Przeszukaj Lineage2-Info - Twoje kompendium wiedzy o Lineage 2

Szukaj:

Gdzie: Opcje:
Przeszukaj:
 

Sortuj według: 
 

Pokaż: znaków z wyniku

Wyniki wyszukiwania

· 65 artykułów spełniających powyższe kryteria

Kamael

Stworzone by walczyć z Gigantami podczas wojny. Zaszczepiono w nich ducha życia, który pomaga im w walce.
 


Klasyfikacja
Charakterystyka
Opis


Utracone skille

Soul Mastery
Pozwala na absorbowanie dusz. Potrzeba 73 doświadczenia, by wessać duszę. Maksymalnie można przechowywać 5 dusz.


Umiejętności charakterystyczne po przebudzeniu

Battle Instinct
Obra¿enia PvP zwiêkszone o 1%.Dark Blessing
Odporno¶æ na Dark +20.
Body Reinforcement

Skill podnosz±cy statystyki podczas transformacji, zwiêksza P. Atk., P. Def., M. Atk., M. Def.
Male Soldier
 


STR
DEX
CON
INT
WIT
MEN


88
57
80
43
36
37


 
Kamaeli również ciężko sklasyfikować. Dzierżą oni magiczne miecze, którymi pomagają dla swojego party i wykorzystują dzięki nim umiejętniej swoje skille. Ich ataki bazują na dużej szybkości poruszania się i destrukcyjnych atakach kończących, które mogą zabić nas za pierwszym razem. Są oni pewnego rodzaju maszynami do walki.
Female SoldierSTR
DEX
CON
INT
WIT
MEN


88
57
80
43
36
37


 
Bazują na potężnej sile zniszczenia, lecz jest ona słabsza niż w przypadku ich męskich odpowiedników. Podczas walki Panie bazują na szybkości, ale w większej mierze na zdolności przemykania się niezauważenie. Starają się zniszczyć przeciwnika poprzez wykorzystanie siatki pułapek i trików, co tworzy z nich niezwykle inteligentnych strategów.

Źródło: official korean site + własna wiedza.
Tłumaczył: Megalord

Napisane przez Nikopol dnia grudzień 28 2007 05:29:41
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 3 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Jaka jest najlepsza klasa?

Wszyscy, którzy graj± w Lineage 2 lub ci, którzy dopiero maj± zamiar w niego zagraæ, zadaj± sobie wiele pytañ. Wiele z nich jest prostych, typu: jak± zbroje u¿ywaæ, jakie magiczne w³a¶ciwo¶ci dodaæ do broni itd. Jednak na te i podobne pytania znale¼æ odpowiedz, jest do¶æ ³atwo. Jednak najbardziej fundamentalnym pytaniem, na które ciê¿ko znale¼æ jednoznaczn± odpowiedz jest: „Jaka klasa jest najlepsza?”. To pytanie drêczy wiele osób, ale tylko nie liczni mog± doszukiwaæ siê odpowiedzi na nie. Zapewne wiele osób, w tym wielu starych wyjadaczy w L2, powie, ¿e nie ma najlepszej klasy, warto zagraæ, ka¿da, ka¿da ma co¶ specjalnego co¶ dobrego, czyli ka¿da jest dobra i wszystkie s± mniej lub bardziej wybalansowane. Jednak wiele osób taka odpowied¼ nie satysfakcjonuje. Przede wszystkim dlatego, ¿e co¶ tu jest nie tak, je¶li ka¿dy jest taki dobry, to niewa¿ne kim zacznê graæ potem ka¿dego pokonam bez problemu, a czy na pewno? Otó¿ tak nie jest. Postaram siê odpowiedzieæ bardziej precyzyjnie na pytanie: Jaka jest najlepsza klasa?. Na wstêpie wspomnê, ze tekst przeznaczony jest równie¿, a mo¿e i przede wszystkim dla osób dopiero zaczynaj±cych, wiêc bêdê t³umaczy³ w nawiasach „slang” z Lineage.

Nie ma klasy uniwersalnej, która pod ka¿dym wzglêdem i we wszystkim jest dobra. Równie¿, rozumienie dobra klasa dla ró¿nych osób ma ró¿ne znaczenie, dla innych dobra klasa to taka, której nigdy nie brakuje z³ota, dla innego ta która zadaje ogromne obra¿enia, a jeszcze dla innego taka, która ¶wietnie nadaje siê do dru¿yny (party). Ka¿dy ma inne zadanie, wiêc bêdê siê zawsze stara³ przedstawiaæ kilka mo¿liwo¶ci jaka klasa jest najlepsza. Szukaj±c najlepszej klasy zadam wiele mniejszych pytañ, aby znale¼æ g³ówna odpowiedz. Bêdê patrzy³ na: rasê, ekwipunek, styl gry gracza, cel jaki sobie stawia.

Zapomnia³em dodaæ, ¿e klasy bêd± podawane jako druga profesja czyli np. Prophet lub Bishop. Nie bêdê u¿ywa³ klas typu Human Fighter, poniewa¿ klasa ta jest zbyt ogólna, dopiero droga profesja nadaje prawdziwy charakter postaci.

Zanim jeszcze zaczniemy trzeba podzieliæ wszystkie klasy na jakie¶ kategorie. Przecie¿ kap³an nie jest taki sam jak czarodziej. Przydzia³ ten jest umowny, a czasami nawet skrajny. Typy klas jakie przyj±³em to: £ucznicy (np. Phantom Ranger), Tanki (wojownicy, które nastawione s± na ogromn± wytrzyma³a kosztem si³y ataku np. Dark Avenger), Damage Dealer (wojownicy, przeciwni do tanków, maja mniejsza obronê, lecz zadaj± wiêksze obra¿enia. Np. Bladedancer), dagerzy (wojownicy, którzy pos³uguj± siê sztyletami np. Treasure Hunter), magowie (postacie w³adaj±ce magi± ofensywn± np. Sorcerer), bufferzy (magowie specjalizuj±cy siê w magii defensywnej i lecz±cej np. Prophet), gold makerzy (postacie, które nie maj± problemów ze z³otem, czyli wszystkie Dwarfy), summonerzy (magowie, wyspecjalizowani w przyzywaniu stworów, które walcz± zamiast nich). Ten przydzia³ dzieli do¶æ logicznie klasy, przy czym lekko pomija orków, poniewa¿ maj± oni trochê skrajne klasy. Ja orków wojowników przydzieli³bym do Damage Dealerów, natomiast orkowych magów do bufferów.

Mamy jasny podzia³. Teraz ekwipunek. Wydaje siê, ¿e im dorszy ekwipunek tym lepszy, lecz ta zasada nie zawsze siê sprawdza z wiele powodów.
Pierwszym wyj±tkiem mog± byæ ³uki. Wiele ³uków kosztuje tyle samo, a maj± ró¿na wielko¶æ ataku. Wiêkszo¶æ osób, kupi³oby ten z najwiêksz± liczb± ataku (P.atk), lecz to mo¿e okazaæ siê b³êdne, poniewa¿ bardzo wa¿ny jest równie¿ szybko¶æ ataku. £uk o wiêkszym ataku bêdzie mia³ wolniejsz± szybko¶æ ataku, natomiast ³uk o niewiele mniejszym ataku bêdzie mia³ zdecydowanie szybszy, atak. Jak± broñ u¿ywaæ, to ju¿ zale¿y od preferencji gracza. Ja polecam ³uki, które atakuj± szybciej, sprawdzaj± siê lepiej w walkach GvG (PvP), a w walce, ze zwyk³ymi potworkami s± równie dobre co te z wysokim atakiem.
Drugim wyj±tkiem s± tzw. sety (czyli kilka przedmiotów, które razem daj± dodatkowe bonusy, najczê¶ciej w sk³ad setu wchodz±: he³m, tu³ów, spodnie, rêkawice oraz buty). Z³o¿enie seta, daje postaci dodatkowe bonusy, np. zwiêksza szybko¶æ ataku, odporno¶æ na obra¿enia, szanse na unik itd. Dobór odpowiedniego seta mo¿e okazaæ siê bardzo wa¿ny. Zanim zdecydujemy siê kupiæ lub z³o¿yæ jaki¶ przedmiot powinni¶my sprawdziæ, czy przedmiot ten nale¿y do jakiego¶ seta i co ten set daje. Przedmiotów B lub A grade, które nie nale¿± do ¿adnego setów praktycznie nie op³aca siê sk³adaæ, bo siê du¿o na tym traci. Zanim zaczniecie cos sk³adaæ, zastanówcie siê dobrze co sk³adaæ i co siê wam najlepiej op³aca. Ciê¿ko doradziæ ogólnie, lecz dla magów i bufferów poleci³bym sety zwiêkszaj±ce szybko¶æ czarowania, dla Damage D. poleci³bym co¶ zwiêksza szybko¶æ ataku lub obra¿enia, dla tanków, cos co zwiêksza obronê, dla ³uczników szybko¶æ ataku lub czêsto¶æ krytyków, dla dagerów czêsto¶æ obra¿eñ krytycznych. Lecz wiele zale¿y te¿ od gracza, warto równie¿ pamiêtaæ, ¿e zwiêkszona odporno¶æ na u¶pienie (sleepa), og³uszenie (stuna), czy zatrzymanie (holda), równie¿ bardzo czêsto siê przydaje, wiêc set posiadaj±ce takie bonusy równie¿ s± bardzo dobre.
Trzecim wyj±tkiem s± magiczne w³a¶ciwo¶ci broni. Trzeba pamiêtaæ, ¿e do ka¿dej broni mo¿na dodaæ magiczn± w³a¶ciwo¶æ, co zwiêkszy jakie¶ twoje parametry, u¿ywaj±c jej. Przy dodawaniu specjalno¶ci mo¿na siê kierowaæ zasadami takimi jak powy¿ej.
Czwarty wyj±tek to tatua¿e. Zwiêkszaj± one wspó³czynniki oraz je zmniejszaj± np. dostajesz +4 kondycji kosztem –4 zrêczno¶ci. Mo¿liwo¶ci jest wiele i trzeba wybraæ ten, który najbardziej pasuje do postaci.
Widaæ, ¿e dobór idealnego ekwipunku nie jest spraw± prost±. I warto po¶wiêciæ trochê czasu, aby z po¶ród setek przedmiotów i mo¿liwo¶ci magicznych wybraæ te, które najbardziej odpowiadaj± nam i naszej postaci.

Teraz rasy, warto zwróciæ i na rasê uwagê przy wyborze profesji. Poniewa¿, ró¿ne rasy maj± ró¿norakie warto¶ci wspó³czynników oraz inne umiejêtno¶ci (skille). Oczywi¶cie przy dwarfach nie mamy zbyt du¿ego wyboru. Lecz np. u ludzi mamy wiele mo¿liwo¶ci rozwoju, chocia¿by taki Dark Avenger i Paladyn, niby podobne klasy, ale maj±ce inne umiejêtno¶ci. Elfowie chocia¿, nie s± zbyt wytrzymali maj± dobr± szybko¶æ oraz zrêczno¶æ. Orkowie s± silni i wytrzymali. Daltego, np. chc±c zagraæ ³ucznikiem mamy, a¿ 3 mo¿liwo¶ci mo¿e byæ on, cz³owiekiem, mrocznym elfem lub jasnym elfem. Za ka¿dym razem bêdzie on posiada³ inne wspó³czynniki oraz inne umiejêtno¶ci. Powinni¶my zawsze sprawdziæ, czy dana rasa bêdzie nam odpowiadaæ do naszej klasy. Oczywi¶cie, s± wyj±tki np. mroczne elfy nie ciesz±ce siê du¿± wytrzyma³o¶ci±, maj± bardzo dobrego tanka - Shillien Knight, przede wszystkim dlatego, ¿e ma bardzo dobre umiejêtno¶ci.

Wiêc przy tworzeniu postaci, ju¿ powinni¶my wiedzieæ kim bêdziemy graæ. Udzieli³em wielu wskazówek, lecz nie odpowiedzia³em na pytanie. Ju¿ chyba wiecie dlaczego... ka¿dy musi samemu odpowiedzieæ na nie sam. Bo to tak naprawdê o gracza, zale¿y kim bêdzie chcia³ zagraæ. Postaci jest du¿o nie po to, aby miesza³y ludziom w g³owach, lecz po to, aby ka¿dy znalaz³ co¶ dla siebie. Je¶li nie wiecie jeszcze kim chcecie zagraæ, to wam trochê pomogê.
Poni¿ej, znajdziecie paragrafy. Zasada korzystania z nich jest prosta, bêdziecie odpowiadaæ na poszczególne pytania, a¿ dojdziecie, do klasy, która powinna byæ dla was najodpowiedniejsza. Aby uda³o wam siê znale¼æ to czego szukacie postarajcie odpowiadaæ jak najbardziej szczerze i nie oszukiwaæ.

1. Wolisz czarowaæ czy walczyæ wrêcz lub na dystans ? (Je¶li wolisz czarowaæ patrz paragraf 2, je¶li wolisz walczyæ wrêcz lub na dystans patrz paragraf 18).
2. Wolisz magiê ofensywn±, czy defensywno/lecz±c±? (magia ofensywna patrz punkt 3, magia defensywna patrz punkt 12)
3. Postaæ egzotyczna, czy bardziej klasyczna (je¶li wybra³e¶ egzotyczna patrz punkt 4, je¶li klasyczna patrz punkt 5)
4. Chcesz spróbowaæ, czegos nowego, lubisz wyzwania. Dlatego dobry bêdzie dla ciebie summoner (Phantom Summoner lub Elemental Summoner, b±d¼ Warlock), bêdzie to dla ciebie co¶ nowego. Nowe oblicze czym mo¿e byæ mag.
5. Postaæ dobra na PvP, czy do walki z potworami? (Je¶li wybra³e¶ do walki PvP patrz punkt 6, je¶li do walki z potworkami patrz)
6. Wolisz potê¿ne zaklêcia, czy bardzo szybkie zaklêcia? (Je¶li wybra³e¶ silny atak patrz 7, je¶li wybra³e¶ szybkie zaklêcia patrz 8)
7. Necromancer jest stworzony dla ciebie, kochasz PvP, a potê¿na magia jak± w³adasz pozwala ci czêsto zwyciê¿aæ pojedynki.
8. Nie boisz siê walk PvP, lecz zamiast na si³ê, postawi³e¶ na szybko¶æ, pokonujesz wroga setkami b³yskawicznych ataków magicznych. Spellsinger to postaæ dla ciebie.
9. Chcesz byæ magiem uniwersalnym. Co sobie bardziej cenisz wielko¶æ obra¿eñ, czy równowagê miedzy szybko¶ci± ataku a si³a? (Je¶li wolisz potê¿ne ataki patrz 10, je¶li równowagê patrz 11)
10. To co ciê krêci, to Spellhowler, zadaj±cy chyba najwiêksze obra¿enie, z po¶ród wszystkich magów. ¦wietny do expienie solo, a w PvP kiedy mu szczê¶cia dopisze, mo¿e zmie¶æ przeciwnika jednym ciosem.
11. Rozpala ciê energia, chcesz nie mieæ problemów z expieniem, a zarazem kiedy dojdzie do ¶rodków ostatecznej perswazji, te¿ chcesz mieæ do dodania swoje 3 grosze. Sorcerer to postaæ dla ciebie.
12. Wolisz gracz sam, czy w dru¿ynie? (je¶li wolisz graæ samotnie przejd¼ do 13, je¶li w dru¿ynie patrz 14)
13. Chcesz byæ bufferem, który bêdzie mile wdziany w dru¿ynie, lecz i samodzielnie mo¿e dawaæ sobie radê. Klas± dla ciebie bêdzie Overlord lub Warcryer.
14. Bêdziesz nadawa³ siê ¶wietnie do dru¿yny, ale co tam bêdziesz robi³?: wzmacnia³ ich buffami (patrz 15), wzmacnia³ s³abszymi buffami oraz leczy³ (patrz 16), przede wszystkim leczy³ (patrz 17).
15. Prophet jest dla ciebie, ¿adna dru¿yna tob± nie pogardzi. Jeste¶ znany, ¿e twoje buffy s± dobre, a graæ bez nich to szaleñstwo. Nie napracujesz siê du¿o, a zdobêdziesz uznanie i z³oto.
16. Same buffy to za ma³o dla ciebie, ty chcesz wzmacniaæ swoich kolegów tak¿e leczeniem. Znale¼æ dla ciebie dru¿ynê to nie problem. Klasami dla ciebie s± Elven Elder i Shillien Elder.
17. Magiê uzdrawiaj±ca masz w ma³ym palcu. Leczysz szybko i du¿o, ka¿dy wojownik bêdzie ciê chcia³ mieæ w swojej dru¿ynie, zostaniesz Bishop’em.
18. Magia ciê nie krêci. Wolisz co¶ bardziej konwencjonalnego. Walisz walczyæ ³ukiem (patrz 19), wolisz sztylety (patrz 22), wolisz miecz i tarczê (patrz 23 ), wolisz walczyæ dwiema broñmi (patrz 26), wolisz walkê na piê¶ci (patrz 29), wolisz uniwersalnego wojownika (patrz 30), co tam mordobicie, z³oto jest dla ciebie wa¿niejsze (patrz 31).
19. Wybra³e¶ ³ucznika. Wolisz u¿ywaæ ró¿norakich umiejêtno¶ci do ataku lub wolisz normalny atak? (Je¶li wolisz u¿ywaæ umiejêtno¶ci patrz 20, je¶li wolisz normalny atak z ³uku patrz 21)
20. Phantom Ranger lub Silver Ranger to postacie dla ciebie. Chcesz atakowaæ na dystans, a te postacie siê do tego ¶wietnie nadaj±, maj± du¿o ciekawych umiejêtno¶ci, które przydadz± ci siê równie¿ w walkach PvP.
21. Hawkeye ten ³ucznik jest stworzony dla ciebie, posiada bardzo podobny zakres umiejêtno¶ci jak elficy ³ucznicy, ale po co ci one, twoje normalne ataki s± du¿o lepsze, a twoja wytrzyma³o¶æ te¿ stoi na du¿o wy¿szym poziomie.
22. Wybra³e¶ dagera. Twoje postacie to Treasure Hunter, Plain Walker lub Abyss Walker. Twoje ataki s± b³yskawiczne, do tego czêsto atakujesz trafieniami krytycznymi, a twoje specjalne ataki dos³ownie masakruj± wrogów.
23. Wybra³e¶ tanka. Ci potê¿ni wojownicy, wytrzymuj± grad ciosów. Wolisz prawdziwych niezniszczalnych wojowników (patrz 24), czy te¿ posiadaj±cy ciekawe umiejêtno¶ci (patrz 25).
24. Wiesz co to znaczy si³a miêsni i wiesz jak ich u¿ywaæ Paladin lub Temple Knight, to po postacie dla ciebie. Ich s± silne, a do tego nieludzko wytrzyma³e. Strza³ z ³uku, to dla nich tylko ma³e zadrapanie.
25. Ty te¿ lubisz prawdziwych twardzieli, dla których ka¿dy cios to tylko ³askotki. To tego same miêsnie ci nie wystarcz±, potrzebujesz wiêcej finezji w walce a tego dostarcz± ci Dark Avenger lub Shillien Knight.
26. Jeste¶ samotnikiem si³a miêsni i umiejêtno¶ci ci wystarczaj± we wszystkim (patrz 27), lubisz zamieniaæ przeciwników w miazgê, ale wiêcej przyjemno¶ci sprawia ci to w grupie (patrz 28).
27. Gladiator ¶wietnie umiejêtno¶ci, szybki atak i powa¿ne obra¿enia, do tego du¿a wytrzyma³o¶æ. Dos³ownie maszyna do zabijania, strze¿cie siê wrogowie, nadchodzi mistrz pojedynków.
28. Bladedancer i Swordsinger, tañcem lub ¶piewem zagrzewasz swoich towarzyszy do boju i na dodatek bardzo skutecznie, bo zwiêkszasz ich efektywno¶æ. Dru¿ynê znajdziesz bez problemu i choæ w PvP mo¿esz mieæ czasem problem, to mo¿e byæ twoim mocnym punktem, bo kto ciê zlekcewa¿y bêdzie tego d³ugo ¿a³owa³.
29. Wybra³e¶ Tyranta, to prawdziwy zawodowy bokser, atakuje szybko celnie, je¶li kto¶ podejdzie pod twoje piê¶ci, tu ju¿ bêdziesz wiedzia³ co zrobiæ, aby nie móg³ odej¶æ o w³asnych si³ach.
30. Destoryer, jak sama nazwa wskazuje niszczysz wszystko co stanie ci na drodze, niczego siê nie boisz. Posiadasz równie¿, ogromne pok³ady wytrzyma³o¶ci, jeste¶ chodz±c± armat±. Jeste¶ prawie nie pokonany, poza szybko¶ci±, nie masz s³abych punktów.
31. Lubisz z³oto, prawda? Zapewna zainteresuj± ciê dwarfy. Wolisz siedzieæ w mie¶cie i zarabiaæ grube pieni±dze (patrz 32), czy te¿ wybieraæ siê na polowanie i znajdowaæ cenne przedmioty tam gdzie innych ich nie widz± (patrz 33)?
32. Warsmith to postaæ dla ciebie. Mo¿e wojownik z ciebie nie najlepszy, lecz twoje bezcenne us³ugi bêd± doceniane, bardzo poka¼nie doceniane. Nie mêcz±c siê zbytnio bêdziesz móg³ osi±gn±æ spor± fortunê.
33. Bounty Hunter, talentem do walki nie grzeszysz, lecz jeste¶ wytrzyma³y i do lania potworów siê nadajesz. Ale tylko ty podtrawisz, znale¼æ w nich skarby, za które inny bêd± sk³onni zap³aciæ ci gruba kasê. Pieni±dze i materia³y na przedmioty, to dla ciebie ¿aden problem.


