić, by mieć 300 punktów atrybutu w broni. Odpowiedź jest dla niewielu prosta, wystarczy posiadać Attribute Crystals. Poniższy poradnik opisuje, jak zdobyć te kryształy.

O Attribute Crystals

Attribute Crystals są jak Attribute Stone’s. Jeżeli zostaną użyte na broni (ewentualnie zbroi), będziesz mógł podwyższyć swój poziom punktów ataku atrybutem(ewentualnie obrony przed atrybutem).
Główną różnicą między nimi jest maximum atrybutu, który możesz umieścić w broni/zbroi.

Za pomocą Attribute Stone, możesz podnieść poziom atrybutu w broni do 150, a w zbroi do 60.

Za pomocą Attribute Crystal, możesz podnieść poziom atrybutu w broni do 300, a w zbroi do 120.
Każdy kamień/kryształ zwiększa poziom atrybutu w broni o 5, natomiast w zbroi o 6. Oba te itemy, mogą zawieść, ponieważ mają różną szansę sukcesu wejścia atrybutu. (50% kamienie, 30% kryształy). Jeżeli włożysz kamień/kryształ do broni i to się nie uda, to broń pozostaje taka, jak przed próbą włożenia powyższych itemów.
Są trzy drogi, aby zdobyć Attribute Crystal’s. Możesz je skrafcić, dropnąć z moba lub otrzymać je jako nagrodę za quest.

Krafcenie Attribute Crystals
Gdzie można znaleźć recepty na Attribute Crystals?
Recepty do krafcenia można kupić u Officer Tolonis w Keucereus Base (kontynent Gracia). Każdy element ma własną receptę, ale wszystkie kosztują tyle samo:
200 Extracted Red Starstones

I 600 000 Adena.


Officier Tolonis at Keucereus Base
Receptę do książki recept może wpisać każda klasa, ponieważ należą one do Common Craft. Jak tylko wpiszesz sobie receptę, zauważysz, że do skrafcenia kryształu potrzebujesz 20 Energy Compression Stone (ECS).


Są 3 sposoby zdobycia ECS:

Nie możesz ich kupić.
Możesz je farmić wewnątrz Seed of Destruction, Seed of Infinity lub w Seed of Annihilation
Możesz je farmić przez Aerial Kleft.


Seed Energy – Water
Do kolekcjonowania Energy Compression Stone, powinieneś używać Collection Agathion. Po założeniu Agathion Collection Bracelet otrzymasz 3 skille:

Collection Agathion Release Seal : Ta umiejętność pozwala na przyzwanie Collection Agathion.

Agathion Collection : Możesz tego użyć na Energy Seed, gdy Agathion jest przyzwany. Ten sill daje nam Energy Compression Stones.

Dismiss Agathion : Odsyłasz Agathion’a. Jeżeli zdejmiesz bransoletkę, ten sam efekt zadziała.

Najpierw musisz przyzwać Agathion’a, potem wycelować w Seed Energy i użyć odpowiedniego skillu Twojego przywołańca, aby zebrać energię z Seed Energy. Otrzymasz 0-2 Energy CompressionStone z jednego Seed Energy.


Farmienie w Seed of Annihilation

Seed of Annihilation (SoA) jest nowym Seed zaimplementowanym we Freyi. W przeciwieństwie do Seed of Infinity i the Seed of Destruction, całe SoA jest obszarem bez instancji. Możesz farmić tutaj Energy Compression Stones w każdym czasie, gdziekolwiek i podczas polowania. Wyobraź sobie obszar podobny do Valley of Saint. Masz już? Więc ok., oddaj sobie do tego potwory, które są wszystkie socjalne, agresywne i o poziomie 85. Gotowe? Ok. Dodaj teraz do tego wiązki Energy Compression Stones, które pojawiają się po kolei. To jest Seed of Annihilation, z wyjątkiem, że nie jest to podobne do Valley of Saint J .

