Zobacz temat

 Drukuj temat
Gladiator
Cless
Info dotycz±ce Gladiatora

C grade:
Amor: Plated Leather Set <- daje nam +4 do STR i -1 CON, HP i tak mamy du¿o a op³aca siê posiadaæ te wiêksze obra¿enia a +4 to nie s± ma³e liczby. Wymaga tutaj jednak sille do lekkich amorków Wink
Opcja druga: Full Plate Set <- w tym secie mo¿na naprawdê d³ugo pobiegaæ, w szczególno¶ci, ze na +3 daje przyzwoity def jako Heavy Amor. No i ta opcja HP +270, d³ugo pozbieramy ciosy.
Podsumowanie: Osobi¶cie zawsze wybiera³em Full Plate raz, ze ma wiecej Defa a dwa wiêcej HP co sk³ania do bicia spokojnie nawet na 55+
Weapon: Oj ciê¿ko tu powiedzieæ i doradziæ. Je¶li szastamy kas± b±d¼ sk³adnikami to kupujemy/kujemy Dual Katany. Ewentualnie zawsze Raid Sword. Je¶li mamy cienko z kas± zawsze próbujemy kombinowaæ poprzez AA. Mianowicie sprawa chodzi o wymiany broni u Mammona Wink mi zawsze siê udawa³o do¶æ minimum do Elven Long Sword. Ale to zabawa na d³u¿sz± mete.

B grade:
Amor: Blue Wolf<- osobi¶cie nie widzê innego lepszego setu dla Gladiatora ni¿ ten. Oferuje nam spore mo¿liwo¶ci taki jak +3 STR, +7 Speed, Regeneracja HP zwiêkszona o +5,24%. Jedyna wad± jest tylko os³abienie DEX bo wynosi ona -2, no i dochodzi -1 CON ale to ma³e piwo, prawie niezauwa¿alne. To jest set po prostu idealny dla DD jakim jest glad Wink
Amor: Doom<- Hm dziwna kombinacja... ja osobi¶cie nie wiem jaki sens pakowaæ siê w masakryczn± ilo¶æ HP os³abiaj±c sobie tym mocno nasz P.atk, który jest podstaw± u glada. Ten set zdecydowanie zostawiamy dla tanków, no chyba, ze kto¶ naprawdê bardzo mocno siê uprze.
Amor: Zubei<- Ju¿ osobi¶cie od Dooma polecam Zubei. Zwiêksza nam P.def o 5.24% no i HP o 294. mamy same korzy¶ci zero strat.
Podsumowanie: Moje skromne zdanie jak wiadomo zdecydowanie poleca Blue Wolfa, ten set pasuje do Glada jak ula³. Szybciej zwiejemy od moba, mocniej go pobijemy a w wolnych chwilach jak bêdzie ma³o HP, to przy Relax naprawdê szybko zregenerujemy sobie si³y.


Weapon:
Dual Samurai Long Sword<- s± to miecze Top B z najwiêkszym demege bo a¿ 236, je¶li jeszcze zwiêkszymy si³y do +4, to miecz nam odzyskuje utracone punkty Atack Speeda przez set BW (-2 DEX). Bo opcj± miecza jest 4% zwiêkszonego AS. Przyznaæ trzeba... niez³± sieczke z mobów siê robi Wink
Dual Tsurugi ewentualnie Sword of Nightmare<- Te dwa zestawy mieczy daj± nam atak o warto¶ci 213 punktów. Warto zwiêkszyæ si³ê broni do +4 gdy¿ zyskujemy 54 punkty do krytyków. Czêste krytyki to podstawa do szybkiej eksterminacji mobów Wink