Teraz ju¿ wiesz jaka jest najlepsza klasa. Powodzenia.

¬ród³o: www.strefarpg.pl Autor: Micha³ "Frey" Miko³ajczyk

Napisane przez Nikopol dnia styczeń 04 2008 12:42:22
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 4 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Transformacja


Transformacja Typy
Przemiany s± podzielone na nastêpuj±ce kategorie

Combat
Non- Combat
Wspólne
Rzadkie
Divine
Inne

Comba transformacje s± podzielone na dwa kolejne rodzaje:

Ogólne
Transformacje Rasowe

Transformacja Procedura
Gracze mog± sie przekszta³caæ za pomoc± umiejêtno¶ci transformacji lub za pomoc± talizmanu. Istniej± równie¿ transformacje poprzez scrolls dostêpne s± poprzez nowy system aukcji, a tak¿e specjalne typy transformacji, który wykorzystuje zbroje zosta³ on dodany w Hellbound.
Gracz mo¿e byæ automatycznie transformowany, je¶li bêdzie posiada³ jeden z przeklêtych mieczy Demonic Sword Zariche and, Blood Sword Akamanah).
Zdobywanie skilli transformacji
Wy³±cznie niektóre transformacje mo¿na uzyskaæ poprzez korzystnie ze scrolli lub talizmanu, gracz musi ukoñczyæ quest " More, than Meets the Eye " quest (poziom 50+), aby móg³ sie nauczyæ pierwszej transformacji Transform Onyx Beast. Pierwsza umiejêtno¶ci transformacji mo¿e zostaæ nauczona u Transformation Wizard Avant- Garde (na zdjêciu po prawej) spotkasz go na drugim piêtrze Ivory Tower.
Transform Sealbook s± potrzebne, aby nauczyæ sie dodatkowych skilli transformacji
Anulowanie Transformacji

Transformacja mo¿e zostaæ odwo³ana przez u¿ywanie Umiejêtno¶æ Odwo³aj Transformacje.
Transformacja jest odwo³ana po ¶mierci gracza
Je¿eli transformacja zosta³a umo¿liwiona przez item i zosta³ on usuniêty z EQ(donosie sie to do przeklêtych broni)
Transformacja jest odwo³ana, je¶li minie okre¶lony czas
Transformacja jest odwo³ana, je¶li przebywasz w wodzie(wyj±tkiem jest, kiedy zosta³e¶ transformowany przez przeklête bronie)

Transformacja warunki i ograniczenia.

Gracz nie powinien posiadaæ wezwanego Servitor'a lub Pet, summon aby móg³ sie przekszta³ciæ
Gracz nie mo¿e jechaæ na Strider lub Wyvern aby móg³ sie przekszta³ciæ.
Gracz nie powinien posiadaæ Aktywnego skilla Mystic Immunity aby móg³ sie przekszta³ciæ.
Gracz nie morze byæ na poruszaj±cym sie statku, aby móg³ sie przekszta³ciæ
Gracz nie mo¿e u¿ywaæ promu, kiedy jest przekszta³cony.
Je¶li posiadasz Przeklête Miecze nie mo¿esz sie transformowaæ w inna transformacje.
Umiejêtno¶æ transformacji nie jest dzielona miedzy main a subklasy

Transformacja Ustalenia

Gracz mo¿e wykorzystywaæ tylko umiejêtno¶ci przypisane konkretnej transformacji. Wszystkie normalne skille bêd± wy³±czone podczas dzia³ania transformacji
Wszystkie buffy i debuffy pozostaj±, gdy gracz jest w transformacji
Gdy gracz transformuje sie statystyki przyjmuj± statystyki konkretnej transformacji.
Gracze mog± wyzwaæ innych graczy na pojedynek lub pojedynek party, gdy s± przekszta³ceni
Gdy gracz jest przekszta³cony przez przeklêt± broni nazwa poszczególnej broni zast±pi nazwê charakteru. Ponadto, imiê i nazwisko miecza pojawi siê sie w oknie chata zamiast nazwy gracza a gracz posiadaj±cy miecz nie mo¿e u¿ywaæ shouta oraz kana³u trade.(Pierwotna nazwa podana jest w Clan Chat, Chat Sojusz, oraz na priwie)
Gracze nie mog± zmieniaæ lub dodawaæ subklasu, gdy s± transformowani
Gracze nie mog± sie przekszta³caæ podczas Grand, Olympiad Games.

Transformacje Combat
Combat transformacje s± podzielone na dwa rodzaje: ogólne oraz specyficzne przemiany Ras
Niektóre transformacje bêd± dawa³y klasie/rasie tego samego rodzaju statystyki i zwiêksza³y umiejêtno¶ci. S± one znane, jako ogólne przemiany. Transform Onyx Beast oraz Transform Death Blader s± to dwie ogólne przemiany, jakie s± teraz.
Race- specific transformacje s± dostosowane do niektórych ras/klas, je¿eli jest stosowany bêdzie do zwiêkszenia lub zmniejszenia statystyk umiejêtno¶ci gracza. Race obejmuj± przemiany Grail Apostle, Unicorn, Lilim Knight, Golem Guardian, Inferno Drake oraz Dragon Bomber (wszystkie pokazane poni¿ej). Nale¿y pamiêtaæ, ¿e Grail Apostle jest transformacj± konkretnej p³ci wiec wystêpuje p³ci mêskiej i ¿eñskiej.
Ró¿ne Totemy do transformacji mo¿emy nabyæ u Guild Adventurer lub Marketeer of Mammon:

Transform Sealbook – Onyx Beast: Mo¿na na byæ od Avant- Garde NPC with Adena
Transform Sealbook – Death Blader: Mo¿na na byæ od Black Marketeer of Mammon NPC with Ancient Adena
Transform Sealbook– Grail Apostle: Mo¿na nabyæ od Guild Adventurer NPC in the Gludin Village
Transform Sealbook – Unicorn: Mo¿na nabyæ od Guild Adventurer NPC in the Oren Castle Village
Transform Sealbook – Lilim Knight: Mo¿na nabyæ od Guild Adventurer NPC in the Oren Castle Village
Transform Sealbook– Golem Guardian: Mo¿na nabyæ od Guild Adventurer NPC in the Schuttgart Castle Village
Transform Sealbook– Inferno Drake: Mo¿na nabyæ od Guild Adventurer NPC in the Schuttgart Castle Village
Transform Sealbook– Dragon Bomber: Mo¿na nabyæ od Guild Adventurer NPC in the Aden Castle Village

Crystal of Life oraz Adena s± potrzebne aby¶ móg³ kupiæ Transform Sealbook od Guild Adventurer NPC.
Ka¿d± transformacja trwa 30 minut


Inferno Drake |Wymagany level 60 
- Fire Breath: Atakuje przeciwników stojących przed tobą ognistym odechem. Power: 984. Lv 2 | MP 70 | Range 100
- Blaze Quake: Atakuje pobliskich wrogów ogniem. Power 703. Effect 6. Lv 2 | MP 70
- Paw Strike: Wymierza potężny atak w przeciwnika.. Power 1406. Lv 2 | MP 70 | Range 40
- Fire Armor: Tworzy zbroje z ognia. Po użyciu skilla nie możesz się poruszać. Lv 2 | MP 70
Dragon Bomber |Wymagany level 60 
 
- Death Blow: Uderza z ręki. Możliwy jest Lethal strike. Lv 3 | MP 74 | Range 40
- Scope Bleed: Atak powodujący krwawienie. Lv 3 | MP 74 | Range 40
- Assimilation: Stajesz sie nie widoczny dla mobów. Lv 3 | MP 74
- Sand Cloud: Debuff redukujący celności przeciwnika. Lv 2 | MP 70
Lilim Knight |Wymagany level 60 
- Posion Dust: Obsypuje przeciwnikow zatrutym proszkiem. Lv 4 | MP 33
- Attack Rage: Charge Force ładuje na 4lvl. Lv 4 | HP 50 |MP 5 | Range 600
- Attack Buster: Detonuje ładunek energi zadając tym samym obrażenia pobliskim wrogów. Lv 4 | MP 78 | Range 40
- Attack Storm: Atakuje przeciwników stojących w pewnej odległości. Lv 4 | MP 78 | Range 500Grail Apostle |Wymagany level 60 
- Power Slash: Potężny frontalny atak który atakuje wrogów przed tobą. Power 1568 Lv 3 | MP 74 | Range 40
- Spear: Atak włóczniom podczas któego jest sznasa na wywołanie krwawienia. Power 1129. Effect 7. Lv 3 | MP 74 | Range 40
- Blessing of Angel: Divine blessing zwieksza P. Atk. wszystkim użytkownią party. Lv 3 | MP 74
- Wind of Angel: Divine wind zwieksza Evasion wszystkim użytkownią party. Lv 3 | MP 74Golem Guardian |Wymagany level 60 
- Steel Cutter: Atak ostrym stalowym ostrzem. Power 1406. Lv 2 | MP 70
- Double Slasher: Strzela beam of sonic do dalekiego celu. Power 1055. Lv 2 | MP 70
- Bomb Installation: Instaluje bombę na ziemi. Lv 2 | MP 50
- Earthquake: Ogłusza pobliskich wrogów. Power 703. Lv 2 | MP 70Unicorn |Wymagany level 60 
- Horn of Doom: Użyasz rogu aby wymierzyć przeciwnikowi potęrzny atak.
- Horn Assault: Wyzwala energie z rohua aby zaatakować wrogów stojących daleko..
- Light of Heal: Ładuje siły światła by nadać umietetności wyzdrowienia
- Gravity Control: Używasz rogu aby obniżyć speed oraz attack speed pobliskich wrogów.Onyx Beast |Wymagany level 50 
- Power Claw:


Atakujesz wrogów pazurami. Power 1008.


Lv 1 | MP 61 | Range 40

- Fast Moving:


Chwilowo zwieksza Speed. Lv 1 | MP 61


Death Blader |Wymagany level 55 
- Rolling Attack:


Atakujesz pobliskich wrogów poprzez szybkie wymachiwanie włócznią . Power 984. Lv 2 | MP 58
- Dig Attack:


Wymierza poterzny atak który przebija przeciwnika. Power 1406. Lv 2 | MP 58 | Range 40
- Darkness Energy Drain:


Absorbujesz energie pozostałą w zwłokach by odnowic sobie HP. Lv 2 | MP 58 | Range 20
- Curse of Darkness:


Rzuca potężne przekleństwo na twoim wrogu. Lv 2 | MP 58 | Range 40
*Wszystkie transformacje automatycznie znimaja po użyciu Transform Dispel skill, która odwołuje transformacje.
Transformacje Non- combat
Podobnie jak pojęcie oznacza że bez walki niema zmiany statusu ani zwiększenia umiejetności które są przydatne podczas walki. Walki Non- combat transformation są osiągane poprzez stosowanie różnych przedmiotów. Natempujące transformacje są używane do non- combat typ.


Yeti –Transformacja jest osiągana poprzez korzystanie z talisman.


Buffalo –Transformacja jest osiągana poprzez korzystanie z talisman.


Native– Transformacja jest osiagnieta poprzez wykorzystanie niektórych zbroi sztuk znaleziono w Hellbound.


Pixy –Transformacja jest osiągana poprzez korzystanie z battleground transformation scroll.


Pig –Transformacja jest osiągana poprzez korzystanie z Pig Lollipop lub transformation scroll.


*Bransoletka musi zostać użyta, aby, by zaopatrzyć talizman.
**Jeśli transformacja jest osiągana poprzez wykorzystnie wyposarzenia, aktywnych umiejetności które będą wyświetlane na liście umiejętności gracza po wykorzystniu talizmanu.
Czas transformacji w tej kategori się zmienia.
Wspólne transformacje.


Wspólne typy transformacji (fighter, mage, healer) zostały dodane dla postaci posiadających level 70- 80. Te fransformacje zależą od konkretnej klasy, jeden posiada skille leczące, jedne posiada skille maga o trzy inne posiadaja umiejetności wojownika. Kiedy zdobędziesz transformation sealbook poprzez polowanie możesz zdobyć skille dla danej transformacji u Avant- Garde, the Transformation Wizard.
Przemiana w tej kategori w: Heretic, Vale Master, Saber Tooth Tygrys, Oel Mahum (powyzej) i Doll Blader.
Kazda transformacja trwa 30 minut.


Heretic(Healer)
Str 22, Dex 21, Con 27, Int 41, Wit 20, Men 39

 


Drop


Transform Sealbook

: Spiked Stakato Sorcerer , Cannibalistic Stakato Follower
Location: Stakato Nest


 


Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Heretic Heal: Leczy natychmiast HP celu. Power 956 Koszt MP: 60 | Zasięg : 600
- Heretic Resurrection: Orzywia Zwłoki. Przywraca 60% straconego doświadczenia. Koszt MP: 244 | Zasięg : 400
- Heretic Battle Heal: Szybko odnawia HP. Power 796 Koszt MP: 183 | Zasięg : 600
- Heretic Heal Sie Effect: Skutki uboczne leczenia. Przeciwnik robi sie natychmiast uzależniony. Effect 8 Koszt MP: 70 | Zasięg : 600 


Vale Master (Mage)
Str 22, Dex 21, Con 27, Int 41, Wit 20, Men 39

 


Drop


Transform Sealbook

: Mul's Wizard
Location: TOI 5th floor


 


Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Vale Master Busrting Flame: Atakujesz wroga przez uwalnianie Mrocznych Płomieni. Power 61 Koszt MP: 92 | Zasięg: 600
- Vale Master Dark Explosion: Detonuje dusze by zaatakowac pobliskich wrogow. Power 61 Koszt MP: 92 | Zasięg : 500
- Vale Master Dark Flare: Atakuje dużą liczbe przeciwników po przez dużą eksplozje. Power 122 Koszt MP: 92
- Vale Master Dark Cure: Usuwa wszystkie debuffu z zaznaczone Koszt MP: 29 | Zasięg : 600 


Saber Tooth Tiger(Fighter)
Str 40, Dex 28, Con 45, Int 21, Wit 11, Men 25

 


Drop


Transform Sealbook

: Canyon Bandersnatch , Canyon Bandersnatch Slave , Canyon Antelope Slave
Location: Argos Wall


 


Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Saber Tooth Tiger Bite Gryzie. Power 2117.