Jak wspomniałem powyżej, będziesz musiałwalczyc z potworami, podczas zbierania Energy Compression Stones. Widzą Cię one podczas używania skille Silent Move, uderzają one bardzo mocno, pewne jest, że będziesz potrzebował party, aby tam przetrwać. O jednym nie wspomniał, do SoA mogą wejść osoby z poziomem 80 i wyższym.

W Seed of Annihilation znajdują się 3 strefy.

Reptile Compound jest najniebezpieczniejszym miejscem w Seed of Annihilation. Znajdziesz tu największą liczbę potworów, ale też największą liczbę Energy. Dobrą radą jest wybrać się tu w bardzo mocnym party. To miejsce jest łatwo rozpoznawalne, ponieważ zawsze wewnątrz niego pada.

Beast Compound jest miejscem, gdzie znajdziesz najwięcej Energy Seed, oczywiście za Reptile Compound. Na tym obszarze jest bardzo dużo potworów, i ponieważ są one bardzo socjalne, wiele z nich może nas zaatakować w tym samym czasie.

Cockerel Compound jest najprostszym ogrodzeniem, ponieważ nie ma tu zbyt wielu potworów, nie są one skupione w jednym miejscu, ale minusem jest to, że znajduje się tu mało Energy Seed do farmienia.
Nawet, jeżeli wewnątrz Seed znajdują się potwory, proces farmienia jest podobny do używanego w SoD/SoI. Musisz używać Agathion’a do zdobycia ECS, nic nowego w tym miejscu.
Coś o Aerial Cleft

Nie ma pewnych informacji na temat jego działania.

Aerial Cleft jest obszarem, który jest otwarty równocześnie wraz z Seed of Destruction (lub Seed of Infinity).

2 drużyna walczą ze sobą i na koniec każda drużyna otrzyma trochę Emery Piece.

(Drużyna, która wygra zyska ich troszkę więcej). Możesz używać tych części do krafcenia Attribute Crystal. Dodatkowo otrzymasz wiele zielonych/czerwonych/niebieskich Extracted Starstones wraz z Emery Compressor

Ponieważ potrzebujesz do tego dużo więcej osób i ten sposób farmienia jest o wiele dłuższy niż w SoD, aby stworzyć kryształ i Aerial PvP jest do kitu, nigdy nie próbowałem wypróbować tego samemu.
Attribute Crystals z questów.
Fire Crystals

Na 82 poziomie możesz wykonać quest „Threat Removal", który znajduje się w Power Combat Training Field. Nagrodą za jego wykonanie są Fire Crystals. Warunkiem wstępnym jaki musisz spełnić do tego Q, to wykonanie questa „No Secrets", który zaczynasz także u Pinaps.

Ten quest zaczyna się u NPC Pinaps. Guard Pinaps poprosi Cię, byś zabił każdego Sel Mahum, aby zdobyć trochę Sel Mahum ID Tag.

Sel Mahum Chef
Gdy posiadasz 400 Sel Mahum ID Tags wróć do Pinaps’a. Da on ci losowo jeden przedmiot z listy poniżej:
- 1 EWS,
- 1-3 EAS,
- 1-2 Fire Crystal.
Ten quest jest powtarzalny i można go wykonywać w nieskończoność.
Water Crystals

Na 82 poziomie możesz wykonać quest „Home Security" na Beast Farm, aby zdobyć parę Water Crystals.

To zadanie zaczyna się u NPC Tunatun. Tunatun poprosi Cię, byś zabił Farm Ravager, Farm Bandit i Beast Devourer na Beast Farm, z których otrzymasz Sel Mahum Mane.

Powyżej zdjęcie Beast Devourer.
Gdy zdobędziesz już 300 Sel Mahum Mane, wróć do Tunatan’a. Nagrodzi Cię on losowo jednym z tych przedmiotów:
- 1 EWS
- 1-10 EAS
- 1-2 Water Crystal

Ten quest jest powtarzalny i można go wykonywać w nieskończoność.