A grade:
Amor: Tallum Set<- Co¶ dla maniaków du¿ego AS. Mamy tutaj zwiêkszone 8% do szybko¶ci ataku, +2 STR, -2 CON, odporno¶æ na truciznê i krwawienie 80% <rzadko siê tym przejmowa³em> no i zmniejszona waga. Zestaw jest dobry do szybkiej i mocnej rozwa³ki mobów, stawiamy tutaj na szybko¶æ oraz si³e. Jak jeszcze po³±czy³y siê to wszystko ze sillem Dualist Spilit oraz Dual Keshanberk to jest to przyzwoita szybko¶æ Wink
Amor: Nightmare<- uwielbiam ten Set na magów jest po prostu genialny. 70% odporno¶æ na Holda i Sleepa a ¿aden mag was nie udupi na PvP <z tysi±c razy mój znajomy SpS próbowa³ mnie u¶piæ... bez skutku>. Dostajemy tutaj kopa w HP bo jest +2 CON ale za to strata -2 DEX. Rarytasem jest zwiêkszony P.atk o 4% a na wy¿szym poziomach daje to znacz±c± liczbe.
Amor: Majestic<- podobnie jak wy¿ej wymieniony tyle, ¿e odporno¶æ jest tu ca³kowicie inna bo 50% na Stuna co czyni ten set bardzo dobrym przeciwko wojownikom na PvP. No i celno¶æ wzrasta o 3... Reszta przedstawia siê tak samo jak w Nightmare.
Amor: Dark Crystal Leather: Do¶æ sensowny, ma przyzwoite opcje takie jak +4% to szybko¶ci ataku, P.atk +4%, +1 STR, -1 CON, i odporno¶æ na parali¿. Kiedy¶ chodzi³em i eksperymentowa³em z tym zestawem, bije siê do¶æ przyjemnie ale lepiej przerzuciæ siê na Tallum. Za du¿e obra¿enia wchodz± w lekkim armorku.
Podsumowanie: Cie¿ko tu siê zdecydowaæ bo ka¿dy z zestawów daje ca³kowicie inne mo¿liwo¶ci na terenie walki czy to na mass PvP czy to na PvM. Wszystko zale¿y od tego jakimi kryteriami dana osoba siê kieruje... domy¶lnym jednak setem osobi¶cie polecam Tallum.

Bronie:
Dual Keshanberk: chyba jedyny sensowny dual na A, na +4 daje nam a¿ 8% do szybko¶ci ataku co z Tallumem daje nam niez³y dopak.

S grade:
Amor: Imperial Crusader<- Mam mieszane uczucia do tego zestawu. Sleep wchodzi w Ciebie jak rozgrzany no¿yk w mas³o ale to oczywi¶cie na walki solo PvP z magiem. Na mass jest ca³kiem po¿yteczny bo i tak rzadko kto wali sleepa z magów. Ca³y set daje nam du¿o ¿ycia bo a¿ 445 HP maksymalnego. Zwiêksza P.def o 8%, +2 STR, i chyba podstawa -2 DEX.
Amor: Draconic Leather: Wole ten set ni¿ Imperiala Wink. Zwiêksza nam atak i szybko¶æ ataku, oraz co wa¿niejsze tak¿e MP, d³u¿ej posiedzimy na silnych skillach glada. Ogólna rozpiska przedstawia siê : P.atk/Attaca Speer +4%, maksymalne MP 289, DEX +1, STR +1, -1 CON, zmniejszona waga zestawu. Je¶li kto¶ chce pobiegaæ w lekkim amorku to set idealnie siê nadaje. Boleje jednak nad tym, ¿e ma mniej Defa ni¿ Nightmare.

Weapon: Tallum Blade*Dark Legion's Edg<- tych mieczy to ja chyba nawet komentowaæ nie musze. Daje du¿± si³e ataku oraz te opcje... zwiêksza nam sporo HP, MP no i CP. Trzeba byæ co najmniej g³upim aby nie doceniaæ ich si³y bo czy to na PvP czy PvM jest bardzo silny no i jak na razie jedyny... i wed³ug mnie brzydki ^^


No jeszcze kombinacja symboli.
Osobi¶cie zawsze bra³em symbol os³abiaj±cy CON a daj±cy jak najwiêkszy STR. Jakby nie patrzeæ Gladiator to jest DD ma zadaæ jak najwiêcej obra¿eñ dla przeciwnika.

Kto¶ kto chce pofantazjowaæ mo¿e zwiêkszyæ CON kosztem DEXr17;a, jakby nie patrzeæ na wy¿szych poziomach mamy sety dobrze zwiêkszaj±ce AS a te kilka punktów AS straconych i tak siê nadrobi setem b±d¼ broni±.

Zawsze zostaje te¿ DEX... ale to zabawa za jak± nigdy siê nie bra³em... marne zwiêkszenie AS, jedynie co chyba dobre w tym to wska¼nik krytyków. Ostatecznie mo¿na po¶wiêciæ CONr17;a ale nigdy w ¿yciu STR!

Stara³em siê opisaæ sprzêt dla glada w miarê mo¿liwo¶ci na takie jakie uwa¿am za s³uszne. Wiêkszo¶æ amorków to oczywi¶cie Heavy Wink
Wszystko na wy¿szych poziomach zale¿y od tego jakimi kryteriami kierujemy swoja postaæ czy bardziej PvP, mass PvP czy mo¿e PvM. Moje zdanie znacie i mam nadzieje, ze mo¿e komu¶ w czym¶ to pomo¿e.