Lv 3 | Koszt MP: 88 | Zasieg: 40
- Saber Tooth Tiger Fear


Używany by zadawać uszkodzenia pobliskim wrogą. Power 1059. Lv 3 | Koszt MP: 166
- Saber Tooth Tiger Sprint Chwilowo wzrasata twoj speed


Effect 2. Lv 1 | Koszt MP: 24 


Oel Mahum (Fighter)
Str 40, Dex 30, Con 43, Int 21, Wit 11, Men 25

 


Drop


Transform Sealbook

: Requiem Priest , Bone Grinder , Bone Scavenger
Location: Forest of the Dead


 


Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Oel Mahum Arm Flourish: Wymachyjesz bronią by zaatakować pobliskich wrogów. Możliwy Over- hit. Power 1271 Koszt MP: 85 | Zasięg: 40
- Oel Mahum Ultimate Defense: Natychmiast oraz drastycznie zwieksza ilość P.Def./M.Def, zwieksza odporności na Cancel. Podczas działania nie mozesz sie poruszać. Effect 2 Koszt MP: 10
- Oel Mahum Stun Attack: Zadaje obrarzenie oraz powoduje w tym samym czasie szok. Wprowadza natychmiast przeciwnika w stan szoku. Możliwy Over- hit. Power 1059 Koszt MP: 77 | Zasięg 40 


Doll Blader (Fighter)
Str 40, Dex 30, Con 43, Int 21, Wit 11, Men 25

 


Drop


Transform Sealbook

: Bloody Guardian , Bloody Lord , Bloody Banshee , Bloody Mystic
Location: Antharas' Lair


 


Opis Umiejętności Transformowanej postać


Doll Blader Clairvoyance: Chwilowo zwięskza szanse na siłe krytycznego atasku


Effect 3.LV 1 | Koszt MP: 65 | Zasieg : 400
Doll Blader Sting:


Powoduje krawienie przez śmiertelne ataki.Natychmiast wywołuje u przeciwnika krawienie. Możliwy Over- hit.


Power 1412.


LV 3 | Koszt MP: 85 | Zasieg : 40
Doll Blader Throwing Knife:


Rzucasz sztyletem by zaatakować wroga na odległości. Możliwy Over- hit.


Power 5645.


LV 3 | Koszt MP: 170 | Zasieg : 700 
*Wszystkie transformacje automatycznie znimaja po użyciu Transform Dispel skill, która odwołuje transformacje.
Unikatowe Transtormacje

Unikatowy rodziaj transformacji naśladuje wygląd niektórych Raid Bossów. Przemiany te mają znacznie silniejsze skille bitewne. “Transformation Sealbook” można nabyć przez polowanie na odpowiednie Raid Bossy umiejetności przemiany nauczysz sie u Avant- Garde, the Transformation Wizard.
Uzyskanie możliwośc przemiany w konkretnego unikata możesz uzyskać na nastempujących levelach.

Zaken – transformation obtained at level 60+
Anakim – transformation obtained at level 70+
Benom – transformation obtained at level 70+
Gordon – transformation obtained at level 76+
Ranku – transformation obtained at level 76+
Kechi – transformation obtained at level 76+
Demon Prince – transformation obtained at level 76+
Zaken
STR 48, DEX 30, CON 52, INT 45, WIT 20, MEN 45

Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Zaken Conentrated Attack: Kontentruje siłe i atak na jednym specyficznym miejscu. Power 4224 Koszt MP: 72 | Zasieg : 50
- Zaken Dancing Sword: Używasz taniczących mieczy by zaatakować wszystkich wrogów za jednym razem. Power 2534 Koszt MP: 72
- Zaken Energy Drain: Redukujesz przeciwnikowi HP/MP oraz absorbujesz części HP Koszt MP: 72 | Zasieg: 600
- Zaken Vampric Rage: Daje chwilową zdolność odzyskiwania HP poprzez zadawanie obrażeni przeciwnikowi. Wyklucza obzenia wywołane przez skill i daleki zasieg ataku. Effect 4 Koszt Mp: 60 | Zasieg : 400
- Zaken Hold: Chwilowo uniekuchamia przeciwnika. Koszt MP: 72 | Zasieg: 800


 


Anakim
STR 46, DEX 30, CON 49, INT 50, WIT 20, MEN 45

Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Anakim Holy Light Burst: Silny atak. Możliey Over- hit. Power 3590 Koszt MP: 72 | Zasieg : 40
- Anakim Energy Attack: Uwalnia skoncentrowaną energie. Power 197 Koszt MP: 72 | Zasieg : 700
- Anakim Holy Beam: Miota beam. Power 197 Koszt MP: 72 | Zasieg : 700
- Anakim Sunshine: Odnawia natychmiast uzytkownią party HP. Power 1340 Koszt MP: 25 - Anakim Clans: Usuwa wszystkie twoje debuffs

Benom / Venom
STR 43, DEX 30, CON 47, INT 46, WIT 20, MEN 42
Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Venom Power Smash: Uwalniasz potężny atak. Power 2957 Koszt MP: 88 | Zasieg : 40
- Venom Sonic Storm: Atakujesz otaczajacy bszar poprzez detonacje miecza. Power 2957 Koszt MP: 88 | Zasieg : 500
- Venom Disillusion: Redukujesz przeciwnikowi HP/MP oraz absorbujesz części HP. Koszt MP: 72 | Zasieg : 600


 


Gordon
STR 43, DEX 30, CON 47, INT 46, WIT 20, MEN 42
Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Gordon Beast Attack: Puszczasz zwierze do ataku. Power 2957 Koszt MP: 88 | Zasieg : 40
- Gordon Sword Stab: Atakujesz przeciwników z przodu. Power 2957 Koszt MP: 88 | Zasieg : 500
- Gordon Press: Natychmiast obniża Spd, Atk.Spd, Casting Spd.pobliskich przeciwników. Effect 3 Koszt MP: 72 | Zasieg : 600


 


Ranku
STR 43, DEX 30, CON 47, INT 46, WIT 20, MEN 42
Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Ranku Stun Attack: Powoduje obrażenia oraz wywołujesz szok. Kładzie przeciwnika chwilowo w ten stan. Możliwy Over- hit. Power 1 Koszt MP: 20 | Zasieg : 40
- Ranku Dark Explosion: Atak poprzez detonacje demonicznej energi. Power 162 Koszt MP: 112 | Zasieg : 900


 


Kiyachi / Kechi
STR 43, DEX 30, CON 47, INT 46, WIT 20, MEN 42
Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Kechi Double Cutter: Atak skrzyżowanymi mieczami. Power 2957 Koszt MP: 88 | Zasieg : 40
- Kechi Air Blade: Używasz energi miecza aby zaatakowac wrogów w odali. Możliwy Critical. Power 1812 Koszt MP: 62 | Zasieg : 600


 


Demon Prince
STR 43, DEX 30, CON 47, INT 46, WIT 20, MEN 42
Opis Umiejętności Transformowanej Postać


- Devil Spinning Weapon: Atakujesz otaczających wrogów poprzez machanie bronią. Power 162 Koszt MP: 109
- Devil Ultimate Defense: Natychmiast i drastycznie wzrasat P.Def./M.Def, oraz odpornosci na Cancel. Podczas działania efektu gracz nie moze sie poruszać. Effect 2 Koszt MP: 10
- Devil Seed: Natychmias spada ilośc HP. Bedzie powodować duże obrażenia kiedy bedzie rosło, jeżeli nie bedzie odwołane.Koszt MP: 91 | Zasieg : 900Każda unikatowa transformacja pochodzi z ekskluzywanego zestawu umiejętności i trwa 30min.
Divine Transformations

Divine Transformations są nabywane poprzez certyfikat subklasy. Kiedy subklasa osiągnie 80 poziom postać może natepnie pujsci do subclass master NPC i otrzymwać certyfikat ostratecznej umiejetności (skilla). Po uzyskaniu certyfikatu gracz będzie musiał sie udać po divine transformation sealbook. Natempnie musisz sie udać z divine transformation sealbook do Transformation Wizard Avant- Garde i nauczyć sie skilla.
Musisz posiadać kompletnego questa na "More Than Meets the Eye" w celu otrzymania certyfikatu oraz otrzymania skilla main class


Divine Transformations


Nazwy Transformacji Subklas

Nazwy posiadanych skill oraz statystyki


Transform Divine Knight
 
STR 40, DEX 30, CON 43, INT 21, WIT 11, MEN 25
Hate
Hate Aura
Stun Attack
Swing
Ultimate Defense
Hammer Crush
ExplodeAttacks
SacrificeTransform Divine Rogue
STR 40, DEX 30, CON 43, INT 21, WIT 11, MEN 25
Stun Shot
Double Shot
Bleeding
Lethal Blow
Evasion
Backstab
SacrificeTransform Divine Wizard
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39
Sacred Flame
Holy Fire
Sacred Scenes
Sacred Cloud
Fall of Saint
SacrificeTransform Divine Summoner
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39
Summon SacredServitor
Transfer Pain
Cure Servitor
Ultimate Magic
Sacrifice
Summon's
Skills:
Bite, Coma, Flame Atmosphere, GrowlTransform Divine Enchanter
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39
Prophercy of Wind
Prophercy of Fire
Prophercy of Water
Chant of Victory
Elemental Protection
SacrificeTransform Divine Healer
STR 22, DEX 21, CON 27, INT 41, WIT 20, MEN 39
GreaterHeal
Heal
Vitalize
Resurrection
Cure
SacrificeTransform Divine Warrior
STR 40, DEX 30, CON 43, INT 21, WIT 11, MEN 25
Cross Chopped
Volatility Impact
Ignore Shield
Justice War
Frontal Attack
Sacrifice 
Wystempuje siedem typów divine transformations odpowiadających siedmiu podstawowym klasom: Warrior, Knight, Rogue, Wizard, Summoner, Healer, Enchanter. Wysoko wyspecjalizowane transformacje oferują na unikalne pojawienie sie i charakteryzują sie unikalnym zbiorem umiejetności.
Kazda transformacja trwa 30 minut.
Inne transformacje
Do tej kategori pasują trzy rodzaje transformacji:

Cursed Swords
Golem Armor
Final Form.


Cursed Swords
Po zdobyciu Demonic Miecz Zariche lub Blood Sword Akamanah gracz jest transformowany w wojownika ciemności. Każdy miecz posiada unikalny wygląd transformacji. Wygląd transformacji jest taki sam dla obu pułci męskiej i żeńskiej. Po transfotamcji nazwa gracza zostaje zastąpiona nazwą miecza zarówno nazwa nad głową gracza a także na czacie.

 
Golem Armor (Maestro wyłącznie)
W odróżnieniu od innych przemian w tej pojawia sie Maestro's Reinforcement Skills list i możesz sie po nauczyc z Forgotten Scroll. Raz transformowany gracz przyjmuje wygląd Chaos Golem. Kiedy gracz jest transformowany otrzymuje wyłączny zbiór umiejetności oraz trwanie transformacji przez godzine.
 
 
Final Form (Kamael wyłącznie)
Final Form jest to prawdziwy wygłąd Kameal i daje mu chwilowo ich utracone skrzydło. Po osiągnieciu 3rd transferu klasy gracz może wziąść odpowiednią Battle Manual do master NPC i nauczyć sie tej umiejetności. Final Form możemy sie nauczyć kiedy posiać osiągnie 79lvl. Final Form pojawi sie ikona Reinforcement Skills która wzmocni umiejetnosci gracza.Wygląd transformowanej postaci określony ze względu ze wystepuje wersja męska i żeńska wersja czas trwania umiejętnosci to 5 minut tak krótki czas wynika z powodu potężnej natury tej transformacji.

Napisane przez Nikopol dnia marzec 11 2008 10:50:58
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 7 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Dye czyli co i jak

Dye
Dye w Lineage 2 służą do modyfikacji statystyk postaci, działa to na zasadzie „coś dodajesz, coś odejmujesz” lub "tylko dodajesz" , np. +4 STR -4CON lub +5 WIT +1 INT + resist 25. Lecz w GoD po skoniczeniu questa na przebudzenie doszła nowa wersja dye przeznaczona tylko dla przebudzonych podzielona na od 1lvl do 5lvl podzielona na trzy kategorie Giants dye, Ancient dye,, Legend dye.
 Dye Type
Lv1
Lv2
Lv3
Lv4
Lv5


Giants Dye
+3, -2
+4, -3
+5, -4
+5, -2
+5


Ancient Dye
+3, -2, +5 attr.
+4, -3, +10 attr.
+5, -4, +15 attr.
+5, -2, +20 attr.
+5, +25 attr.


Legendary Dye
+3, -1, +5 attr.
+4, -2, +10 attr.
+5, -3, +15 attr.
+5, -1, +20 attr.
+5, +1, +25 attr. 
W Lineage 2 nie ma standardu zmieniania swych statystyk względem lvl. Są one stabilne do czasu użycia Barwnika. Oto przedstawiam kilka najczęściej zadawanych pytań odnośnie Barwników i Symboli.
Ok, wiem co to są barwniki i symbole, ale jak je zrobić?
Należy zdobyć 10 barwników o tych samych właściwościach i zanieść je do Symbol Maker'a, który znajduje się w Magic Shop lub też gdzy mówimy Dya'ch po przebudzeniu kupujemy a raczej randomowo je dostajemy z danego typu u Suspicious Dye Merchantod każde losowanie kosztuje 1.000.000 adeny.
Poniżej screeny wykonania operacji dodawania symboli w Giran:

Rozmawiamy z NPC Pepper i wykonujemy kroki tak jak na poniższych obrazach.   Czy każda klasa może mieć symbole?

Jedyny warunkiem stworzenia symbolu, jest ukończenie 1 profesji. Dye przed 2 profesją są jednak nieopłacalne, gdyż mają wiele ograniczeń, więc robienie dye przed 2 profesją nie jest praktykowane ze względu na małą przydatność i dość spore koszty. Day'e założone przez przebudzeniem nie działają na osoby które zostały przebudzone będziesz musiał je usunąć i kupić dla postaci przebudzonych
Tak, wiem co i jak ale skąd wziąć barwniki?

Barwniki można znaleźć w Magic Shop's, wydropić z mobów, lub kupić za Adene od Merchant of Mammon. Te dye od Mammona są najefektywniejsze, ponieważ odejmują tyle, ile dodają Nowe dye dla przebudzonych możesz kupi u Mystery of the dye merchant wybór dye jest losowy i całkowicie nie zależny od ciebie koszt takie zabawy to 1kk co kliknięcie. Znajdziecie go Magic Shop’ie nie dalego Symbol Maker'a.