Holy Crystals

Na 82 poziomie możesz pokusić się o wykonanie zadania „Handle with Care" na Plains of the Lizardmen, aby otrzymać parę Divine Crystals. Warunkiem wstępnym jest wykonanie questa „Take your Best Shot", który zaczynasz u NPC Johnny, aby zdobyć Seer Ugoros Pass.

Ten quest zaczyna się u Ankuni. Ten mały krasnal poprosi Cię o zabicie Seer Ugoros. Podczas raidu , Ugoros zje lub nie zje trochę Grass, i od tego będzie zależało, czy otrzymasz Highest Grade Lizard Scale czy Middle Grade Lizard Scale.

Seer Ugoros
Z Highest Scale możesz otrzymać Divine Crystal i możliwe są jeszcze 2-3 EAS’y.
Za Middle Scale otrzymasz EAS.

Ten quest jest powtarzalny i można go wykonywać w nieskończoność.
Dodatek A: Jak uzyskać Extracted Red Starstones .

Podczas powyższego poradnika wspomniałem kilkakrotnie, że potrzebujesz zakupić parę itemów za E xtracted Red Star Stones i teraz wytłumaczę jak je zdobyć....................................................
..
Poniżej znajduje się mapa, na której możesz zobaczyć kolory Starstone, zależnie od obszaru.

 
Dodatek B: Jak zdobyć Collection Agathion.

Collection Agathion
 
Ponownie są 2 drogi, aby zdobyć Collection Agathion’a. Możesz otrzymać prawdziwego Agathion’a jako nagrodę za instancję w Seed of Infinity . Jest to lokacja dla party, dla graczy 75+. Powinieneś zabić wszystkie Tumor of Death i Twin Knights, aby zakończyć instancję. Podczas przemierzania tej instancji pojawi się Timer, nagroda będzie różna, w zależności ile czasu potrzebowaliście, aby ukończyć zadanie. Aby zdobyć Agathion Collection, musisz najpierw uzyskać Jewel Ornamented Duel Supplies (musisz skończyć instancję, zanim minie 20minut i 59 sekund) i wtedy masz 1.6% szansy, na trwałego Agathion’a. Nie da się go jednak wymieniać z innymi graczami.

Możesz także uzyskać Shadow Agathion. Idź do Officier Tolonis w Keucereus Base, da Ci on Shadow Agathion’a (jego trwałość to 10 godzin) za 50 Extracted Red Starstones

i 80.000 Adena. Mała podpowiedź do tego, farm Red Star Stones i przesyłaj je wraz z adeną na altowe chary, które będą mogły w spokoju farmić wewnątrz Seed of Destruction (bez warówi pvp). Tego Agathion’a również nie da się wymienić z innymi graczami.
Autor: Ptitlaby Źródło: Elliebelly.net Tłumaczenie : Megalord


Napisane przez Nikopol dnia styczeń 04 2010 07:42:06
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 3 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Seed Of DestructionSeed Of Destruction jest terenem łowieckim przeznaczonym dla graczy lv 75 i powyżej.
Gracze, którzy zamierzają objąć kontrolę nad Seed of Destruction i pokonać Tiat'a, Dowódca-szef Dragon Horse army, nie powinien być poniżej lv 82, jakkolwiek Loch(Dungeon) jest dostępny dwa razy w tygodniu (resetuje się w każdą Środę i Sobotę o 6:30 rano) dla grup 36 do 45 graczy połączonych Command Channel. Zależnie od tego czy Seed of Destruction jest w posiadaniu przez Dragon People czy Keucereus Alliance ( innymi słowy, kiedy Tiat został zabity), dostępne questy i zasady polowań są zmienione. Ten pomysł nieco przypomina Hellbound - nawet jeżeli grupa nie da rady pokonać Tiat'a, jeśli inna grupa na serwerze pokona bossa ( musi zostać zabity parę razy, żeby Seed uznał to za "zajęte"), pierwsza grupa nadal może polować w Seed of Destruction. Można powiedzieć, że zdobywanie twierdzy jest jak Zamek lub Forteca objęta przez NPC, ale korzyści ( jak dostęp do pod-instacji "Sub-instances") są dostępne całemu serwerowi.
Pre-wymagania aby wejść do lochu są następujące: wykonane questy "To the Seed of Destruction"
aby wykonać ten quest musisz nauczyć się . Kiedy już wykonasz te dwa questy, możesz także podróżować za pomocą statku powietrznego do Seed of Destruction.