Pozdrawiam ^^

PS: Mo¿e kiedy¶ zabiorê siê za opis expowania i PvP.
Edytowane przez Nikopol dnia 07-10-2008 19:17
 
M3xIcO
hmmm nie chcia³o mi sie czytaæ tego wszystkiego ale prawda jest taka ¿e gladiator jest dobry tylko w intelude bo ma podwy¿szone staty Smile i jest jedn± z naj¶ilniejszych postaci a w np c4 c5 nie jest zbyt nocny ja zawsze gram gladem i widza³em porównanie c4 a intelude to i it jest o niebo lepszy ja stosoje tylko 1 taktyke i prawie zawsze sie sprawdza Pfft
wiêc tak zale¿y z kim walczysz bo ja z postaciami które maja kl±twy na sk bd to nie radze byæ z daleka sflagowany !!!!!!!! bo odrazu dostaniesz power break i hex a je¶li to bêdze sk to kubiki rusz± do boju Pfft ja zawsze podbiegam i triple potem ten skil który sie nie ³adoje ( nie pamiêtam nazw bo dawno nie gra³em Pfft ) totem ten duel czy jak ty tam a ji potem znowu triple zawsze skutkuje i jak zaczyna nobek uciekaæ wtedy lec± tarcze Pfft(Cool)
 
Zargum
Po pierwsze z S-gratów nie op³aca siê sk³adac gladowi ja zosta³em przy Tallumie bo daje 8% speeda ataku i enchantno³em go na +5(secik)i dobrze siê spisuje i tu nie wyk³ada³em wiêcej mamony na armor,zbiera³em d³ugo na duale S i enchanting ale sie op³aci³o (dualki na +11 S) te duale +tallum+bizu S(+5 secik Tatoesiana) i magowie padaja raz dwa ;p, a i wg³. mnie dla Glada najlepsza zbroja C to jak pisa³es Full Placiak
B oczywi¶cie BW
i bez sprzecznie Tallum,bo jak wiadomo Glad wolno bije a duale maja NORMALA,i bez seciku Tallum o dupe rozbic jest glad


A co do PvP ja nigdy nie biegne na przeciwnika(chyba ze arena albo koloseum)czekam ³adnie na niego jak on sobie biegnie to dostaje ³±dna seriê w plecki nastêpnie ³adowanie Sonic Rage (zadaje DMG przeciwnikowi i nie ma czasu ³adowania skilla[ubóstwiam ten skill])i znów kolejny atak bije z duali na zmiane ³adujac siê(P.S jak to by³ mag to najczesciej po 2 ataku ze skilla[nie Sonic Rage]lezy) z wojem jest o 1-3 ataki wolniej.
A jak mnie ktos zatakuje to dostaje serie z Sonic Rage bo musze siê na³adowac i leci Tarcza i biegne do niego(chyba ze to mag to Sonic Rage i tarcza i kitram sie gdzies zeby mnie nie bi³ z magi) i podbijam na³adowany i z mocnego ataku....najczesciej to skutkuje,ale najlepiej wyczajic samemu jak grac i prowadzic PvP mi jest ³atwiej tak komus inaczej kazdy ma swój styl Wink

[...]

A pozatym M3xIcO o ile pamietam,mo¿e siê myle je¶li poza aren± SK kogo¶ zatakuje to Cubiki nic nie robi± dopuki kto¶ SK nie walnie
Edytowane przez Ripper dnia 12-11-2007 18:36
 
Ripper
kolejny raz piszesz post pod postem!

Proszê edytowaæ posty!
Edytowane przez Ripper dnia 12-11-2007 18:35
 
AntubisPL
Ja gram na DN gladem (juz duelist) w tallumie i dualach Keshanberk +4 z dye +4 str -4 con i na full buffie mam 1500 p atack i 1300 atack speed przy 6500hp na 77 lvl. spokojnie to wystarcza zeby pokonac maga nawed w dystansu uzywajonc Sonic Rage a¿ "moc" naladuje sie do 7 a potem skill Sonic Blaster. ostatnio pokonalem tak necro- zostalo mi 700hp a necro mial wlonczony transfer pain... poprostu szczesciePfft(Cool)(Cool)
Edytowane przez AntubisPL dnia 09-12-2007 14:31
 
niezapominajka
spokojnie wystarcza do pokonania maga tyle ze ten mag musi miec braki w wyobrazni...Pfft.....co innego w interlude (Cool)
 