Innym sposobem zdobycia dye jest Item broker u którego poprzez licytacje możemy kupić najlepszą wersje dye +5/+1 + resist 25, +5 + resist 25, +5

Kolejnym sposobem zdobycia nowych dye jest kupienie ich z fortu oczywiście nie dają, jakich statystyk jak te od Mystery of the dye merchant lub od Item Broker'a. Ich największym minusem jest ich koszt jest dosyć wysoki w porównaniu do tego, jakie nam statystyki dają:

 Dye Type
Adena
Fame
Knight's Epaulette


Lv4 Symbol - Giants Dye
9,000,000
130,000
1,600


Lv4 Symbol - Ancient Dye
20,000,000
300,000
3,700


Lv4 Symbol - Legendary Dye
46,000,000
670,000
8,400 
Dobra, wiem już dużo ale co jeszcze musze wiedzieć?
Dobrze wiedzieć jest też o rodzajach dye. Są pozytywne i negatywne. Pozytywne to te, które dodają i odejmują taką samą liczbę statystyk , np. +3/-3 lub też jak to masz w przypadku przebudzonych możesz spotach sie z dye które dadzą ci +5/+1+resist 25. Negatywne to takie, które odejmują więcej punktów statystyk co dodają, np. +2/-3 w przypadku przebudzonych jest troche innaczej bo zawsze wiecej dodają niż odejmóją.
Jak maksymalnie mogę zwiększyć i zmniejszyć swoje statystyki?
Maksymalnie możesz dodać +15 do statystyk, a odejmować można bez końca.
Ile zapłacę, jeśli będę kupował dye u Mammona?
Koszt Greater Dye dla +4/-4 to 696,000 każdy, +3/-3 to 432,000, +2/-2 to 288,000 każdy i +1/-1 to 240,000. Płacimy za nie w Adenie. Pamiętaj, że potrzebujesz 10 dye.
Jakie kombinacje dye możemy spotkać?
Wszystkie farbki występują parami, znaczy to ze jedna z pary podnosi nam statystyki a druga z pary obniża. Występują następujące kombinacje: Con/Dex, Con/Str, Dex/Str, Int/Men, Int/Wit, oraz Men/Wit . Odkąd pozytywna statystyka występuje zawsze na początku, będziemy mogli spotkać następujące kombinacje: Dex/Con, Str/Con, Str/Dex, Men/Int, Wit/Int, oraz Wit/Men, lecz nadal są to te same dye.
Czy każda klasa może używać każdego rodzaju symboli?
Niestety nie. Są dye, których używać może każdy, a są takie, które są zarezerwowane dla odpowiednich klas.Typ tattoo
Może być używane przez
Typ tattoo
Może być używane przez


+STR -CON
Wszystkie klasy
+INT -MEN
Magowie


+STR -DEX
Wszystkie klasy
+INT -WIT
Dla wszystkich oprócz healers


+CON - STR
Wszystkie klasy
+MEN - INT
Magowie


+CON – DEX
Wszystkie klasy
+MEN - WIT
Magowie


+DEX - STR
Wszystkie klasy
+WIT -INT
Dla wszystkich oprócz healers


+DEX - CON
Wszystkie klasy
+WIT -MEN
MagiczneA jak to sie ma do klas które są przebudzone?
W odróżnieniu do restrykcji jakie były wprowadzone przez GoD teraz osoba przebudzona możne w dowolny sposób modyfikować swoje stastytyki rasowe i nie jest to uzależnione od profesji jaką posiadasz.
Jakie Dye będą dla mnie najlepsze?
Wszystko zależy od stylu gry, spójrz na tabelkę wyżej i zobacz jakie możesz wziąć dye dla swojej klasy i wybierz najbardziej odpowiednie dla twojego stylu gry. Więcej na ten temat znajdziesz an naszym forum.
Gdzie mogę znaleźć 'Symbol Maker'?
Możesz go znaleźć w każdym mieście w Magic Shop’ie.
Ile mogę maksymalnie mieć Dye w swoim posiadaniu i od czego jest to zależne?
Ci, którzy nie ukończyli zamiany pierwszej profesji, nie mogą używać symboli, dopiero po zdobyciu pierwszej klasy można posiadać dwa rodzaje dye, a po drugiej zmianie można już posiadać trzy dye. Jest to maksimum.
Czy mogę usunąć symbole?
Oczywiście, że tak. Musisz udać się do Symbol Maker'a i za odpowiednia opłatą usunie on jeden z wybranych symboli.
Poniżej przedstawiam ten proces na screenach: Wybieramy dye, które chcemy usunąć i postępujemy dalej. Jak widać, po usunięciu wraca do nas 5 Dye tego rodzaju, który wyciągaliśmy. Dzieje się tak zawsze, więc można jeszcze na nich trochę zarobić.
Lista dye jakie pojawiły sie w Goddess of Destruction: 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv1
STR Symbol Giant Dye
STR+3 DEX-2Lv1
DEX Symbol Giant Dye
DEX+3 CON-2Lv1
CON Symbol Giant Dye
CON+3 STR-2Lv1
INT Symbol Giant Dye
INT+3 WIT-2Lv1
WIT Symbol Giant Dye
WIT+3 MEN-2Lv1
MEN Symbol Giant Dye
MEN+3 INT-2Lv1
STR Symbol Ancient Dye
STR+3 DEX-2 Resistance to Fire +5
Lv1
DEX Symbol Ancient Dye
DEX+3 CON-2 Resistance to Earth +5Lv1
CON Symbol Ancient Dye
CON+3 STR-2 Resistance to Darkness +5Lv1
INT Symbol Ancient Dye
INT+3 WIT-2 Resistance to Water +5Lv1
WIT Symbol Ancient Dye
WIT+3 MEN-2 Resistance to Wind +5Lv1
MEN Symbol Ancient Dye
MEN+3 INT-2 Resistance to Holy +5Lv1
STR Symbol Legendary Dye
STR+3 DEX-1 Resistance to Fire +5Lv1
DEX Symbol Legendary Dye
DEX+3 CON-1 Resistance to Earth +5Lv1
CON Symbol Legendary Dye
CON+3 STR-1 Resistance to Darkness +5Lv1
INT Symbol Legendary Dye
INT+3 WIT-1 Resistance to Water +5Lv1
WIT Symbol Legendary Dye
WIT+3 MEN-1 Resistance to Wind +5Lv1
MEN Symbol Legendary Dye
MEN+3 INT-1 Resistance to Holy +5 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv2
STR Symbol – Giant Dye
STR+4 DEX-3Lv2
DEX Symbol – Giant Dye
DEX+4 CON-3Lv2
CON Symbol – Giant Dye
CON+4 STR-3Lv2
INT Symbol – Giant Dye
INT+4 WIT-3Lv2
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+4 MEN-3Lv2
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+4 INT-3Lv2
STR Symbol – Ancient Dye
STR+4 DEX-3 Resistance to Fire +10Lv2
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+4 CON-3 Resistance to Earth +10Lv2
CON Symbol – Ancient Dye
CON+4 STR-3 Resistance to Darkness +10Lv2
INT Symbol – Ancient Dye
INT+4 WIT-3 Resistance to Water +10Lv2
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+4 MEN-3 Resistance to Wind +10Lv2
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+4 INT-3 Resistance to Holy +10Lv2
STR Symbol – Legendary Dye
STR+4 DEX-2 Resistance to Fire +10Lv2
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+4 CON-2 Resistance to Earth +10Lv2
CON Symbol – Legendary Dye
CON+4 STR-2 Resistance to Darkness +10Lv2
INT Symbol – Legendary Dye
INT+4 WIT-2 Resistance to Water +10Lv2
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+4 MEN-2 Resistance to Wind +10Lv2
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+4 INT-2 Resistance to Holy +10 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv3
STR Symbol – Giant Dye
STR+5 DEX-4Lv3
DEX Symbol – Giant Dye
DEX+5 CON-4Lv3
CON Symbol – Giant Dye
CON+5 STR-4Lv3
INT Symbol – Giant Dye


INT+5 WIT-4Lv3
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+5 MEN-4Lv3
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+5 INT-4Lv3
STR Symbol – Ancient Dye
STR+5 DEX-4 Resistance to Fire +15Lv3
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+5 CON-4 Resistance to Earth +15Lv3
CON Symbol – Ancient Dye
CON+5 STR-4 Resistance to Darkness +15Lv3
INT Symbol – Ancient Dye
INT+5 WIT-4 Resistance to Water +15Lv3
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+5 MEN-4 Resistance to Wind +15Lv3
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+5 INT-4 Resistance to Holy +15Lv3
STR Symbol – Legendary Dye
STR+5 DEX-3 Resistance to Fire +15Lv3
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+5 CON-3 Resistance to Earth +15Lv3
CON Symbol – Legendary Dye
CON+5 STR-3 Resistance to Darkness +15Lv3
INT Symbol – Legendary Dye
INT+5 WIT-3 Resistance to Water +15Lv3
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+5 MEN-3 Resistance to Wind +15Lv3
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+5 INT-3 Resistance to Holy +15 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv4
STR Symbol – Giant Dye
STR+5 DEX-2Lv4
DEX Symbol – Giant Dye

DEX+5 CON-2Lv4
CON Symbol – Giant Dye
CON+5 STR-2Lv4
INT Symbol – Giant Dye
INT+5 WIT-2Lv4
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+5 MEN-2Lv4
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+5 INT-2Lv4
STR Symbol – Ancient Dye
STR+5 DEX-2 Resistance to Fire +20Lv4
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+5 CON-2 Resistance to Earth +20Lv4
CON Symbol – Ancient Dye
CON+5 STR-2 Resistance to Darkness +20Lv4
INT Symbol – Ancient Dye
INT+5 WIT-2 Resistance to Water +20Lv4
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+5 MEN-2 Resistance to Wind +20Lv4
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+5 INT-2 Resistance to Holy +20Lv4
STR Symbol – Legendary Dye
STR+5 DEX-1 Resistance to Fire +20Lv4
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+5 CON-1 Resistance to Earth +20Lv4
CON Symbol – Legendary Dye
CON+5 STR-1 Resistance to Darkness +20Lv4
INT Symbol – Legendary Dye
INT+5 WIT-1 Resistance to Water +20Lv4
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+5 MEN-1 Resistance to Wind +20Lv4
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+5 INT-1 Resistance to Holy +20 


 
Nazwa Dye
Działanie
 


Lv5
STR Symbol – Giant Dye
STR+5 DEX-1Lv5
DEX Symbol – Giant Dye
DEX+5 CON-1Lv5
CON Symbol – Giant Dye
CON+5 STR-1Lv5
INT Symbol – Giant Dye
INT+5 WIT-1Lv5
WIT Symbol – Giant Dye
WIT+5 MEN-1Lv5
MEN Symbol – Giant Dye
MEN+5 INT-1Lv5
STR Symbol – Ancient Dye
STR+5 Resistance to Fire +25Lv5
DEX Symbol – Ancient Dye
DEX+5 Resistance to Earth +25Lv5
CON Symbol – Ancient Dye
CON+5 Resistance to Darkness +25Lv5
INT Symbol – Ancient Dye
INT+5 Resistance to Water +25Lv5
WIT Symbol – Ancient Dye
WIT+5 Resistance to Wind +25Lv5
MEN Symbol – Ancient Dye
MEN+5 Resistance to Holy +25Lv5
STR Symbol – Legendary Dye
STR+5 DEX+1 Resistance to Fire +25Lv5
DEX Symbol – Legendary Dye
DEX+5 CON+1 Resistance to Earth +25Lv5
CON Symbol – Legendary Dye
CON+5 STR+1 Resistance to Darkness +25Lv5
INT Symbol – Legendary Dye
INT+5 WIT+1 Resistance to Water +25Lv5
WIT Symbol – Legendary Dye
WIT+5 MEN+1 Resistance to Wind +25Lv5
MEN Symbol – Legendary Dye
MEN+5 INT+1 Resistance to Holy +25Artykuł stworzony/uaktualniony przez: Twister, Megalord, Nikopol
Artykuł napisany na podstawie źródeł ze strony lineage2.com oraz uaktualniony na podstawie własnego doświadczenia.

Napisane przez Nikopol dnia lipiec 03 2008 17:37:13
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 11 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Rodzaje profesji

W grze gracze u¿ywaj± slangu na okre¶lenie rodzaju profesji.
Podstawowy podzia³a to: Nuker, tTank, Healer, Support, Summoner, Buffer, Krasnoludy,
Damage Dealer. W grze gracze u¿ywaj± slangu na okre¶lenie rodzaju profesji:
Tank - Czêsto b³êdnie okre¶lani jako "profesje maj±ce du¿o punktów ¿ycia". W rzeczywisto¶ci Shilien Knight ma bardzo ma³o HP a mimo to zalicza sie go do tanków. Wyznacznikiem tanka jest du¿y wspó³czynnik defensywny oraz obecno¶æ skilli takich jak "Aggression", "Hate Aura" oraz "Ultimate Defense" które to skille kolejno

Aggression - ¶ci±ga na tanka atak pojedynczego przeciwnika odci±gaj±c go od s³abszych towarzyszy.
Hate Aura - ¶ci±ga na tanka znajduj±c± siê w pobli¿u grupê przeciwników odci±gaj±c ich od towarzyszy
Ultimate Defense - na okres 20 sekund kapitalnie zwiêksza obronê fizyczn± (P. def.) oraz obronê magiczn± (M. def.) oraz unieruchamia osobê u¿ywaj±c± owego skilla.

Tankami s±:

Palladin (PA) - Ilo¶æ HP: +++ Obrona: ++ Obra¿enia: ++
Dark Avenger (DA) - Ilo¶æ HP: +++ Obrona: ++ Obra¿enia: ++
Temple Knight (TK)- Ilo¶æ HP: ++ Obrona: +++ Obra¿enia: +
Shilien Knight (SK)-Ilo¶æ HP: + Obrona: ++ Obra¿enia: +++

Healer - Klasa która ma za zadanie uzupe³niaæ HP cz³onków party oraz wskrzeszaæ poleg³ych.
Healerami(Uzdrawiaczami) s±:

Bishop (BP)
Elven Elder (EE)
Shillien Elder (SE).

Buffer - Klasa maj±ca za zadanie rzucaæ buffy, czyli zaklêcia wspomagaj±ce, zmieniaj±ce statystyki postaci
Bufferami s±:

Prophet (PP) - Najbardziej przydatny dla wszelkiego rodzaju fighterów oraz summonerów.
Shillien Elder (SE) - Bardzo przydatny dla nukerów (nuker - patrz ni¿ej) z powodu buffa "Empower" zwiêkszaj±cego znacznie atak magiczny (M. atk.) oraz mo¿liwo¶ci odnawiania Mental Points (MP) towarzyszom.
Warcryer (WC) - Rzuca buffy dla ca³ej dru¿yny jednocze¶nie, o ile znajduje siê dostatecznie blisko. Najbardziej przydatny dla wszelkiego rodzaju fighterów oraz summonerów.
Overlord (OL) - Rzuca buffy dla ca³ego ally (sojuszu), o ile znajduje siê dostatecznie blisko). Najbardziej przydatny na siege oraz wojny klanowe a tak¿e Raid Bossy.
Elven Elder (EE) - Bardzo przydatny klasom-wojownikom z racji du¿ej ilo¶ci buffów zwiêkszaj±cych p.atk i p.def, nukerom przydatny jedynie z racji skilla "recharge","wild magic" i "clarity". Dziêki specjalnemu buffowi Prophercy of Water (POW),dochodz±cym na 78 poziomie postaci, staje siê równie¿ idealnym bufferem dla magów poniewa¿ zwiêksza moc ich ataku, szybkosc ich ataku, odporno¶æ oraz liczbê punktów ¿ycia

Czas trwania buffów: 20 min.
Support - Do tej grupy zaliczaj± siê dwie profesje wspomagaj±ce party odpowiednio:

Swordsinger (SWS) - ¶piewami,
Bladedancer (BD) - tañcami.

Czas trwania tañców/¶piewów: 2 min.
Charakterystyczn± cech± klas supportu jest to, ¿e tañce/¶piewy nie nak³adaj± siê na buffy oraz na siebie wzajemnie co pozwala dodatkowo wzmocniæ party.
Przyk³ad nak³adania siê buffów:
Prophet posiada buff o nazwie "Haste" zwiêkszaj±cy attack speed. Warcryer posiada skill o nazwie "Chant of Fury ". W takim wypadku w momencie kiedy dana osoba otrzyma Haste od Propheta a pó¼niej Chant of Fury od Warcryera, pozostanie mu i tak jedynie drugi z nich.
Summoner - Klasa, przywo³uj±ca Summony, które za ni± walcz±.
Summonerami s±:

Warlock - Przywo³uje koty
Elemental Summoner - Przywo³uje jednoro¿ce
Phantom Summoner - Przywo³uje cienie-upiory
Nekromancer - Jego przynale¿no¶æ do summonerów to kwestia sporna poniewa¿ jest on po³±czeniem nukera i summonera jakkolwiek posiada skill charakterystyczny dla summonerów "Transfer Pain" (przekazuje summonowi do 50% obra¿eñ które otrzyma jego pan). Przywo³uje nieumar³ych.

Nuker - Klasa maga ofensywnego. Zadaje du¿e obra¿enia za pomoc± magii, najczê¶ciej z dystansu.
Nukerami s±:

Spellhowler (SH) - mag wiatru oraz mrocznej magii
Spellsinger(SPS) - mag wody
Sorcerer (Sorc) - mag ognia
Necromancer (Nekro) - mag nieumar³ych

Damage Dealer (DD) - Klasy fighterów charakteryzuj±ce siê du¿ymi obra¿eniami.
Damage Dealerzy dziel± siê na:
- Sztyleciarze (dagger) - Klasy u¿ywaj±ce daggerów (patrz - Bronie) i zadaj±ce nimi szybkie, czêsto krytyczne ciosy. Sztyleciarzami s±:

Treasure Hunter (TH) - Ilo¶æ HP: +++ Ataki krytyczne: ++ Obra¿enia: ++
Plainswalker (PW) - Ilo¶æ HP: ++ Ataki krytyczne: +++ Obra¿enia: +
Abyss Walker (AW) - Ilo¶æ HP: + Ataki krytyczne: ++ Obra¿enia: +++

- £ucznicy - Klasy u¿ywaj±ce ³uków zadaj±ce bardzo du¿e obra¿enia z du¿ych odleg³o¶ci ale z ma³± czêstotliwo¶ci± strza³ów. £ucznikami s±:

Hawkeye (HE) - Ilo¶æ HP: +++ Ataki krytyczne: ++ Obra¿enia: ++
Silver Ranger (SR)- Ilo¶æ HP: ++ Ataki krytyczne: +++ Obra¿enia: +
Phantom Ranger (PR)- Ilo¶æ HP: + Ataki krytyczne: + Obra¿enia: +++

- Inne - Do Damage Dealerów zalicza siê równie¿ kilka innych fighterów nienale¿±cych do sztyleciarzy czy ³uczników:

Destroyer (Destro) - Pos³uguje siê dwurêcznymi mieczami
Warlord (WL) - Pos³ugujê siê w³óczniami (Polearm)
Gladiator (Glad) - Pos³uguje siê podwójnymi mieczami (dual swords, duale)
Tyrant - Pos³uguje siê pazurami (Fist)
Beserker - Pos³uguje siê antycznymi, dwurêcznymi mieczami (Kamael Ancient Sword, klasa dodana w rozsze¿eniu Kamael: The First Throne, dostêpna tylko dla rasy Kamael)
Arbalester - Pos³uguje siê kuszami (Crossbow, klasa dodana w rozsze¿eniu Kamael: The First Throne, dostêpna tylko dla rasy Kamael)
Soul Breaker - Pos³uguje siê szpadami (Rapier, klasa dodana w rozsze¿eniu Kamael: The First Throne, dostêpna tylko dla rasy Kamael)
Inspector - Pos³uguje siê szpadami (Rapier, klasa dodana w rozsze¿eniu Kamael: The First Throne, dostêpna tylko dla rasy Kamael)

Krasnoludy - Rasa niezbêdna w ka¿dym klanie

Warsmith (craft, WS) - Postaæ tworz±ca wszelakie uzbrojenie
Bounty Hunter (spoil, BH) - Postaæ wyci±gaj±ca przedmioty z potworów, niedostêpnych dla innych graczy

¬ród³o: http://pl.wikipedia.org

Napisane przez Nikopol dnia lipiec 15 2008 21:30:38
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 3 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Dimensional Rift

Dimensional Rift jest to labirynt stworzony w wyniku Seven Sings. Demony z innych ¶wiatów próbuj± znale¼æ drogê do realnego ¶wiata za pomoc± tej luki. Czas i miejsce jest w tym miejscu zniekszta³cone jest co zmusza zawodników do podró¿y do ró¿nych miejsc w labiryncie Dimensional Rift
Dimensional Rift jest to labirynt stworzony w wyniku Seven Sings. Demony z innych światów próbują znaleźć drogę do realnego świata za pomocą tej luki. Czas i miejsce jest w tym miejscu zniekształcone jest co zmusza zawodników do podróży do różnych miejsc w labiryncie
Wejście poprzedzające
Aby teleportować się do Dimensional Rift użytkownik musi być przypisany do "In Search of Dimensional Fragments" quest bierze się u Dimensional Rift Doorman znajdującego się w lochach Seven Sings, przy wejściu do nich po rozmowie z nim możesz polować na potwory znajdujące się tam.

Będziesz mógł wejść za darmo do Dimensional Rift jeśli zdobędzie określoną liczbę punktów na Festival of Darkness. Limit czasu to jedna godzina po tym czasie upłynie oferta bezpłatnego wejścia.
Polowanie regulamin
Istnieje 6 stref Dimensional Rift dla każdego poziomu, a każda strefa obejmuje 9 komór. The Rift obejmuje pomieszczenia wielu wymiarów i jeśli polujesz w jednej komorze to po 8-10 minutach zostaniesz automatycznie teleportowany do innej komory. Jeśli teleporty powtarzają się cztery razy w Dimensional Rift, polowanie będzie zakończone i party będzie przetransportowane do poczekalni.

Kiedy wejdziesz do Dimensional Rift członkowie party, którzy są po za nim nie będą mogli się wejść.
Kiedy party zostanie zmienione w Dimensional Rift party zostanie teleportowane do poczekalni. Jednakże lider może być zastąpiony. Gdy zostaje zmieniony lider party prawa i przywileje są przenoszone automatycznie.
Po wejściu do Dimensional Rift, jeśli party jest rozwiązane ze względu na restart, wylogowanie się lub downed serwera party zostanie przetransportowane do poczekalni. Jeśli wszyscy członkowie party zostaną zabici podczas polowania zostaną automatycznie teleportowani po 8 minutach do poczekalni.
Liczba posiadanych dimensional fragments jest wymagana, aby wejścia do poszczególnych stref Dimensional Rift lista wymieniona jest poniżej.


Podział
Dimensional Fragments


Poziom 30
18


Poziom 40
21


Poziom 50
24


Poziom 60
27


Poziom 70
30


Nieograniczony
33


Trochę rzeczy teoretycznych.
Minimalny lvl, aby móc wziąć questa to level 20. Jest to quest powtarzalny i mogą go wykonywać wszyscy.
Do Riftu nie możesz wejść bez kilku rzeczy
1. Potrzebujesz party składające się z 1 lub więcej osób;
2. Potrzebujesz Dimensional Fragments.
Idź do jakichkolwiek Catacombs czy Necropolis. Porozmawiaj z Dimensional Rift Doorman.
Kiedy będziesz w środku. Wybierz lvl riftu który będzie najlepszy dla twojego party, wybierasz poprzez podejście do odpowiedniego NPC'a. Jeśli porozmawiasz z Rift Post Private zostaniesz poinformowany jakie Rifty są dostępne itd.
Kiedy wejdziesz do Riftu zastaniesz tam komorę, gdzie będzie pełno mobów. Możesz wtedy rozpocząć polowanie po zabiciu moba, będą się one automatycznie respawnować. Kiedy ziemia zacznie się trząść, będzie to oznaczać, że przeniesie cię do kolejnej komory. Jeśli komora z mobami jest zbyt trudna, lider party może przenieść was do łatwiejszej. Pamiętaj! Można zrobić to tylko raz.
Będziesz mógł tam spędzić 40 minut lub do momentu, kiedy dojdziesz do ostatniego pokoju i będziesz musiał pokonać Raid Bossa - Anakazel'a.
Poniżej masz wszystkie moby oraz ich levele jakie posiadają. Spotkasz je zależnie od levelu jaki wybrałeś dla swojego party:


Anakazel - Raid Boss
30 Otherworldly Invader Elite Soldier
30 Otherworldly Invader Food
30 Otherworldly Invader Martyrs
30 Otherworldly Invader Priest
30 Otherworldly Invader Soldier
33 Otherworldly Invader Archer
33 Otherworldly Invader Discipline
33 Otherworldly Invader Elite Soldier
33Otherworldly Invader Magus
33; Otherworldly Invader Shaman
33 Otherworldly Invader Warrior
35 Otherworldly Invader Berserker
35 Otherworldly Invader Elite Soldier
35 Otherworldly Invader Magus
35 Otherworldly Invader Soldier
40 Dimension Invader Elite Soldier
40 Dimension Invader Food
40 Dimension Invader Martyrs
40 Dimension Invader Priest
40 Dimension Invader Soldier
40 Dimension Invader Soldier
43 Dimension Invader Archer
43 Dimension Invader Discipline
43 Dimension Invader Elite Soldier
43 Dimension Invader Magus
43 Dimension Invader Shaman
43 Dimension Invader Warrior
45 Dimension Invader Berserker
45 Dimension Invader Elite Soldier
45 Dimension Invader Magus
45 Dimension Invader Soldier
48 Anakazel - Raid Boss
50 Purgatory Invader Elite Soldier
50 Purgatory Invader Food
50 Purgatory Invader Martyrs
50 Purgatory Invader Priest
50 Purgatory Invader Soldier
53 Purgatory Invader Archer
53 Purgatory Invader Disciples
53 Purgatory Invader Elite Soldier
53 Purgatory Invader Magus
53 Purgatory Invader Shaman
53 Purgatory Invader Warrior
55 Purgatory Invader Berserker
55 Purgatory Invader Elite Soldier
55 Purgatory Invader Magus
55 Purgatory Invader Soldier
58 Anakazel - Raid Boss
60 Forbidden Path Invader Elite Soldier
60 Forbidden Path Invader Food
60 Forbidden Path Invader Martyrs
60 Forbidden Path Invader Priest
60 Forbidden Path Invader Soldier
63 Forbidden Path Invader Archer
63 Forbidden Path Invader Disciple
63 Forbidden Path Invader Elite Soldier
63 Forbidden Path Invader Magus
63 Forbidden Path Invader Shaman
63 Forbidden Path Invader Warrior
63 Forbidden Path Invader Warrior
65 Forbidden Path Invader Berserker
65 Forbidden Path Invader Elite Soldier
65 Forbidden Path Invader Magus
68 Anakazel - Raid Boss
70 Dark Omen Invader Elite Soldier
70 Dark Omen Invader Food
70 Dark Omen Invader Martyrs
70 Dark Omen Invader Priest
70 Dark Omen Invader Soldier
73 Dark Omen Invader Archer
73 Dark Omen Invader Disciple
73 Dark Omen Invader Elite Soldier
73 Dark Omen Invader Magus
73 Dark Omen Invader Shaman
73 Dark Omen Invader Warrior
73 Dark Omen Invader Warrior
75 Dark Omen Invader Berserker
75 Dark Omen Invader Elite Soldier
75 Dark Omen Invader Magus
75 Dark Omen Invader Soldier
78 Anakazel - Raid Boss
80 Messenger Invader Elite Soldier
80 Messenger Invader Food
80 Messenger Invader Martyrs
80 Messenger Invader Priest
80 Messenger Invader Soldier
83 Messenger Invader Archer
83 Messenger Invader Disciple
83 Messenger Invader Elite Soldier
83 Messenger Invader Magus
83 Messenger Invader Shaman
83 Messenger Invader Warrior
85 Messenger Invader Berserker
85 Messenger Invader Elite Soldier
85 Messenger Invader Magus
85 Messenger Invader Soldier


 
Lista mobów z których można uzyskać Dimensional Fragments:

Sepulcher Guardian 60 Monster Ascetics Necropolis
Sepulcher Guardian 65 Monster Ascetics Necropolis
Crypt Preacher 72 Monster Catacomb of Dark Omens
Lesser Ancient Shaman 76 Monster Catacomb of Dark
Omens Tomb Guard 75 Monster Catacomb of Dark Omens
Tomb Preacher 77 Monster Catacomb of Dark Omens
Crypt Inquisitor 52 Monster Catacomb of the Apostate Pagan
Watcher Cerberon (?) 55 Raid Boss Catacomb of the Apostate
Tomb Inquisitor 57 Monster Catacomb of the Apostate
Barrow Overlord 40 Monster Catacomb of the Branded
Grave Overlord 45 Monster Catacomb of the Branded
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 79 Monster Catacomb of the Forbidden
Lesser Ancient Shaman 76 Monster Catacomb of the Forbidden
Tomb Guard 75 Monster Catacomb of the Forbidden
Tomb Preacher 77 Monster Catacomb of the Forbidden
Crypt Guard 70 Monster Catacomb of the Witch
Crypt Guardian 60 Monster Catacomb of the Witch
Tomb Guardian 65 Monster Catacomb of the Witch
Guardian Spirit of Ancient Holy Ground 79 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Guard 70 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Guard 75 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Preacher 72 Monster Disciple's Necropolis
Sepulcher Preacher 77 Monster Disciple's Necropolis
Barrow Monk 32 Monster Heretics Catacomb
Grave Monk 37 Monster Heretics Catacomb
Sepulcher Guard 70 Monster Martyr's Necropolis
Sepulcher Guardian 65 Monster Martyr's Necropolis
Vault Guardian 25 Monster Necropolis of Sacrifice
Sepulcher Inquisitor 52 Monster Patriots Necropolis
Sepulcher Inquisitor 57 Monster Patriots Necropolis
Holy Land Monk 32 Monster Pilgrims Necropolis
Vault Monk 37 Monster Pilgrims Necropolis
Lesser Ancient Shaman 76 Monster Saints Necropolis
Sepulcher Guard 70 Monster Saints Necropolis
Sepulcher Guard 75 Monster Saints Necropolis
Sepulcher Preacher 72 Monster Saints Necropolis
Vault Overlord 45 Monster Worshippers Necropolis

Korekta: Keralt

Napisane przez Nikopol dnia lipiec 26 2008 01:51:08
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 24 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Bi¿uteria Epicka

Przedstawione mamy tu Bi¿uterie epick± któr± mo¿na tylko dostaæ poprzez zabicie bossa w ¶wiecie lineage 2.
 
Część unikalnych Raid Boss’ów ma szansę na wydropienie specjalnych akcesoriów, które posiadają zaawansowane właściwości magiczne oraz różne inne własności, które nadają nam umiejętności specjalnych.
Jak je zdobyć?
Raid Boss’y

Rzadka biżuteria dropi z RB poziomów od 40 do 99. Cena rynkowa jest zatem zróżnicowana, co zależne jest od stopnia trudności i czasu pokonania danego RB. Dodatkowo można ją ulepszać oraz enchantować.
Jednakże trud się opłaca, co jeśli nie chcemy nosić nowej biżuterii, to możemy ją sprzedać za ogromne sumy. Lista Raid Boss’ów, które dropią unikalną biżuterię jest nasstępująca:


Raid Boss

Poziom

Zakres poziomów graczy

Hunting Zone

Liczba atakujących

BiżuteriaQueen Ant

40

38-42

Ant Nest
5+
Ring of Queen Ant


Core

50

48-52

Cruma Tower
5+
Ring of Core


Orfen

50

48-52

Sea of Spores
5+
Earring of Orfen


Zaken (Day)

60

58-62

Dungeon
1-3 party
Earring of Zaken


Zaken (Night)

60

58-62

Devil’s Isle
8 party+
Earring of Zaken


Baium

75

70-77

Tower of Insolence
10 party +
Ring of Baium


Zaken (hard, 83 lvl.)

83

80-85

Dungeon
1-3 party
Blessed Earring of Zaken


Scarlet Van Halisha

85

83-87

Four Sepulchers
4-5 party
Necklace of Frintezza


Belet

83

80-85

Steel Citadel
5 party
Ring of Beleth


Freya (normal)

85

82-87

Dungeon
2-3 party
Necklace of Freya


Freya (hard)

85

82-87

Dungeon
2-3 party
Blessed Necklace of Freya


Istina (normal)

94

90-95

Seed of Anihilation
2-5 party
Ring of Istina
Earring of Istina
Necklace of Istina


Octavis (normal)

98

95-99

Orbis Temple
2-7 party
Ring of Octavis
Earring of Octavis
Necklace of Octavis


Trasken the Earth Wyrm

99

95+

Mithril Mines
Mniej niż 100 osób
Ring of Trasken


Antharas

99

95+

Antharas Lair
200
Earring of Atnharas


Valakas

99

95+

Forge of the Gods
200
Necklace of Valakas


Aukcje

W każdy poniedziałek, wtorek i piątek w Aden, Rune i Giran, odbywają się aukcje rzadkich itemów. Posiadają one takie same jak normalna biżuteria, jednak ich enchant wynosi +5. Oznaczone są przedrostkiem „Greater”. Możliwe jest ich dalsze enchantowanie.
Ulepszenie itemów

Część epickiej biżuterii można ulepszyć do opcji „Blessed”. By dokonać tego zabiegu, musimy posiadać odpowiedni item dla danej biżu (butelki dropią z odpowiednich RB) oraz musimy odnaleźć NPC Rafforty, którego spotkać można w Ice Merchant Cabin. Ulepszenia podaje tabela poniżej:


Opcja „Blessed”

Itemy potrzebne do stworzenia

Drop butelek zawierających duszeBlessed Necklace of Freya
1x Necklace of Freya
10x Bottle with the Soul of Freya
Freya (hard)Blessed Earring of Antharas
1x Earring od Antharas
10x Bottle with the Soul of Antharas
AntharasBlessed Necklace of Valakas
1x Necklace of Valakas
10x Bottle with the Soul of Valakas
Valakas 


Nazwa ulepszonego itemu
Itemy potrzebne do ulepszenia
Drop butelek zawierających dusze


Queen Ant’s Soul Ring
1x Ring of Queen Ant
1x Queen Ant’s Soul Bottle
Queen Ant


Orfen’s Soul Earring
1x Earring of Orfen
1x Orfen’s Soul Bottle
Orfen


Baium's Soul Ring
1x Ring of Baium
1x Baium's Soul Bottle
Baium


Frintezza's Soul Necklace
1x Necklace of Frintezza
1x Frintezza's Soul Bottle
Frintezza


Ulepszona birzuteria Istiny oraz Octavisa
By dokonać tego zabiegu, musimy posiadać odpowiedni item dla danej biżuteri (kryształy dropią z odpowiednich RB) oraz musimy odnaleźć Officer Rumiese w przypadku ulepszenia birzuteri z Istiny a w przypadku ulepszania birzuteri z Octavisa musimy się udać do Divine Messenger Lydia. W przypadku birzuteri z Istiny oraz Octavisa mamy do wyboru albo opcje dla maga albo dla wojownika.


Wymagane itemy
Możliwe opcje
Drop kryształów zawierających dusze


1x Necklace of Istina
10x Istina Crystals
Improved Istina's Necklace (Wizard)
Improved Istina's Necklace (Warrior)
Epic Istina


1x Necklace of Octavis
10x Octavis Crystals
Improved Octavis's Necklace (Wizard)
Improved Octavis's Necklace (Warrior)
Epic Octavis


1x Earring of Istina
10x Istina Crystals
Improved Istina's Earring (Wizard)
Improved Istina's Earring (Warrior)
Epic Istina


1x Earring of Octavis
10x Octavis Crystals
Improved


Octavis's

Earring (Wizard)
Improved


Octavis's

Earring (Warrior)
Epic Octavis


1x Ring of Istina
10x Istina Crystals
Improved Istina's


Ring

(Wizard)
Improved Istina's


Ring

(Warrior)
Epic Istina


1x Ring of Octavis
10x Octavis Crystals
Improved Octavis's


Ring

(Wizard)
Improved Octavis's


Ring

(Warrior)
Epic OctavisEpickie naszyjniki
Naszyjniki są najpotężniejsze wśród legendarnej biżuterii. Służą wielu klasom, ze względu na szeroki zakres dawanych efektów i ich moc.