Od dnia kiedy dostarczyłeś list Admiral Keucereus' letter of introduction prawdopodobnie pamiętasz gdzie stoi Sergeant Arrenos w przejściu. Skonfiguruj twoją grupę 4-5 party i Command Channel, następnie zagadaj do niego i kliknij "Enter into the inner part of the Seed of Destruction."

Po tym jak zostaniecie teleportowani do Seed of Destruction pierwszą rzeczą jaką ujżycie jest wąski korytarz przed tobą. Kiedy buffy zostaną już rzucone, innymi słowy, kiedy już wszyscy są gotowi, lider może wydać rozkaz natarcia via Command channel.
 
Ważną rzeczą jest kiedy nacieracie, aby absolutnie Tankowie nie szturmowali na przód.
Broniące tego miejsca monstra z ich poprawionym SI mają skłonność do koncentrowania swojego ataku na jednym celu, coś czego tankowie zazwyczaj nie przeżywają ( będziesz zaskoczony z jakiego dystansu potwory mogą zabić).
Zamiast wysyłać tanków na potwory, najlepiej jest wybić je jeden po drugim i wtedy iść dalej. Będzie tam masywna liczba Dragon Horse Troops - Infantrymen i Mutated Drake - czekających na Ciebie, wszystkie mają atrybut Ognia, tj. słabe na wodę.

Jeśli jesteś Dreadnought lub Duelist'a, powinieneś mieć wyuczone z lvl 58 skill Detect Dragon Weakness,
który zwiększa P.Atk. przeciwko smokom, i/lub na lv78 skill Eye of Slayer, który ma ten sam efekt. Te dwa self-buffy bedą znaczną pomocą w niszczeniu potworów w Seed of Destruction
Detect Dragon Weakness
Eye of Slayer

Po tym jak uporaliście się z całą tą masą Smoko-ludzi(Dragon people), masz przed sobą Brame*. Ta brama jest w posiadaniu Army Shamans i Javelin Throwers z bardzo potężnymi atakami. Tanki mające Dynasty Heavy używając Deflect Arrow nadal dostają po 1500-2500 Dmg ; dla klas, które używają zbroi typu light lub robe ataki obrońców są na tyle silne, że cios krytyczny może ich zabić od razu. Możesz zwiększyć swoje szanse przeżycia pod bramą, kiedy Sword Muse i Spectral Dancer rzucają buffy zwiększające odporność na ataki z łuku, na przykład Song of Wind Storm i Dance of Blade Strom. (*Przyp. tłum.Gateway, przejście/brama)
Song of Wind Storm
Dance of Blade Storm
Przede wszystkim niech Tankowie ruszą na przód i zajmą się oszczepnikami(Javelin Throwers) w tym czasie reszta grupy powinna trzymać się blisko Tanków idąc w stronę bramy, a zatem będąc bezpieczny od ataków dystansowych smoko-ludzi.
Jeżeli się rozdzielicie doświadczycie ciężkich strat. Na zdjęciu poniżej możesz zobaczyć obrażenia, które dostał Whip od najsłabszego(!) z oszczepników - 1818.

Nie marnuj czasu na Oszczepników którzy są na ścianach. Po prostu zabij piechotę przed bramą, potem przebij się przez bramę "na chama". Następnie ujżysz przed sobą Instantaneous Movement Device. Pogadaj z tym i kliknij na"Teleport to the Interior"

Instantaneous Movement Device teleportuje całą twoją grupę do wielkiego placu, który musisz w raczej trudny sposób przejść.

Pomarańczowy punkt jest tam gdzie zostaniecie przeniesieni przez Instantaneous Movement Device, czerwony punkt na środku to Obelisk, ciemno zielony prostokąt na spodzie to wyjście do twierdzy Tiat'a, a niebieskie prostokąty na górze to wejścia do urządzeń, które musicie zniszczyć. Małe niebieskie kropki to potwory.
W tym miejscu twoja grupa doświadczy ciężkich strat, ranni i martwi, zwłaszcza z powodu bardzo potężnych ataków magii dystansowej bazującej na ogniu, która z łatwością przebija się przez buffy na odporność od ognia ( Song of Flame Guard od Swordsinger'a, Elemental Protection i Resist Flame od Hierophant). Potiony Fire Attribute, jak również Water Attribute w twojej zbroi nie zda się na wiele.

Zanim wejdziecie na plac, pozwól Hierophant'om dać swoje buffy, Swordsinger'rzy niech zaśpiewają, Bladedancer'rzy zatańczą, następnie zacznijcie nacierać. Powinieneś powoli wejść na plac, zwabiając obrońców jeden po jednym. Jeżeli po prostu zaczniecie szarżować, cała grupa 45 osób może zostać wybita do nogi; jest tam naprawdę ogromna liczba Dragon Horse Soldiers. Aby zredukować straty jak tylko się da, najważniejszą rzeczą jest wyeliminowanie shamanów i oszczepników po bokach linii wroga. To, jest raczej trudne ponieważ niefortunnie Dragon Horse Troops są pod komendą kilku zdolnych kapitanów . Próbują oni w kółko używać Hate Aura, i jest praktycznie nie możliwe zająć plac z tymi upierdliwymi oficerami w około.

Co więcej, Dragon Captain różni się od normalnych klas tanków, ich Hate Aura, którą używają ma bardzo szeroki zasięg działania (jeśli chodzi o zasięg to przypomina bardziej skill Warlord'a Provoke niż ten u normalnego tanka). Najwięcej problemu w eliminacji owych potworów sprawia dojście do nich. Na zdjęciu poniżej widać Aura Hate rzucane przez Dragon Captain, które to ściąga twój target.

Aby przebić się przez Aura Hate kapitnów i dystansową magie shamanów, komunikacja między DD i Healerami jest najważniejsza. Jak narazie najlepszą metodą jest aby Healerowie neutralizowali shamanów za pomocą Sleep, a każdy inny niech skupi się na wyeliminowaniu Dragon Captains. Odpowiednie zgranie czasowe między Healowaniem i Sleepowaniem, szybkie załatwienie monstr przez DD, jak również zdolność do oceny sytuacji podczas walki i nigdy nie zostanie bez wsparcia jest niezmiernie ważne. W innym wypadku cała akcja może zakończyć się klęską. Kiedy już uprzątniecie plac z potworów, spróbujcie zniszczyć Obelisk na środku placu. Nie zaczynajcie go bić dopóki nadal znajdują się tam jakcyś Dragon People. Obelisk natychmiast przywoła fale dodatkowych oddziałów wsparcia, które łączą się ze swoimi braćmi, którzy z łatwością mogą was wyrżnąć. Nadal może się zdarzyć, że dodatkowi Dragon Soldiers pojawią się podczas atakowania Obelisku, ale da się łatwo pokonać.


Jeśli robisz jedenorazowy quest "The Enveloping Darkness" od Soldier Orbyu w bazie Keucereus Alliance, znajdziesz Medieval's Body na środku placu gdzieś po lewej od obelisku.

Przed wkroczeniem w następną fazę, jest to dobry moment na przetestowanie komunikacji między członkami grupy.
Każde z party powinno oddzielnie zaatakować drzwi aby je otworzyć. Oprócz drzwi, przez które wkroczyliście na plac, jest łącznie 7 drzwi, z których 3 mogą zostać otwarte. zwykłe stalowe drzwi się nie otwieraja, z kolei te, które przypominają wyglądem zaciśnięte szczęki, można otworzyć. Wykonując polecenia lidera grupy, każdy/a z liderów swojego party powinien/na poprowadzić swoich ludzi do ustalonych pokoi. Najskuteczniejszy sposób jest taki aby party dowodzące wspomogło jakiekolwiek party, które nie nadąża za innymi. Normalnie Grupa składa się z 2 party / 2 party / 1 party setup,
ale jeśli nie dysponujesz wystarczającą siłą ognia, możesz połączyć party w 2 grupy po 3 i 2 i zaatakować pierwsze dwa pokoje, następnie ostatni pokój.
Każde z trojga drzwi jest odmiennej "trudności". Najsłabsze są drzwi na lewo, następne po prawej, najtrudniesze są te po środku.


W pokojach zostaniesz przywitany przez żołnierzy Dragon People.

Celem tej opracji dla każdego z party - urządzenie na placu w najgłębszej części każdego z pokoi musi zostać zniszczone, następnie możesz przejść do następnej fazy mając na uwadze W/w. Całość przypomina doświadczenie z początku, kiedy pierwszy raz weszliście do środka. Są przejścia ze Stalowymi Drzwiami. Zajmuje to tylko troche więcej czasu - tak jak te drzwi (zaznaczone na zdjęciu poniżej) mają 10 razy więcej P.def. niż brama w zamku Aden.
Zatem powinniście używać broni typu Blunt - powoduje ona 5 do 6 razy większy DMG niż inna broń. I jak wcześniej pisałem, nie przejmujcie się obrońcami na balkonach. Po prostu schowajcie się w przejściu tak aby nie mogli was dosięgnąć i rozbijcie drzwi.


Wraz z poruszaniem się coraz głębiej, natraficie na więcej monstr z wysokim attack power. Zwłaszcza zwracajcie uwagę na przybierające na sile i o destruktywnej mocy czary dystansowe.

Po przejściu przez parę żelaznych drzwi znajdziecie z tyłu placu urządzenie, które musicie zniszczyć.

Party, które pierwsze z powodzeniem zniszczyło swoje urządzenie powinno wesprzeć tych, którzy nadal są w trakcie niszczenia innych urządzeń. A zatem zapewniając bezproblemowy postęp grupy.

Kiedy już przejdziecie przez ten proces, który jest zawsze taki sam, każde z party wyważyło drzwi i zniszczyło urządzenie w pokoju, monstra na głównym placu znowu się pojawią. Rozpraw się z nimi w taki sam sposób w jakim to zrobiliście za pierwszym razem.


Kiedy już się z nimi rozprawicie, drzwi do korytarza, bezpośrednio po lewej stronie wejścia, którym weszliście tu pierwszy raz zostaną otwarte ( kiedy patrzysz w tył są po twojej prawej stronie - drzwi wskazane na zdjęciu poniżej) Przez te drzwi możesz dotrzeć do głównej twierdzy Dragon Horse Army. Kiedy ktoś pierwszy raz wchodzi na plac, wyjście nie jest łatwe do rozpoznania. Sugerujemy zaznaczyć pierwsze drzwi przez które weszliście, a także drogę do ostatnich drzwi przez które macie wyjść, rzucając po 1 adena. Inaczej ludzie mogą się zgubić.

Teraz wszyscy członkowie grupy powinni ruszyć naprzód i natrzeć na główną twierdzę Dragon Horse Army. Odtąd level monstr zwiększa się znacznie. Ze względu na różnorodność ich ataków jest absolutnie konieczne aby każdy poruszał się ściśle zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez lidera grupy poprzez Command Channel. Absolutny porządek i dyscyplina musi być zachowana.

Tutaj jest przykład dystansowej magii Dragon Horse Army:

Po przebiciu się przez dwie bramy wkroczysz do nowej jaskini.

Tutaj nalepiej prześlizgnąć się przytulając się do ściany, a zatem omijając niepotrzebne starcia z mostrami jest to w miarę bezpieczne.

Omiń ataki Dragon Horse Soldier na środku jaskini i kontynuuj parcie na przód.

Nareszcie dotarłeś do głównej twierdzy Dragon Horse Army. Jak widzisz, jest tam spora liczba monstr (22 zostały naliczone) stojących na straży przed twierdzą. Mają nawet swojego własnego healera.

Niezliczone monstra czekają przy frontowej bramie twierdzy. Ponieważ będziesz atakowany nawet z boku, przez monstra z jaskini które mogą zrobić wam krzywde, jedno party powinno osłaniać tyły. Kiedy już uporacie się ze wszystkimi monstrami na drodze, rozwalcie bramę twierdzy. Od momentu kiedy zniszczycie brame, wasi Spectral Dancer'rzy powninni nieustannie używać skilla z lv 77 "Dance of Shadows" więc podkomendne stwory w środku twierdzy nie zauważą was. Za bramą będzie na was czekać masywna liczba Dragon Horse Soldiers.

Kiedy już się przebijecie przez bramę twierdzy, imponująca liczba Guard Captains i Great Shamans zacznie się wysypywać. Aby powstrzymać ich kontakt z ich podkomendnymi, odejdźcie od nich i wycofajcie się na tyły mostu, odciągając ich od bramy.


Po wyeliminowaniu wszystkich Guard Captains i Great Shamans, zacznij poruszać się na przód, zawsze jednak utrzymując Dance of Shadows. W ten sposób nie będziesz musiał bawić się z Oszczepnikami patrolującymi wewnętrzne i zewnętrze tereny twierdzy.

Kiedy już znajdziecie się wewnątrz twierdzy, możecie zobaczyć drzwi prowadzące do sali tronowej Tiat'a. Strzeżcie się Dragon Captains (zaznaczonych na zdjęciu poniżej). Z ich silnym Hate Aura mogą nawet ściągnąć target healerów, którzy mogą uleczyć trochę ich HP. Zatem niech używają Group Heal, kiedy jest tylko możliwość.

Stale używając Dance of Shadows, każde z party powinno wspiąć się na ukośne rampy po lewej i prawej, zniszczyć urządzenia nazywające się "Throne of Destruction" które tam znajdą (są bronione przez oszczepników) następnie wrócić na dół. Tutaj jest video pokzujące tą operacje:
http://www.youtube.com
A tutaj jest mapa twierdzy. Ciemno zielony prostokąt na spodzie, to miejsce, z którego przyszliście z głównego placu, oliwkwy prostokąt na środku to most, czerwony prostokąt nad oliwkowym to ściana z potworami broniącymi na szczycie, jasno zielone kółka to urządzenia " Throne Devices", a szary prostokąt na górze to drzwi do pokoju Tiat
 
Jeśli przez przypadek efekt Dance od Shadows zniknie, rzuci się na was ogromna liczba oszczepników.
Zatem Spectral Dancer'rzy nie powinni się rozpraszać. Po tym jak oba urządzenia w pokojach zostały zniszczone, drzwi do pokoju gdzie Tiat śpi zostaną otwarte.
Kiedy schodzisz na dół z ramp, uważaj na Dragon Horse Soldiers, którzy mogą używać skilli typu Hide.
Łucznicy używający lv 74 skill Detection byliby pomocni tutaj.Teraz, kiedy naraszcie przyszedł czas na główną walkę. Odbędzie się cut-scenka video, na której możesz ujrzeć jak Tiat zmienia się mężczyznę smoka.


 
Znajduje się tam więcej jak 50 żołnierzy stojących na straży w pobliżu Tiat. Zwabiaj ich po trochu robiąc małe wypady z lewej lub prawej, nie pozwalając Tiat zauważyć was (zajmie to trochę czasu).
Inny sposób, to aby party Tanków i Dominatorów zajęli się jezdną ochroną Dragon Rider's, tuż przed Tiat.
Tylko zająć, nie zabić. Mają mnóstwo HP i respawnują się natychmiast; zabijanie ich to marnowanie Soulshotów.
W tym samym czasie inne party, koncentrując swój ogień, powinny usunąć grupy żołnierzy po lewej i prawej, następnie urządzenia w czterech rogach sali, które przywołują nowych żołnierzy. Dominatorzy powstrzymują Shamanów za pomocą Seal of Silence od używania ich magii i unieruchamiając Dragon Rider'ów za pomocą Dreaming Spirit i Seal of Binding, wspomaganych przez Hierophant'ówi Shillien Saint z Dryad Root. Sam Tiat się nie ruszy. Atakuje on tylko w określonym obszarze przed sobą, więc jeśli zachowasz szacunkowy dystans od Boss'a powinieneś być bezpieczny.

Jeżeli wykonujesz quest "Enhance your Weapon", możesz levelować Soul Crystal do stage 15 lub 16 zabijając Tiat.
Dla samego tego warto zajmować się tym Boss'em - oprócz S80 Icarus weapon lub S84 Vesper weapon, które dropi ze 100% prawdopodobieństwem, jak również losową książke ewent. Forgotten Scroll i Soul Crystal stage 14, 15 lub 16.
Lecz zabicie Tiat nie jest łatwe. Jego podwładni Dragon Rider's specjalnie namierzają szefa grupy, identyfikując go poprzez jego/jej Command Channel. Po porostu ich uśpij. Jeśli je zabijesz, po prostu pojawią się znowu.

Tiat może rzucić na atakujących go ludzi Fear. Jeśli twój Cardinal ma lvl 80 lub wyższy, może on/a zneutralizować to poprzez rzucanie Purification Field. Oprócz tego, Mental Shield buff jest dobrą ochroną przed jego Curse Fear.
Kiedy zbijesz HP Tiat'a do 50% krzyknie on do swoich żołnierzy aby wyszli do niego. W tym precyzyjnym momencie musisz użyć każdego dostępnego skilla ogłuszającego - Stunning Shot, Hammer crush, cokolwiek - aby powstrzymać go od
użycia swojej magii. Inaczej nagle odzyska całe HP i będziesz musiał zaczynać od nowa.
W bazie Keucereus Alliance jest quest dostępny u Soldier Orbyu, gdzie jako nagrodę dostajesz tak zwany "Fragmen of Light" jest to właściwie granat ogłuszający używany przez siły policji na całym świecie. Jeśli masz taki "kawałek światła" z sobą, to jest czas aby tego użyć, dokładnie kiedy będzie miał 50% HP. Możesz użyć tej bomby tylko raz, więc trzymaj nerwy na wodzy i zaczekaj na krzyk Tiat'a pojawiający się na ekranie.
Tutaj jest Video z walki z Tiat:
http://www.youtube.com
Oprócz Dragon Rider's Totems z questa "How to Oppose Evil", głównym dropem w Seed od Destruction jest Orichalcum i Adamantine jak również recepty S-Grade zbroi i biżuterii.

Tutaj jest streszczenie:
1. Zrób jednorazowe questy "Good Day to Fly" i "To The Seed of Destruction" aby dostać pozwolenia na wejście do twierdzy.
2. Zbierz grupę od 36 do 45 ludzi.
3. Wywalcz sobie drogę przez pierwszy korytarz i powiązany z tym Instantaneous Movement Device. Teleportuj się na główny plac.
4. Wyeliminuj monstra na placu i zniszcz Obelisk.
5. Rozdzielcie się na 3 grupy i pospszątajcie w trzech pokojach z drzwiami, które wyglądają jak zaciśnięte szczęki.
6. Każda z grup niszczy urządzenie, które znaleźli w środku, potem zbierają się znowu na placu.
7. Wyeliminuj potwory, które się odrodziły na placu i rusz do głównej twierdzy.
8. Wyeliminuj monstra broniące głownej twierdzy i przebijcie się przez bramę.
9. Zniszcz urządzenia po lewej i prawej od drzwi do sali tronowej Tiat'a .
10. Zabij Tiat.
Od momentu kiedy zostaliście przeniesieni do Seed of Destruction przez Segeant Arrenos masz 130 minut na wykonanie misji.
Podziękowania:
Autor: Whip - Playforum.net
Korekta: Kiroro
Tłumaczenie: Oblique - Lineage2-info.pl

Napisane przez Nikopol dnia styczeń 16 2010 20:17:13
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 5 wyników powyższe kryteria treści artykułu.