AntubisPL
z deth spika walill mi po 800 dmg ja z blastera po okolo 1500 a necro to troche w±t³a postac i nie ma za wiele hp i cp... jakos sie uda³oPfft co innego jak by to byl sps, sh czy ol... bo ju¿ by gozej by³o z dalekaSmile a moziwe ze jak by gracz mia³ pojêcie to bym do niego nie dobieg³:/ hehe
 
JOKERO
Osobiscie gram gladem narazie lvl 44 w 1 dzien...i spokojnie 2 silne mooby naraz moge zlac a co do setow to mysle ze MJ Heavy bedzie lepszy od Talluma poniewaz jak na full dance , buff , song , pof , ( w interlude oczywiscie) nawet dobry mam a.speed(gralem u kolegi) a tak to masz resista do Stuna w walce z najlepszymi postaciami jak HE , TY itp ktore maja stuna Wink Takze wiemy ze glad czesto chybia z
duali wiec Accurary + 3...Glad jest dobry jak sie nim umie grac a ludzie w L2 narzekaja na Gladow.... Talluma tez mialem (wypasiony a.speed) ale czêsto sie zdarza ze w PvP to ludzie ktorzy maja Stuna, Tak jak to bylo 1 tydzien temu.... Gralem u kolegi duelistom (78) no i przeciwnik to HE (78) Draco Set , Bow + 6 + F no i mnie stunowal i nic... tylko raz mu weszlo ale padl szybko poniewaz walilem non stop z sonic rage potem podszedlem jak robil stuna lub lethala i triple..... dead......HE lezy.... POLECAM GLADA
 
niezapominajka

AntubisPL napisa³/a:
z deth spika walill mi po 800 dmg ja z blastera po okolo 1500 a necro to troche w±t³a postac i nie ma za wiele hp i cp... jakos sie uda³oPfft co innego jak by to byl sps, sh czy ol... bo ju¿ by gozej by³o z dalekaSmile a moziwe ze jak by gracz mia³ pojêcie to bym do niego nie dobieg³:/ hehe


wszystko fajnie tylko...necro gorzej zabic niz sps czy sh....no i ten woj dmg - wyglada ze albo mial duzo mniejszy lv albo nie mial odpalonego tp....normalnie to by cie zesleepowal wsadzil glooma i albo dobil ds albo anchor i papa....
mnie grajac nekromanta gladek o 1 lvl wyzej lal po bodajrze 400 z blastera przy odpalonym tp - nawet go nie sleepowalem tylko poszedlem na wymiane i padl ...a dodam ze byl z kolega sps ktory mnie w tym czase zdazyl ze 3 razy hitnac -- wszystko na self bufie ...na fullbuffie nie wiem czy zdazylby sie naladowac wiec cos tu sciemniasz Grin
 
AntubisPL
Walil z deth spika bez glooma i anhora ani innych debuffuw mia³ TP a mi chodzi o caly dmg mu zadawany z sonic rage mu (samemu necro) po 150 dmg wchodzi³o co do blastera to podalem ca³ dmg w TP a on mia³ 76 i avadona wiêc p def nie by³ jego mocn± stron± i mia³ sova +4 ma³ full buff pp a nie se wienc empa raczej nie mia³... a z reszom miejsza o to, nie jest to dzia³ k³utniePfft
a co do sps sh czy ol to sps i sh s± leprzymi nukerami nic necro i wystarczy jeden sleep ktury by na mnie wszed³ i bym leza³ a ol by drainami se oddawa³ hp i mug³ by mnie przetrzymac z daleka.. co innego w zwarciu
Edytowane przez AntubisPL dnia 09-12-2007 18:45
 
niezapominajka
sps i sh wcale nie sa lepszymi nukerami od necro....sa poprostu inni...no i w otwartej walce jesli maja podobne lv prawdopodobnie polegna z reki nekromanty

w c3 gladek byl godnym przeciwnikiem - th mu niepodskoczyl ...ale to bylo kiedys dawno temu
w c4 zadko kto wybiera gladka bo ciezko nim expic i lac sie z innymi
....no a w c5 i interlude gladek wraca do lask - zreszta nie tylko gladek bo i inni wojownicy tez wlaczajac w to tankow

a co do twojego pvp to ja obstaje przy tym ze gosc nie mial wlaczonego tp - tymbardziej ze jak piszesz mial pp buffki - za 3k bys go nie walnal nawet w avadonie Pfft
 