 

Nazwa itemu

Efekt

M. Def.

Liczba kryształów

Blessed Necklace of Valakas
- +625 HP,
- Dodaje 79 MP,
- zwiększa odporność na uśpienie o 50%,
- Zwiększa szansę uśpienia celu o 50%,
- Zmniejsza re-use time skilli fizycznych i magicznych,
- Zwiększa o 10% P. Atk. i M. Atk. o 20%,
- Daje efekt Wild Magic i Reflect Damage,
- +30 odporności na ataki ognia,
- +20 odporności na mroczny atrybut,
- Zwiększa o 5% P. Atk. skilli fizycznych,
- Gracz może użyć skilla, który uwalnia go z unieruchomienia i tymczasowo zwiększa o 100% odporność na taki stan.
226

237
Lilith Soul Necklece
- Zwiększa mp o 62.
-
Zwiększa odnorność oraz atak na ataki mentalne ora paraliż o 20%.
-
M.Cryt rate o 20
158
1976
Necklace of Octavis
- +74 MP,
- +35 odporności na mroczny atrybut,
- Zwiększa P. Atk. skilli.
205

1976

Necklace of Istina
- +74 MP,
- +35 odporności na boski atrybut,
- Zmniejsza re-use time skilli,
- Posiada efekt Reflect Damage
205

1976

Blessed Necklace of Freya
- Zwiększa odporność na wodne ataki o 15,
- Odporność na krwawienie wzrasta o 25%,
- Zwiększa się odporność na paraliż o 20%,
- Odporność na uśpienie wzrasta o 20%,
- Odbija 4% obrażeń zadanych przez standardowe ataki,
- +50 MP,
- Regeneracja MP wzrasta o 0.46,
- Odporność na ataki mentalne wzrasta o 10%,
- Zmniejsza konsumpcję MP przez sille magiczne o 5%,
- MEN+2, CON+1, STR-1,
- Zwiększa zdolność leczenia czarującego o 15.6.
132

729

Necklace of Freya
- Zwiększa odporność na wodne ataki o 10,
- Zwiększa odporność na krwawienie o 20%,
- Odporność na paraliż wzrasta o 15%,
- Zwiększa się odporność na ogłuszenie o 15%,
- Odporność na uśpienie wzrasta o 15%,
- Zmniejsza Re-use time skilli magicznych o 5%,
- +50 MP,
- Regeneracja MP wzrasta o 0.23,
- Odbija 4% obrażeń zadanych przez standardowe ataki,
- Zwiększa odporność na mentalne ataki o 10%.
125

729

Necklace of Valakas
- Dodaje 50 MP,
- Zwiększa odporność na uśpienie o 40%,
- Dodaje 445 HP,
- Zwiększa szansę na uśpienie przeciwnika o 40%,
- Zmniejsza re-use time skilli o 10%,
- Zwiększa P. Atk. o 4% i M. Atk o 8%,
- Daje efekt skilla „Wild Magic” o wartości 100%,
- Daje efekt odbicia 10% otrzymanych obrażeń,
- Zwiększa odporność na ogniste ataki o 15%.
125

237

Necklace of Frintezza
- +42 MP,
- Zwiększa odporność na uśpienie/paraliż/ogłuszenie o 15%,
- Zwiększa szansę na uśpienie/sparaliżowanie/ogłuszenie przeciwnika o 15%,
- Zwiększa odporność na truciznę/krwawienie o 25%,
- Zwiększa szansę zatrucia/spowodowania krwawienia u przeciwnika o 25%,
- Zmniejsza re-use time delay skilli o 10%,
- Daje efekt odbicia 10% otrzymanych obrażeń.
95

230
Improved Octavis's Necklace (Warrior)
MP +74, Patk. +3%, Zmniejsza re-use time delay skilli fizycznych o -10%, Odbijanie obra¿eni 5%
205
1975Improved Octavis's Necklace (Wizard)
MP +74, Matk. +3%, Zmniejsza re-use time delay skilli magicznych o -5%, Odbijanie obra¿eni 5%
205
1975Improved Istina's Necklace (Warrior)
MP +74, Patk. +2%, Zmniejsza re-use time delay skilli fizycznych o -5%, Odbijanie obra¿eni 5%
205
1975Improved Istina's Necklace (Wizard)
MP +74, Matk. +5%, Zmniejsza re-use time delay skilli magicznych o -10%, Odbijanie obra¿eni 5%
205
1975Frintezza's Soul Necklace
MP + 62, Poison/Bleed/Shock/Hold/Paralysis Resistance +20%, Poison/Bleed/Shock/Hold/Paralysis Attack Rate +20%, Zmniejsza re-use time delay skilli o -10%, Odbijanie obra¿eni +5%, oraz prêdko¶æ poruszania siê o +5.
158
73


 
Epickie kolczyki
Kolczyki są pośrednią formą, których większość właściwości skupia się na krwawieniu i truciznach oraz atakach na duszę przeciwnika. Dodatkową wspierają Nasze leczenie, umiejętność Vampiric Rage i wiele innych.


 

Nazwa itemu

Efekt

M. Def.

Liczba kryształów

Blessed Earring of Antharas
- +59 MP,
- Odporność na krwawienie +50%,
- Szansa na zadanie krwawienia +50%,
- Zwiększa wartość leczenia,
- Daje efekt Vampiric Rage,
- Podnosi odporność na ogłuszenie/ataki mentalne o 40%,
- Zwiększa szansę ataków ogłuszających/ mentalnych o 40%,
- Zmniejsza konsumpcję MP przez skille fizyczne i magiczne,
- Zwiększa odporność na atak ziemne, boskie ataki,
- Podnosi P. Def. i M. Def.,
- CON+3, MEN+3,
- Gracz może użyć skilla anulującego ogłuszenie, który dodatkowo tymczasowo zwiększa o 100% odporność na ataki ogłuszające.
170

178

Earring of Octavis
- +56 MP,
- Zwiększa odporność na unieruchomienie i uśpienie o 40%,
- Zwiększa szansę na unieruchomienie i uśpienie celu o 40%,
- +30 odporności na ataki ziemne.
154

1482

Earring of Istina
- +56 MP,
- +30 odporności na ogłuszenie,
- +30 szansa na ogłuszenie przeciwnika,
- Zwiększa odporność na ataki wiatru,
- Daje efekt Vampiric Rage
154

1482

+5 Greater Blessed Earring of Zaken
- +37 MP,
- Zwiększa odporność na ataki powodujące krwawienie o 30%,
- Zwiększa szansę na zadanie przeciwnikowi krwawiących ran o 30%,
- Zwiększa efekt leczenia o 15% oraz daje 6%-owy efekt skilla „Vampiric Rage”,
- Zwiększa odporność na ogłuszenie/mentalne ataki o 30%,
- Zwiększa szansę na ogłuszenie przeciwnika oraz na wejście mentalnego ataku o 30%,
- Zwiększa odporność na mroczny atrybut o 15.
103

772

Blessed Earring of Zaken
- +37 MP,
- Zwiększa odporność na ataki powodujące krwawienie o 30%,
- Zwiększa szansę na zadanie przeciwnikowi krwawiących ran o 30%,
- Zwiększa efekt leczenia o 15% oraz daje 6%-owy efekt skilla „Vampiric Rage”,
- Zwiększa odporność na ogłuszenie/mentalne ataki o 30%,
- Zwiększa szansę na ogłuszenie przeciwnika oraz na wejście mentalnego ataku o 30%,
- Zwiększa odporność na mroczny atrybut o 15.
94

547

Earring of Baylor
- Odporność na mroczne ataki wzrasta o 30,
- + 31 MP.
71

487

Earring of Zaken
- +31 MP,
- Zwiększa odporność na ataki powodujące krwawienie o 30%,
- Zwiększa szansę na zadanie przeciwnikowi krwawiących ran o 50%,
- Zwiększa efekt leczenia o 10% oraz daje 4%-owy efekt skilla „Vampiric Rage”,
- Zwiększa odporność na ogłuszenie/abnormal mental state attack o 20%,
- Zwiększa szansę na ogłuszenie przeciwnika oraz na abnormal mental state attack o 20%.
71

124

Earring of Atnharas
- +37 MP,
- Zwiększa odporność na krwawienie o 50%,
- Zwiększa szansę na zadanie przeciwnikowi krwawiących ran o 40%,
- Zwiększa efekt leczenia o 10% oraz daje 6%-owy efekt skilla „Vampiric Rage”,
- Zwiększa odporność na ogłuszenie/abnormal mental state o 30%,
- Zwiększa szansę na ogłuszenie/abnormal mental state attack przeciwnika o 30%,
- Zmniejsza konsumpcję MP przez skille o 5%,
- Zwiększa odporność na ziemne ataki o 15%.
94

178

Earring of Orfen
- +31 MP,
- Zwiększa odporność na krwawienie o 20%,
- Zwiększa szansę na zadanie przeciwnikowi krwawiących ran o 20%,
- Zwiększa efekt leczenia o 6%.
71

104
Improved Octavis's Earring (Warrior)
MP +56, Pdef. +3%, physical skill MP consumption reduction -5%, Vampiric Rage 5%
154
1481Improved Octavis's Earring (Wizard)
MP +56, Mdef. +2%, physical skill MP consumption reduction -3%, Vampiric Rage 5%
154
1481Improved Istina's Earring (Warrior)
MP +56, Pdef. +2%, physical skill MP consumption reduction -3%, Vampiric Rage 5%
154
1481Improved Istina's Earring (Wizard)
MP +56, Mdef. +3%, physical skill MP consumption reduction -5%, Vampiric Rage 5%
154
1481Lindvior Earring
MP +59, Pertyfikacja oraz odporność +50%, Knock Back/Knock Down oraz odporność +40%, Pulling oraz odporność+40%, P. Crit. obrażenia. +10%, M. Crit. obrażenia. +10%, P./M. odbijanie debuffów +10%. Odbicie magicznych obrażeni spowrotem do przeciwnika szansa 10%. prêdko¶æ poruszania siê o +5, DEX +3, oraz WIT +3. Zwiekszona odporność na ataki z Wind/Dark . Umożliwia anulowanie Knock Back/Knock Down oraz zwiększa odporność na Knock Back/Knock o 100% natychmiastowo.
94
1678Orfen’s Soul Earring
MP +46, Sleep/Paralysis/Mental Attack Resist +25%, Sleep/Paralysis/Mental Atk. rate + 25%, zwiększa efekt leczenia +10%, zmniejsza konsumpcję MP przez skille o -5% oraz +4% Vampiric Rage effekt.
118
1481


 
Epickie pierścienie
Posiadają one najmniejsze wartości bonusów wśród biżuterii epickiej. Przeważnie znajdziemy w nich opcje dotyczące unieruchomienia i Naszego ataku. Jednakże dodawania szansy i obrażeń krytycznych ataków, czyni je niezbędnymi dla wielu klas.


 

Nazwa itemu

Efekt

M. Def.

Liczba kryształów
Tauti Ring
-Odporność holy/dark +25
-+38 MP
-Zwiekszenie krytycznych obrażeni +15%
-Skill P.Atk +5%
PvP obrażenia +5%
-Odporność na paraliż, podnisienie, odepchniecie +10
-Odporność na odbicie obrażeni
-Zmiejszenie otrzymywanych obrażeni podczas PvP -%5
-Kiedy uzywasz blunta zwiekszenie krytyka +54
108
988
Ring of Octavis
- +37 MP,
- Zwiększa obrażenia krytyczne,
- +20 odporności na ogień.
103

988

Ring of Istina
- +37 MP,
- +3 do celności,
- Zwiększa szansę krytycznych ataków o 54.4,
- + 20 odporności na wodę.
103

988

Earth Wym Heart Ring
- +38 MP,
- Zwiększa P. Def. i M. Def., regenerację MP, krytyczne obrażenia i celność fizycznych ataków,
- Zwiększa odporność na zatrucie o 50%,
- Szansa na zatrucie celu wzrasta o 50%,
- Zwiększa odporność na ciągnięcie, odepchnięcie o 20,
- Zwiększa Atk. Spd., Casting Spd. oraz odporność na ataki wiatru/wodne,
- Dodatkowo uaktywnia się specjalny skill, który buffuje członków party na zwiększenie Atk. Spd., Casting Spd. oraz daje efekt Vampiric Rage i usuwa wszelkie trucizny.
112

324

+5 Greater Baium's Ring
- +21 MP,
- Zwiększa odporność na zatrucie o 40%,
- Zwiększa szansę na zatrucie wroga o 40%,
- Zwiększa celność o 2,
- Zwiększa obrażenia krytycznych ataków o 15%,
- Zwiększa odporność na unieruchomienie o 30%,
- Zwiększa szansę na unieruchomienie wroga o 30%,
- Zwiększa Atk. Spd. i Casting Spd. o 4%.
57

772

Ring of Baium
- +21 MP,
- Zwiększa odporność na zatrucie o 40%,
- Zwiększa szansę na zatrucie wroga o 40%,
- Zwiększa celność o 2,
- Zwiększa obrażenia krytycznych ataków o 15%,
- Zwiększa odporność na unieruchomienie o 30%,
- Zwiększa szansę na unieruchomienie wroga o 30%,
- Zwiększa Atk. Spd. i Casting Spd. o 4%.
48

83

Ring of Beleth
- Zwiększa M. Def o 12%,
- + 105 HP,
- Zwiększa moc mentalnych ataków o 10,
- Zwiększa tolerancję na mentalne ataki o 10,
- + 38 MP,
- Zwiększa regenerację MP o 0.23,
- Zwiększa odporność na atrybut mroku o 30.
48

152

Ring of Core
- +21 MP,
- Zwiększa odporność na truciznę o 20%,
- Zwiększa szansę zatrucia przeciwnika o 20%,
- Zwiększa celność o 1.
48

69

+5 Greater Queen Ant's Ring
- +21 MP,
- Zwiększa odporność na truciznę o 30%,
- Zwiększa szansę na zatrucie przeciwnika o 30%,
- Zwiększa celność o 2,
- Zwiększa obrażenia zadane przez krytyczny atak o 15%,
- Zwiększa odporność na unieruchomienie o 20%,
- Zwiększa szansę na uruchomienie przeciwnika o 20%.
57

181

Ring of Queen Ant
- +21 MP,
- Zwiększa odporność na truciznę o 30%,
- Zwiększa szansę na zatrucie przeciwnika o 30%,
- Zwiększa celność o 2,
- Zwiększa obrażenia zadane przez krytyczny atak o 15%,
- Zwiększa odporność na unieruchomienie o 20%,
- Zwiększa szansę na uruchomienie przeciwnika o 20%.
48

82
Improved Octavis's Ring (Warrior)
MP +37, Atk. Spd ​​+3%, P. Crit. Chance +10, P. Crit. damage +15%
103
987Improved Octavis's Ring (Wizard)
MP +37, Cast. Spd ​​+2%, M. Crit. Chance +10, M. Crit. damage +10%
103
987Improved Istina's Ring (Warrior)
MP +37, Atk. Spd ​​+2%, P. Crit. Chance +10, P. Crit. damage +10%
103
987Improved Istina's Ring (Wizard)
MP +37, Cast. Spd ​​+3%, M. Crit. Chance +10, M. Crit. damage +15%
103
987Queen Ant’s Soul Ring
MP +31, Stun/Poison/Bleed Resistance + 25%, Stun/Poison/Bleed Atk. rate +20%, P./M. Crit. Dam. +15%, P./M. Crit. Rate +20, oraz P./M. Accuracy + 4.
79
987Baium's Soul Ring
MP +31, Shock/Hold/Mental Resist +25%, Shock/Hold/Mental Atk. Rate +25%, P./M. Crit. Dam. +15%, Atk./Cast Spd. +5%, oraz P./M. Accuracy +4.
79
36


Uwaga: Noszenie dwóch identycznych akcesoriów daje efekt tylko jednego z nich!!
Źródło: terragamers.net + l2wiki.info + korean official site
Stworzył: Megalord

Napisane przez Nikopol dnia sierpień 09 2008 12:15:16
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 3 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Maksymalizacja zwracanego expa

Wszystko w tym poradniku odnosi się do Resurrection i Mass Resurrection.
Wiele osób zastanawiało się jak można osiągnąć najwyższy % wskrzeszania. Z tego powodu postanowiłem napisać ten poradnik.
Istnieją 3 koncepcje, jak uzyskać najlepsze wskrzeszenie:

Jedynym sposobem na zwiększenie statystyk wskrzeszania jest zwiększenie WIT. Spiritshots nie oddziaływają na to w żaden sposób, jedyne co powodują to szybkie rzucanie skilla.
WIT nie oddaje z powrotem określonej ilości doświadczenia. Ludzie mówią, że musi być +3 co najmniej, inni +5. To także jest FAŁSZ!
Jest niemożliwe, aby otrzymać zwrot 93-95% doświadczenia, lub innych głupot, które już wcześniej czytaliście. To jest zbyt duży bonus, którego praktycznie nie da się osiągnąć.

Nadeszła pora, by naprowadzić Was na prawdziwą ścieżkę. Musicie zrozumieć, że WIT dodaje pewną ilość % do naszego resa. Dlatego najpierw trzeba wykupić normalne poziomy skilla, a potem zwiększać go poprzez dodanie odpowiedniej statystyki. 23 WIT daje 16% bonusu, więc musisz policzyć 20*1,16, co daje Ci dokładną liczbę tego, ile Twój res jest wart; w tym przypadku to 23,2.
Bonus WIT do wskrzeszania
Poniżej znajdziecie procentowy bonus dla WIT (ujemne procenty są tylko dla przykładu, najmniejszą statystyką jest oczywiście 0).


Poziom WIT

Bonus procentowy17
-14%


18
-9%


19
-5%


20
0%


21
5%


22
10%


23
16%


24
22%


25
28%


26
34%


27
41%


28
48%


29
55%


30
63%


31
74%


Dodałem taki zakres informacji, abyście uświadomili sobie, czy mając poniżej 17% WIT opłaca się Wam w ogóle wskrzeszać innych graczy. Maksimum w tym wypadku jest 31, ponieważ osiąga to Elven Elder ubrany w Blue Wolf Robe Set i mający +5 WIT.
Modyfikator WIT

Procent zwróconego expa= (bazowy % resa)*(modyfikator WIT).
To jest jedynie przybliżenie, ponieważ czasami może oddać 1 pkt więcej, lub 1 mniej.
Maksymalny % bonus otrzymany z modyfikatora WIT wynosi 20%. Więcej nie wyciągniesz.

 


WIT
Modyfikator
WIT
Modyfikator


1
0,40
17
0,86


2
0,42
18
0,91


3
0,44
19
0,95


4
0,46
20
1,00


5
0,48
21
1,05


6
0,51
22
1,10


7
0,53
23
1,16


8
0,56
24
1,22


9
0,58
25
1,28


10
0,61
26
1,34


11
0,64
27
1,41


12
0,68
28
1,48


13
0,72
29
1,55


14
0,75
30
1,63


15
0,78
31
1,71


16
0,82
 
 


Obliczony bonus WIT
Powinniście już być w stanie policzyć, ile procent doświadczenia oddaje Wasz Resurrection. Aby było łatwiej to umieszczę poniżej poziomy wskrzeszania wraz z wymogiem WIT, jaki musicie mieć, by tak się stało.


Poziom skilla

Oddane doświadczenie

Bonus WIT, który zwraca max doświadczenia1
0%
0%


2
20%
35 WIT (niemożliwe na tym poziomie): 40%


3
30%
30 WIT: 48,9% 31 WIT: 50%4
40%
28 WIT: 59,2% 29 WIT: 60%5
50%
27 WIT: 70%


6
55%
27 WIT: 75%


7
60%
26 WIT: 80%


8
65%
26 WIT: 85%


9
70%
25 WIT: 89,6% 26 WIT: 90%I to wszystko, co trzeba wiedzieć o procentowym zwrocie doświadczenia po śmierci.
Bishop- maksymalizacja zwracanego doświadczenia
Profesja ta zawsze powinna osić szaty magiczne, które posiadają bonus do WIT. Dodatkowo na poziomach 61-64 powinno się nosić Blue Wolf Robe Set, dopóki nie nauczysz się kolejnego poziomu skilla od wskrzeszania.


Poziom
Poziom skilla
Bazowy %
Set
Dye +WIT
Wymagany WIT
Max % wskrzeszenia


40
3
30%
Divine Robe Set
5
26
40%


48
4
40%
Divine Robe Set
5
26
53%


52
4
40%
Blue Wolf Robe Set
5
28
59%


56
5
50%
Blue Wolf Robe Set
4
27
70%


60
6
55%
Blue Wolf Robe Set
4
27
75%


64
7
60%
Dark Crystal Robe Set / Tallum Robe Set
4
26
80%


64
7
60%
Majestic Robe Set
5
25
76% (76,8%)


70
8
65%
Dark Crystal Robe Set / Tallum Robe Set
4
26
85%


70
8
65%
Majestic Robe Set
5
25
83% (83,2%)


74
9
70%
Dark Crystal Robe Set / Tallum Robe Set
4
26
90%


74
9
70%
Majestic Robe Set
5
25
89% (89,6%)


Elven Elder- maksymalizacja zwracanego doświadczenia
EE nie musi nosić szat magicznych, by uzyskać maksimum swojego wskrzeszenia,. Ich bazowy WIT jest tak wysoki, że może nosić, to co mu się podoba.


Poziom
Poziom skilla
Bazowy %
Set
Dye +WIT
Wymagany WIT
Max % wskrzeszenia


40
3
30%
Divine Robe Set
5
29
46%


48
4
40%
Divine Robe Set
5
29
60%


52
4
40%
Blue Wolf Robe Set
3
29
60%


56
5
50%
Obojętne
4
27
70%


64
6
55%
Obojętne
4
27
75%


74
7
60%
obojętne
3
26
80%


Shillien Elder- maksymalizacja zwracanego doświadczenia


Poziom
Poziom skilla
Bazowy %
Set
Dye +WIT
Wymagany WIT
Max % wskrzeszenia


40
2
20%
Divine Robe Set
5
25
25% (25,6%)


52
2
20%
Blue Wolf Robe Set
5
27
28% (28,2%)


61
2
20%
Dark Crystal Robe Set/Tallum Robes Set
5
26
26% (26,8%)


61
2
20%
Majestic Robe Set
5
24
24% (24,4%)


Prophet- maksymalizacja zwracanego doświadczenia


Poziom
Poziom skilla
Bazowy %
Set
Dye +WIT
Wymagany WIT
Max % wskrzeszenia


40
2
20%
Divine Robe Set
5
26
26% (26,8%)


52
2
20%
Blue Wolf Robe Set
5
28
29% (29,6%)


61
2
20%
Dark Crystal Robe Set/Tallum Robes Set
5
27
28% (28,2%)


61
2
20%
Majestic Robe Set
5
25
25% (25,6%)


Źródło: www.l2eogamer.com
Tłumaczył: Megalord

Napisane przez Nikopol dnia wrzesień 14 2008 22:37:23
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 6 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Unsealing Costs

Sety s84

S84- ElegiaRodzaj zbroi
Ikona
Nazwa itemu
Blacksmith of Mammon (Ancient Adena)
Maestro Ishuma (Adena)


Ciężka

Elegia Helmet
6,276,000
6,276,000Elegia Cuirass
16,736,000
16,736,000Elegia Gaiter
10,461,000
10,461,00Elegia Gauntlet
4,184,000
4,184,000Elegia Boots
4,184,000
4,184,000Elegia Shield
4,393,000
4,393,000


Lekka

Elegia Leather Helmet
6,276,000
6,276,000Elegia Hauberk
12,553,000
12,553,000Elegia Leather Legging
7,846,000
7,846,000Elegia Leather Gloves
4,184,000
4,184,000Elegia Leather Boots
4,184,000
4,184,000


Robe

Elegia Circlet
6,276,000
6,276,000Elegia Tunic
12,553,000
12,553,000Elegia Hose
7,846,000
7,846,000Elegia Gloves
4,184,000
4,184,000Elegia Shoes
4,184,000
4,184,000Elegia Sigil
4,393,000
4,393,000


Biżuteria

Elegia Necklace
8,431,000
8,431,000Elegia Earring
6,323,000
6,323,000Elegia Ring
4,215,000
4,215,000


 

S84- VorpalRodzaj zbroi
Ikona
Nazwa itemu
Blacksmith of Mammon (Ancient Adena)
Maestro Ishuma (Adena)


Ciężka

Vorpal Helmet
5,235,000
5,235,000Vorpal Cuirass
13,960,000
13,960,000Vorpal Gaiter
8,725,000
8,725,000Vorpal Gauntlet
3,490,000
3,490,000Vorpal Boots
3,490,000
3,490,000Vorpal Shield
3,664,000
3,664,000


Lekka

Vorpal Leather Helmet
5,235,000
5,235,000Vorpal Hauberk
10,470,000
10,470,000Vorpal Leather Leggins
6,543,000
6,543,000Vorpal Leather Gloves
3,490,000
3,490,000Vorpal Leather Boots
3,490,000
3,490,000


Robe

Vorpal Cirlcet
5,235,000
5,235,000Vorpal Tunic
10,470,000
10,470,000Vorpal Hose
6,543,000
6,543,000Vorpal Gloves
3,490,000
3,490,000Vorpal Shoes
3,490,000
3,490,000Vorpal Sigil
3,664,000
3,664,000


Biżuteria

Vorpal Necklace
7,031,000
7,031,000Vorpal Earring
5,273,000
5,273,000Vorpal Ring
3,515,000
3,515,000S84- Vesper

Cena unseal setów Vesper i Noble Vesper jest ta sama, więc nie będę tworzył dwóch tabel.


Rodzaj zbroi
Ikona
Nazwa itemu
Blacksmith of Mammon (Ancient Adena)
Maestro Ishuma (Adena)


Ciężka

Vesper Helmet
4,375,000
4,375,000Vesper Breastplate
11,667,000
11,667,000Vesper Gaiters
7,292,000
7,292,000Vesper Gauntlet
2,916,750
2,916,750Vesper Boots
2,916,750
2,916,750Vesper Shields
3,062,500
3,062,500


Lekka

Vesper Leather Helmet
4,375,000
4,375,000Vesper Leather Breastplate
8,750,000
8,750,000Vesper Leather Leggins
5,469,000
5,469,000Vesper Leather Gloves
2,916,750
2,916,750Vesper Leather Boots
2,916,750
2,916,750


Robe

Vesper Circlet
4,375,000
4,375,000Vesper Tunic
8,750,000
8,750,000Vesper Stockings
5,469,000
5,469,000Vesper Gloves
2,916,750
2,916,750Vesper Shoes
2,916,750
2,916,750Vesper Sigil
3,062,500
3,062,500


Biżuteria

Vesper Necklace
5,877,000
5,877,000Vesper Earring
4,408,000
4,408,000Vesper Ring
3,515,000
3,515,000


 
Sety s80

S80- MoiraiRodzaj zbroi
Ikona
Nazwa itemu
Blacksmith of Mammon (Ancient Adena)
Maestro Ishuma (Adena)


Ciężka

Moirai Helmet
947,000
947,000Moirai Cuirass
2,525,000
2,525,000Moirai Gaiters
1,578,000
1,578,000Moirai Gauntlets
631,000
631,000Moirai Boots
631,000
631,000Moirai Shield
663,000
663,000


Lekka

Moirai Leather Helmet
947,000
947,000Moirai Hauberk
1,894,000
1,894,000Moirai Leather Leggins
1,184,000
1,184,000Moirai Leather Gloves
631,000
631,000Moirai Leather Boots
631,000
631,000


Robe

Moirai Circlet
947,000
947,000Moirai Tunic
1,894,000
1,894,000Moirai Hose
1,184,000
1,184,000Moirai Gloves
631,000
631,000Moirai Shoes
631,000
631,000Moirai Sigil
663,000
663,000


Biżuteria

Moirai Necklace
4,240,000
4,240,000Moirai Earrings
3,180,000
3,180,000Moirai Ring
2,119,000
2,119,000


Sety S

Dynasty

Koszt unseal’u zwykłego Dynasty oraz Dynasty Masterwork jest taki sam, więc stworzę jedną tabelę.


Rodzaj zbroi
Ikona
Nazwa itemu
Blacksmith of Mammon (Ancient Adena)
Maestro Ishuma (Adena)


Ciężka

Dynasty Helmet
686,000
686,000Dynasty Breastplate
1,830,000
1,830,000Dynasty Gaiters
1,144,000
1,144,000Dynasty Gauntlets
457,000
457,000Dynasty Boots
457,000
457,000Dynasty Shield
480,000
480,000


Lekka

Dynasty Leather Helmet
686,000
686,000Dynasty Leather Armor
1,372,000
1,372,000Dynasty Leather Leggings
858,000
858,000Dynasty Leather Gloves
457,000
457,000Dynasty Leather Boots
457,000
457,000


Robe

Dynasty Circlet
858,000
858,000Dynasty Tunic
686,000
686,000Dynasty Stockings
1,372,000
1,372,000Dynasty Gloves
457,000
457,000Dynasty Shoes
457,000
457,000Dynasty Sigil
480,000
480,000


Biżuteria

Dynasty Necklace
2,566,000
2,566,000Dynasty Earrings
1,924,000
1,924,000Dynasty Ring
1,283,000
1,283,000Zwykłe sety S-GradeRodzaj zbroi
Ikona
Nazwa itemu
Blacksmith of Mammon (Ancient Adena)
Maestro Ishuma (Adena)


Ciężka

Imperial Crusader Helmet
402,750
-Imperial Crusader Breastplate
1,072,500
-Imperial Crusader Gaiters
672,000
-Imperial Crusader Gauntlets
268,500
-Imperial Crusader Boots
268,500
-Imperial Crusader Shield
282,000
-


Lekka

Draconic Leather Helmer
402,750
-Draconic Leather Armor
1,305,000
-Draconic Leather Gloves
268,500
-Draconic Leather Boots
268,500
-


Robe

Major Arcana Circlet
402,750
-Major Arcana Robe
1,305,000
-Major Arcana Gloves
268,500
-Major Arcana Boots
268,500
-Arcana Sigil
282,000
-


Biżuteria

Tateossian Necklace
975,255
-Tateossian Earring
731,441
-Tat eossian Ring
487,627
-


 
Sety A


Set
Ikona
Nazwa itemu
Blacksmith of Mammon (Ancient Adena)
Mammon w mieście


Majestic

Majestic Plate Armor
772,500
772,500Majestic Leather Armor
579,500
579,500Majestic Robe
579,500
579,500Majestic Gloves
132,000
132,000Majestic Boots
132,000
132,000Majestic Circlet
198,000
198,000


Nightmare

Armor of Nightmare
772,500
772,500Nightmarish Leather Armor
579,500
579,500Robe of Nightmare
579,500
579,500Gloves of Nightmare
132,000
132,000Boots of Nightmare
132,000
132,000Shield of Nightmare
138,750
138,750Helm of Nightmare
198,000
198,000


Dark Crystal

Dark Crystal Breastplate
347,250
347,250Dark Crystal Gaiters
216,750
216,750Darck Crystal Leather Armor
260,250
260,250Dark Crystalline Leggins
162,750
162,750Dark Crystal Robe
381,000
381,000Dark Crystal Gloves
87,000
87,000Dark Crystal Boots
87,000
87,000Dark Crystal Shield
91,500
91,500Darck Crystal Helmet
130,500
130,500


Tallum

Tallum Plate Armor
507,750
507,750Tallum Leather Armor
381,000
381,000Tallum Tunic
260,250
260,250Tallum Stockings
162,750
162,750Tallum Gloves
87,000
87,000Tallum Boots
87,000
87,000Tallum Helmet
130,500
130,500


Biżuteria

Majestic Necklace
853,669
853,669Majestic Earrings
640,251
640,251Majestic Ring
426,834
426,834Phoenix Necklace
855,525
855,525Phoenix Earrings
641,644
641,644Phoenix Ring
427,763
427,763


Autor: Megalord

Napisane przez Nikopol dnia grudzień 10 2008 02:48:55
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 9 wyników powyższe kryteria treści artykułu.

Seed Of DestructionSeed Of Destruction jest terenem łowieckim przeznaczonym dla graczy lv 75 i powyżej.
Gracze, którzy zamierzają objąć kontrolę nad Seed of Destruction i pokonać Tiat'a, Dowódca-szef Dragon Horse army, nie powinien być poniżej lv 82, jakkolwiek Loch(Dungeon) jest dostępny dwa razy w tygodniu (resetuje się w każdą Środę i Sobotę o 6:30 rano) dla grup 36 do 45 graczy połączonych Command Channel. Zależnie od tego czy Seed of Destruction jest w posiadaniu przez Dragon People czy Keucereus Alliance ( innymi słowy, kiedy Tiat został zabity), dostępne questy i zasady polowań są zmienione. Ten pomysł nieco przypomina Hellbound - nawet jeżeli grupa nie da rady pokonać Tiat'a, jeśli inna grupa na serwerze pokona bossa ( musi zostać zabity parę razy, żeby Seed uznał to za "zajęte"), pierwsza grupa nadal może polować w Seed of Destruction. Można powiedzieć, że zdobywanie twierdzy jest jak Zamek lub Forteca objęta przez NPC, ale korzyści ( jak dostęp do pod-instacji "Sub-instances") są dostępne całemu serwerowi.
Pre-wymagania aby wejść do lochu są następujące: wykonane questy "To the Seed of Destruction"
aby wykonać ten quest musisz nauczyć się . Kiedy już wykonasz te dwa questy, możesz także podróżować za pomocą statku powietrznego do Seed of Destruction.

Od dnia kiedy dostarczyłeś list Admiral Keucereus' letter of introduction prawdopodobnie pamiętasz gdzie stoi Sergeant Arrenos w przejściu. Skonfiguruj twoją grupę 4-5 party i Command Channel, następnie zagadaj do niego i kliknij "Enter into the inner part of the Seed of Destruction."

Po tym jak zostaniecie teleportowani do Seed of Destruction pierwszą rzeczą jaką ujżycie jest wąski korytarz przed tobą. Kiedy buffy zostaną już rzucone, innymi słowy, kiedy już wszyscy są gotowi, lider może wydać rozkaz natarcia via Command channel.
 
Ważną rzeczą jest kiedy nacieracie, aby absolutnie Tankowie nie szturmowali na przód.
Broniące tego miejsca monstra z ich poprawionym SI mają skłonność do koncentrowania swojego ataku na jednym celu, coś czego tankowie zazwyczaj nie przeżywają ( będziesz zaskoczony z jakiego dystansu potwory mogą zabić).
Zamiast wysyłać tanków na potwory, najlepiej jest wybić je jeden po drugim i wtedy iść dalej. Będzie tam masywna liczba Dragon Horse Troops - Infantrymen i Mutated Drake - czekających na Ciebie, wszystkie mają atrybut Ognia, tj. słabe na wodę.

Jeśli jesteś Dreadnought lub Duelist'a, powinieneś mieć wyuczone z lvl 58 skill Detect Dragon Weakness,
który zwiększa P.Atk. przeciwko smokom, i/lub na lv78 skill Eye of Slayer, który ma ten sam efekt. Te dwa self-buffy bedą znaczną pomocą w niszczeniu potworów w Seed of Destruction
Detect Dragon Weakness
Eye of Slayer

Po tym jak uporaliście się z całą tą masą Smoko-ludzi(Dragon people), masz przed sobą Brame*. Ta brama jest w posiadaniu Army Shamans i Javelin Throwers z bardzo potężnymi atakami. Tanki mające Dynasty Heavy używając Deflect Arrow nadal dostają po 1500-2500 Dmg ; dla klas, które używają zbroi typu light lub robe ataki obrońców są na tyle silne, że cios krytyczny może ich zabić od razu. Możesz zwiększyć swoje szanse przeżycia pod bramą, kiedy Sword Muse i Spectral Dancer rzucają buffy zwiększające odporność na ataki z łuku, na przykład Song of Wind Storm i Dance of Blade Strom. (*Przyp. tłum.Gateway, przejście/brama)
Song of Wind Storm
Dance of Blade Storm
Przede wszystkim niech Tankowie ruszą na przód i zajmą się oszczepnikami(Javelin Throwers) w tym czasie reszta grupy powinna trzymać się blisko Tanków idąc w stronę bramy, a zatem będąc bezpieczny od ataków dystansowych smoko-ludzi.
Jeżeli się rozdzielicie doświadczycie ciężkich strat. Na zdjęciu poniżej możesz zobaczyć obrażenia, które dostał Whip od najsłabszego(!) z oszczepników - 1818.

Nie marnuj czasu na Oszczepników którzy są na ścianach. Po prostu zabij piechotę przed bramą, potem przebij się przez bramę "na chama". Następnie ujżysz przed sobą Instantaneous Movement Device. Pogadaj z tym i kliknij na"Teleport to the Interior"

Instantaneous Movement Device teleportuje całą twoją grupę do wielkiego placu, który musisz w raczej trudny sposób przejść.

Pomarańczowy punkt jest tam gdzie zostaniecie przeniesieni przez Instantaneous Movement Device, czerwony punkt na środku to Obelisk, ciemno zielony prostokąt na spodzie to wyjście do twierdzy Tiat'a, a niebieskie prostokąty na górze to wejścia do urządzeń, które musicie zniszczyć. Małe niebieskie kropki to potwory.
W tym miejscu twoja grupa doświadczy ciężkich strat, ranni i martwi, zwłaszcza z powodu bardzo potężnych ataków magii dystansowej bazującej na ogniu, która z łatwością przebija się przez buffy na odporność od ognia ( Song of Flame Guard od Swordsinger'a, Elemental Protection i Resist Flame od Hierophant). Potiony Fire Attribute, jak również Water Attribute w twojej zbroi nie zda się na wiele.

Zanim wejdziecie na plac, pozwól Hierophant'om dać swoje buffy, Swordsinger'rzy niech zaśpiewają, Bladedancer'rzy zatańczą, następnie zacznijcie nacierać. Powinieneś powoli wejść na plac, zwabiając obrońców jeden po jednym. Jeżeli po prostu zaczniecie szarżować, cała grupa 45 osób może zostać wybita do nogi; jest tam naprawdę ogromna liczba Dragon Horse Soldiers. Aby zredukować straty jak tylko się da, najważniejszą rzeczą jest wyeliminowanie shamanów i oszczepników po bokach linii wroga. To, jest raczej trudne ponieważ niefortunnie Dragon Horse Troops są pod komendą kilku zdolnych kapitanów . Próbują oni w kółko używać Hate Aura, i jest praktycznie nie możliwe zająć plac z tymi upierdliwymi oficerami w około.

Co więcej, Dragon Captain różni się od normalnych klas tanków, ich Hate Aura, którą używają ma bardzo szeroki zasięg działania (jeśli chodzi o zasięg to przypomina bardziej skill Warlord'a Provoke niż ten u normalnego tanka). Najwięcej problemu w eliminacji owych potworów sprawia dojście do nich. Na zdjęciu poniżej widać Aura Hate rzucane przez Dragon Captain, które to ściąga twój target.

Aby przebić się przez Aura Hate kapitnów i dystansową magie shamanów, komunikacja między DD i Healerami jest najważniejsza. Jak narazie najlepszą metodą jest aby Healerowie neutralizowali shamanów za pomocą Sleep, a każdy inny niech skupi się na wyeliminowaniu Dragon Captains. Odpowiednie zgranie czasowe między Healowaniem i Sleepowaniem, szybkie załatwienie monstr przez DD, jak również zdolność do oceny sytuacji podczas walki i nigdy nie zostanie bez wsparcia jest niezmiernie ważne. W innym wypadku cała akcja może zakończyć się klęską. Kiedy już uprzątniecie plac z potworów, spróbujcie zniszczyć Obelisk na środku placu. Nie zaczynajcie go bić dopóki nadal znajdują się tam jakcyś Dragon People. Obelisk natychmiast przywoła fale dodatkowych oddziałów wsparcia, które łączą się ze swoimi braćmi, którzy z łatwością mogą was wyrżnąć. Nadal może się zdarzyć, że dodatkowi Dragon Soldiers pojawią się podczas atakowania Obelisku, ale da się łatwo pokonać.


Jeśli robisz jedenorazowy quest "The Enveloping Darkness" od Soldier Orbyu w bazie Keucereus Alliance, znajdziesz Medieval's Body na środku placu gdzieś po lewej od obelisku.

Przed wkroczeniem w następną fazę, jest to dobry moment na przetestowanie komunikacji między członkami grupy.
Każde z party powinno oddzielnie zaatakować drzwi aby je otworzyć. Oprócz drzwi, przez które wkroczyliście na plac, jest łącznie 7 drzwi, z których 3 mogą zostać otwarte. zwykłe stalowe drzwi się nie otwieraja, z kolei te, które przypominają wyglądem zaciśnięte szczęki, można otworzyć. Wykonując polecenia lidera grupy, każdy/a z liderów swojego party powinien/na poprowadzić swoich ludzi do ustalonych pokoi. Najskuteczniejszy sposób jest taki aby party dowodzące wspomogło jakiekolwiek party, które nie nadąża za innymi. Normalnie Grupa składa się z 2 party / 2 party / 1 party setup,
ale jeśli nie dysponujesz wystarczającą siłą ognia, możesz połączyć party w 2 grupy po 3 i 2 i zaatakować pierwsze dwa pokoje, następnie ostatni pokój.
Każde z trojga drzwi jest odmiennej "trudności". Najsłabsze są drzwi na lewo, następne po prawej, najtrudniesze są te po środku.


W pokojach zostaniesz przywitany przez żołnierzy Dragon People.

Celem tej opracji dla każdego z party - urządzenie na placu w najgłębszej części każdego z pokoi musi zostać zniszczone, następnie możesz przejść do następnej fazy mając na uwadze W/w. Całość przypomina doświadczenie z początku, kiedy pierwszy raz weszliście do środka. Są przejścia ze Stalowymi Drzwiami. Zajmuje to tylko troche więcej czasu - tak jak te drzwi (zaznaczone na zdjęciu poniżej) mają 10 razy więcej P.def. niż brama w zamku Aden.
Zatem powinniście używać broni typu Blunt - powoduje ona 5 do 6 razy większy DMG niż inna broń. I jak wcześniej pisałem, nie przejmujcie się obrońcami na balkonach. Po prostu schowajcie się w przejściu tak aby nie mogli was dosięgnąć i rozbijcie drzwi.


Wraz z poruszaniem się coraz głębiej, natraficie na więcej monstr z wysokim attack power. Zwłaszcza zwracajcie uwagę na przybierające na sile i o destruktywnej mocy czary dystansowe.

Po przejściu przez parę żelaznych drzwi znajdziecie z tyłu placu urządzenie, które musicie zniszczyć.

Party, które pierwsze z powodzeniem zniszczyło swoje urządzenie powinno wesprzeć tych, którzy nadal są w trakcie niszczenia innych urządzeń. A zatem zapewniając bezproblemowy postęp grupy.

Kiedy już przejdziecie przez ten proces, który jest zawsze taki sam, każde z party wyważyło drzwi i zniszczyło urządzenie w pokoju, monstra na głównym placu znowu się pojawią. Rozpraw się z nimi w taki sam sposób w jakim to zrobiliście za pierwszym razem.


Kiedy już się z nimi rozprawicie, drzwi do korytarza, bezpośrednio po lewej stronie wejścia, którym weszliście tu pierwszy raz zostaną otwarte ( kiedy patrzysz w tył są po twojej prawej stronie - drzwi wskazane na zdjęciu poniżej) Przez te drzwi możesz dotrzeć do głównej twierdzy Dragon Horse Army. Kiedy ktoś pierwszy raz wchodzi na plac, wyjście nie jest łatwe do rozpoznania. Sugerujemy zaznaczyć pierwsze drzwi przez które weszliście, a także drogę do ostatnich drzwi przez które macie wyjść, rzucając po 1 adena. Inaczej ludzie mogą się zgubić.

Teraz wszyscy członkowie grupy powinni ruszyć naprzód i natrzeć na główną twierdzę Dragon Horse Army. Odtąd level monstr zwiększa się znacznie. Ze względu na różnorodność ich ataków jest absolutnie konieczne aby każdy poruszał się ściśle zgodnie z instrukcjami wydawanymi przez lidera grupy poprzez Command Channel. Absolutny porządek i dyscyplina musi być zachowana.

Tutaj jest przykład dystansowej magii Dragon Horse Army:

Po przebiciu się przez dwie bramy wkroczysz do nowej jaskini.

Tutaj nalepiej prześlizgnąć się przytulając się do ściany, a zatem omijając niepotrzebne starcia z mostrami jest to w miarę bezpieczne.

Omiń ataki Dragon Horse Soldier na środku jaskini i kontynuuj parcie na przód.

Nareszcie dotarłeś do głównej twierdzy Dragon Horse Army. Jak widzisz, jest tam spora liczba monstr (22 zostały naliczone) stojących na straży przed twierdzą. Mają nawet swojego własnego healera.

Niezliczone monstra czekają przy frontowej bramie twierdzy. Ponieważ będziesz atakowany nawet z boku, przez monstra z jaskini które mogą zrobić wam krzywde, jedno party powinno osłaniać tyły. Kiedy już uporacie się ze wszystkimi monstrami na drodze, rozwalcie bramę twierdzy. Od momentu kiedy zniszczycie brame, wasi Spectral Dancer'rzy powninni nieustannie używać skilla z lv 77 "Dance of Shadows" więc podkomendne stwory w środku twierdzy nie zauważą was. Za bramą będzie na was czekać masywna liczba Dragon Horse Soldiers.

Kiedy już się przebijecie przez bramę twierdzy, imponująca liczba Guard Captains i Great Shamans zacznie się wysypywać. Aby powstrzymać ich kontakt z ich podkomendnymi, odejdźcie od nich i wycofajcie się na tyły mostu, odciągając ich od bramy.


Po wyeliminowaniu wszystkich Guard Captains i Great Shamans, zacznij poruszać się na przód, zawsze jednak utrzymując Dance of Shadows. W ten sposób nie będziesz musiał bawić się z Oszczepnikami patrolującymi wewnętrzne i zewnętrze tereny twierdzy.

Kiedy już znajdziecie się wewnątrz twierdzy, możecie zobaczyć drzwi prowadzące do sali tronowej Tiat'a. Strzeżcie się Dragon Captains (zaznaczonych na zdjęciu poniżej). Z ich silnym Hate Aura mogą nawet ściągnąć target healerów, którzy mogą uleczyć trochę ich HP. Zatem niech używają Group Heal, kiedy jest tylko możliwość.

Stale używając Dance of Shadows, każde z party powinno wspiąć się na ukośne rampy po lewej i prawej, zniszczyć urządzenia nazywające się "Throne of Destruction" które tam znajdą (są bronione przez oszczepników) następnie wrócić na dół. Tutaj jest video pokzujące tą operacje:
http://www.youtube.com
A tutaj jest mapa twierdzy. Ciemno zielony prostokąt na spodzie, to miejsce, z którego przyszliście z głównego placu, oliwkwy prostokąt na środku to most, czerwony prostokąt nad oliwkowym to ściana z potworami broniącymi na szczycie, jasno zielone kółka to urządzenia " Throne Devices", a szary prostokąt na górze to drzwi do pokoju Tiat
 
Jeśli przez przypadek efekt Dance od Shadows zniknie, rzuci się na was ogromna liczba oszczepników.
Zatem Spectral Dancer'rzy nie powinni się rozpraszać. Po tym jak oba urządzenia w pokojach zostały zniszczone, drzwi do pokoju gdzie Tiat śpi zostaną otwarte.
Kiedy schodzisz na dół z ramp, uważaj na Dragon Horse Soldiers, którzy mogą używać skilli typu Hide.
Łucznicy używający lv 74 skill Detection byliby pomocni tutaj.Teraz, kiedy naraszcie przyszedł czas na główną walkę. Odbędzie się cut-scenka video, na której możesz ujrzeć jak Tiat zmienia się mężczyznę smoka.


 
Znajduje się tam więcej jak 50 żołnierzy stojących na straży w pobliżu Tiat. Zwabiaj ich po trochu robiąc małe wypady z lewej lub prawej, nie pozwalając Tiat zauważyć was (zajmie to trochę czasu).
Inny sposób, to aby party Tanków i Dominatorów zajęli się jezdną ochroną Dragon Rider's, tuż przed Tiat.
Tylko zająć, nie zabić. Mają mnóstwo HP i respawnują się natychmiast; zabijanie ich to marnowanie Soulshotów.
W tym samym czasie inne party, koncentrując swój ogień, powinny usunąć grupy żołnierzy po lewej i prawej, następnie urządzenia w czterech rogach sali, które przywołują nowych żołnierzy. Dominatorzy powstrzymują Shamanów za pomocą Seal of Silence od używania ich magii i unieruchamiając Dragon Rider'ów za pomocą Dreaming Spirit i Seal of Binding, wspomaganych przez Hierophant'ówi Shillien Saint z Dryad Root. Sam Tiat się nie ruszy. Atakuje on tylko w określonym obszarze przed sobą, więc jeśli zachowasz szacunkowy dystans od Boss'a powinieneś być bezpieczny.

Jeżeli wykonujesz quest "Enhance your Weapon", możesz levelować Soul Crystal do stage 15 lub 16 zabijając Tiat.
Dla samego tego warto zajmować się tym Boss'em - oprócz S80 Icarus weapon lub S84 Vesper weapon, które dropi ze 100% prawdopodobieństwem, jak również losową książke ewent. Forgotten Scroll i Soul Crystal stage 14, 15 lub 16.
Lecz zabicie Tiat nie jest łatwe. Jego podwładni Dragon Rider's specjalnie namierzają szefa grupy, identyfikując go poprzez jego/jej Command Channel. Po porostu ich uśpij. Jeśli je zabijesz, po prostu pojawią się znowu.

Tiat może rzucić na atakujących go ludzi Fear. Jeśli twój Cardinal ma lvl 80 lub wyższy, może on/a zneutralizować to poprzez rzucanie Purification Field. Oprócz tego, Mental Shield buff jest dobrą ochroną przed jego Curse Fear.
Kiedy zbijesz HP Tiat'a do 50% krzyknie on do swoich żołnierzy aby wyszli do niego. W tym precyzyjnym momencie musisz użyć każdego dostępnego skilla ogłuszającego - Stunning Shot, Hammer crush, cokolwiek - aby powstrzymać go od
użycia swojej magii. Inaczej nagle odzyska całe HP i będziesz musiał zaczynać od nowa.
W bazie Keucereus Alliance jest quest dostępny u Soldier Orbyu, gdzie jako nagrodę dostajesz tak zwany "Fragmen of Light" jest to właściwie granat ogłuszający używany przez siły policji na całym świecie. Jeśli masz taki "kawałek światła" z sobą, to jest czas aby tego użyć, dokładnie kiedy będzie miał 50% HP. Możesz użyć tej bomby tylko raz, więc trzymaj nerwy na wodzy i zaczekaj na krzyk Tiat'a pojawiający się na ekranie.
Tutaj jest Video z walki z Tiat:
http://www.youtube.com
Oprócz Dragon Rider's Totems z questa "How to Oppose Evil", głównym dropem w Seed od Destruction jest Orichalcum i Adamantine jak również recepty S-Grade zbroi i biżuterii.

Tutaj jest streszczenie:
1. Zrób jednorazowe questy "Good Day to Fly" i "To The Seed of Destruction" aby dostać pozwolenia na wejście do twierdzy.
2. Zbierz grupę od 36 do 45 ludzi.
3. Wywalcz sobie drogę przez pierwszy korytarz i powiązany z tym Instantaneous Movement Device. Teleportuj się na główny plac.
4. Wyeliminuj monstra na placu i zniszcz Obelisk.
5. Rozdzielcie się na 3 grupy i pospszątajcie w trzech pokojach z drzwiami, które wyglądają jak zaciśnięte szczęki.
6. Każda z grup niszczy urządzenie, które znaleźli w środku, potem zbierają się znowu na placu.
7. Wyeliminuj potwory, które się odrodziły na placu i rusz do głównej twierdzy.
8. Wyeliminuj monstra broniące głownej twierdzy i przebijcie się przez bramę.
9. Zniszcz urządzenia po lewej i prawej od drzwi do sali tronowej Tiat'a .
10. Zabij Tiat.
Od momentu kiedy zostaliście przeniesieni do Seed of Destruction przez Segeant Arrenos masz 130 minut na wykonanie misji.
Podziękowania:
Autor: Whip - Playforum.net
Korekta: Kiroro
Tłumaczenie: Oblique - Lineage2-info.pl

Napisane przez Nikopol dnia styczeń 16 2010 20:17:13
0 wyników powyższe kryteria temacie artykułu, 2 wyników powyższe kryteria treści artykułu.