AntubisPL
Gladem cienzko expic?? ciekawe... mi sie niczym tak nie expi³o jak gladem... a co do pvp to glad nawed w c4 jest dobry... a co do mojego pvp to zakonczmy ten temat bo nie che mi sie tylko o tym pisac... a moze ten necro grac nie umia³?? kto wie...Wink
 
niezapominajka
umial czy nie umial to juz malo wazne...1500dmg jak koles jest w b gradach i na bufkach to normalny dmg z blastera na tym lv...wiec nekromanta nie mial odpalonego tp (Cool)
piszesz ze glad w c4 jest dobry ...ja sie pytam do czego jest dobry ? Pfft
z nukerami nie ma szans
ze sztyleciazami nie ma szans
z orkami nie ma szans
...wiec kogo ma doje¿d¿ac ? bd , sws , bufferow/healerow ?
wlasnie dlatego w c4 tak malo biega gladkow Pfft
to sie zmienilo w nastepnych kronikach i teraz takie profesje jak glad czy da przezywaja renesans...a tank juz nie jest tylko do brania na klate rb ale tez spoko radzi sobie w pvp co wczesniej bylo hmmm trudne Grin
 
lard

AntubisPL napisa³/a:
Ja gram na DN gladem (juz duelist) w tallumie i dualach Keshanberk +4 z dye +4 str -4 con i na full buffie mam 1500 p atack i 1300 atack speed przy 6500hp na 77 lvl.

nie wiem jakim cudem ty osiagasz 1300 atk spd Smile wg kalkulatora glad na buffach: haste2, dance of fury, zerk2, chant of victory, duelist spirit2 ma 925 Wink (jesli o czyms zapomnialem walic w morde) mozna wnioskowac ze te twoje posty to jedna wielka sciema i zaraz sie okaze ze to jednak nie twoj glad tylko ciotki brata woja ojca Pfft o opowiesciach pvp z necro nie wsponme, a i ortografi Pfft

edit: http://l2calc.l2b... przepraszam na moim servie nie ma tatoo Wink
Edytowane przez lard dnia 10-12-2007 21:50
 
AntubisPL
xD
mam talluma keche +4 tatu of monk lvl i dajonce 6% i mam tyle z haste zerkiem i combat haste potion...mam 1300 oj przeptaszam jeszcze duelist spiryt 2
o jaki kalkulator chodzi?
Edytowane przez AntubisPL dnia 09-12-2007 20:57
 
niezapominajka
z combatem gdzies tyle bedzie mial...
ale co jest wart gladek na c4 moge udowodnic stajac bp na arenie przeciwko gladkowi....gdzies mi sie plataja jakies b grady po wh choc w zasadzie biegam w devotionie Pfft...
pewnie padne ale duuuuuzo sie nameczysz....Grin dopuki bede mial mane to ustoje...z th bym nie przezyl 15 sekund Pfft
 
AntubisPL
to graj th
nie spoko nie muwie ze glad jest najleprzom ostaciom do pvp ale nie jest zla... z odrobinom szczescia (czyli male umiejentnosci przeciwnika) moze wygrac pvp z kazdym... ale jak bilem sie z tyrkiem na 76 lvl(obaj mielismy) nie miaem zadnych szans... musze powiedziec ze ladne krytyki mial... th dojdzie do kazdego bo jest bardzo szybki odwruci sobie wroga tylem i kazdy blow mu wejdzie (no moze prawie) ale to wystarczy na magika w robe ktury ma malo p def i hp
 
d-lab
S³uchajcie, tak sobie dagadujecie kto lepszy, Glad jest super postaci±...
Tylko trzeba ni± umieæ graæ, koniec.
To siê tyczy równie¿ do wszystkich postaci...
Widzia³em filmik jak dwarf rozwalil nekro. Bez komentarza.
 
AntubisPL
dokladnie...
 
niezapominajka
bo z dwarfami jest juz taki myk...Pfft
na serwerach pvp grajac nekromanta praktycznie nie mialem szans z karzelkiem z lukiem Smile
cala dyskusja nie jest o tym czy glad jest zly...tu chodzi o niuanse zwiazane ze skokami poprzez kroniki i jak to wyglada w c4 - bo w interlude jak ktos powie ze gladek jest zly to mozna go wysmiac bo w praktyce rzadzi w pvp Grin...ale interlude czy c5 to juz inna bajka w porownaniu do c3 i 4 - tam sa postaci o wiele bardziej zbalansowane
osobiscie nigdy nie gralem gladiatorem na zadnym serwerze - a moje wypowiedzi na jego temat znam z autopsji tzn z pojedynkow w ktorych gralem innymi harami przeciwko gladkom itp na c2/3/4 i interlude
 
Przejdź do forum: